Lex Maria

Vårdpersonal måste anmäla skador eller risk för skador i vården.

Lex Maria är bestämmelser i patientsäkerhetslagen. Bestämmelserna innebär att ett landsting, en region eller en kommun ska anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om en patient drabbats av eller riskerat att drabbas av en allvarlig vårdskada, det vill säga en skada som kunde ha undvikits. Vårdskadan eller risken för vårdskada kan ha uppstått i samband med en undersökning, under vård eller behandling.

Sjukvårdspersonal ska även anmäla alla självmord som skett i samband med undersökning, vård eller behandling eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt. 

Lex Maria gäller även för den privata vården samt tandvårds- och apotekspersonal.

En lex Maria-anmälan bör göras till exempel

  • om en person fått felaktig eller otillräcklig information
  • vid förväxlingar, felaktiga förskrivningar, feldoseringar eller felexpedieringar av läkemedel
  • vid utebliven eller fördröjd undersökning, vård eller behandling som man borde ha fått enligt vedertagen praxis
  • vid felaktigt utförd undersökning, vård eller behandling
  • vid brister i arbetsrutiner, i vårdens organisation eller i samarbetet mellan olika vårdenheter.

Detta gäller även om ingen har skadats. Det räcker om man har utsatts för risk att skadas.

Det är personalen som anmäler

Det är vårdpersonalen som ska anmäla enligt bestämmelserna om lex Maria. Sjukhuset eller vårdcentralen utser en anmälningsansvarig, oftast en chefläkare, som tar emot anmälningar från den övriga sjukvårdspersonalen. Den ansvarige ska sedan rapportera vidare till Inspektionen för vård och omsorg. Inom den kommunala sjukvården är det den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som rapporterar till IVO.

Anmälan ska vara hos IVO senast två månader efter att vårdskadan inträffade. 

Patientens beskrivning tas in

Om en händelse är så allvarlig att den rapporteras till IVO ska man som patient, eller i vissa fall närstående, få information om att en anmälan har gjorts. Dessutom ska man få möjlighet att beskriva vad som inträffat med egna ord. Förutom anmälan till IVO måste personalen också göra en anteckning i patientjournalen som visar att man som patient har informerats, eller om så inte skett, varför man inte har informerats.

Den som är anmälningsansvarig på sjukhuset, vårdcentralen eller i kommunen ska se till att patienten eller närstående får information om vilket beslut IVO fattar så fort som möjligt.

Sjukvården lär av misstagen

Anledningen till bestämmelserna om lex Maria är framför allt att man inom sjukvården ska dra lärdom av de misstag som sker så att inte andra ska råka illa ut. Genom att analysera rapporter om fel och brister från sjukvården i hela Sverige kan IVO skicka ut rekommendationer till sjukhus och vårdcentraler för att förebygga skador.

Ett annat syfte är att man som patient ska få klarhet i varför en vårdskada har uppstått.

Om man själv vill anmäla

Om man som patient är missnöjd och själv vill göra en anmälan kan man vända sig till patientnämnden i sitt landsting eller Inspektionen för vård och omsorg.

Publicerad:
2016-06-09
Redaktör:

Klara Johansson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Hans Rutberg, tidigare chefläkare, Region Östergötland