Bostadsanpassning

Vad gäller?

Vad gäller?

Bostadsanpassningsbidrag är till för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem om man har en funktionsnedsättning. Om man bor permanent i sin bostad kan man få detta bidrag för att anpassa bostadens fasta funktioner, till exempel hygienutrymme. Åtgärderna ska leda till att man får en bostad som passar de egna behoven.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör man hos kommunen där man bor. Behovet av föreslagen bostadsanpassning ska styrkas av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Kommunen beslutar om bidraget. Boverket har tillsyn över kommunens bidragsverksamhet för bostadsanpassning.

Vart vänder man sig?

Kommunen ansvarar för bostadsanpassningsbidrag. Vilken enhet som handlägger bostadsanpassningsbidrag kan telefonväxeln i hemkommunen svara på.

Den läkare och/eller arbetsterapeut, distriktssköterska eller sjukgymnast som man är patient hos kan också svara på frågor om anpassning av bostaden.

Mer information kan ges av Boverket och Hjälpmedelsinstitutet.

Ordinärt boende

Ordinärt boende är detsamma som eget boende.

Särskilt boende

Bostad i särskilt boende får man genom biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SOL) eller som insats enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Särskilt boende är:

  • Bostäder avsedda för äldre.
  • Bostäder med särskild service för äldre med särskilda behov.
  • Bostäder med särskild service till personer som har en funktionsnedsättning.
  • Särskilt boende med helinackordering, vilket innebär att den enskilde har vård och omsorg dygnet runt.

Vart vänder man sig?

Den egna kommunen ansvarar för att bevilja särskilt boende. Man kan kontakta Äldre- och handikappomsorgens biståndshandläggare eller LSS-handläggaren för mer information.

Vilka boendeformer som kan erbjudas finns ofta att läsa på kommunens hemsida på Internet.

Fäll ihop
Publicerad:
2010-11-30
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Manusunderlag:

Texten bygger på katalogen "Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning" från Hjälpmedelsinstitutet.