ATT FÅ ETT HJÄLPMEDEL

Att få synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har en synnedsättning som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Det finns olika hjälpmedel beroende på hur stor din synnedsättning är. Ett hjälpmedel kan till exempel förstora en text du vill läsa eller omvandla texten till tal eller punktskrift. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

En person läser på en skärm med extra stor text.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett synhjälpmedel?

Du behöver först bli undersökt av en läkare som är specialist på ögonsjukdomar, om du vill ha ett synhjälpmedel. Oftast är det en läkare på vårdcentralen som skriver en remiss till en ögonläkare. Det kan också vara en optiker som skriver en remiss.

Ögonläkaren undersöker bland annat vad din synnedsättning beror på, hur stor den är och om det finns delar av ditt synfält där du inte ser. Du får också berätta för läkaren hur synnedsättningen påverkar ditt dagliga liv.

Remiss till syncentralen

Efter besöket hos ögonläkaren får du en remiss till landstingets eller regionens syncentral, om du uppfyller de krav som gäller i ditt landsting eller region.

På syncentralen finns team som består av optiker, synpedagog och kurator. Det kan också finnas till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och IT-handledare. Vem du får träffa vid ditt första besök beror på vad du har för besvär.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Du vänder dig i första hand till hälso- och sjukvården för att få ett hjälpmedel. Om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen ska du kontakta din skola.  

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel.

Stockholms län

I Stockholms län kontaktar du vårdcentralen, eller någon av följande ögonläkarmottagningar. Om ögonläkaren bedömer att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till Syncentralen.

Landstingets vårdgaranti innebär att du ska få komma på besök på syncentralen inom 90 dagar. Läs mer om vårdgarantin här.

Om du bor på ett äldreboende, prata med sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten på boendet.

Hur bedöms om jag behöver ett synhjälpmedel?

Vilket eller vilka synhjälpmedel som du får utreds och bestäms på syncentralen, tillsammans med dig. Personen som beslutar vilka hjälpmedel du ska få kallas för förskrivare.

Här kan du läsa mer om vilka olika synhjälpmedel som finns.

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje landsting, region och kommun har. I vissa landsting och regioner används en så kallad behovstrappa eller hjälpmedelsguide. 

Det som oftast prioriteras högst är att du får hjälpmedel för att klara din vardag och för att du ska kunna ta del av samhällsinformation.

Ditt behov av hjälpmedel undersöks

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov utredas. Det kallas att förskrivaren gör en behovsbedömning. Det görs vid första besöket på syncentralen. Du får berätta vad du har svårt att klara av på grund av din synnedsättning och förskrivaren gör en bedömning av vad du behöver. En närstående kan också vara med och berätta om hur synnedsättningen påverkar ditt liv, om du vill.  

Förskrivaren gör ibland också hembesök för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som skulle fungera hemma hos dig. Då kan förskrivaren också undersöka vad som kan göras för att anpassa din bostad.

Teamet på syncentralen gör sedan en rehabiliteringsplan för dig. Där beskrivs bland annat vilka hjälpmedel du behöver och vad målet är med att använda dem. Där finns också information om hur ni ska följa upp hur hjälpmedlen fungerar. 

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför första mötet på syncentralen. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra. Kan du till exempel läsa din post? Hur fungerar det för dig att laga mat? Hur är det för dig när du är utomhus?

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Stockholms län

Ditt individuella behov ligger till grund för vilka synhjälpmedel som kan förskrivas. I bedömningen används en behovstrappa.

Hjälpmedel för fritidsaktiviteter förskrivs inte i Stockholms län.

Hur går utprovningen till?

Efter behovsbedömningen får du prova olika hjälpmedel, för att se vad som passar dig och dina behov bäst.

Ibland finns det vissa hjälpmedel som förskrivaren i första hand ska skriva ut, utifrån vad du behöver. Det kallas för att det finns ett upphandlat utbud.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Det hjälpmedel som du får utskrivet ska anpassas för dig om det behövs. Du ska också få tillräcklig kunskap för att klara av att använda det. Det är förskrivarens ansvar.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet i den miljö som det ska användas i. Om du till exempel ska börja använda käpp kan du få träna på att använda käppen i olika miljöer utomhus.

Du kan få hembesök för att installera hjälpmedel

Ska hjälpmedlet användas hemma hos dig hjälper förskrivaren till med det. Det kan till exempel vara programvara till en dator som behöver installeras.

I vissa fall kommer personal från syncentralen hem och installerar programvaran. Ibland kan du få ta med dig din dator till syncentralen för att få programvaran installerad där.

När du har fått ett hjälpmedel får du oftast ta med det direkt från syncentralen. Om det måste fraktas hem kostar det inget.

Fritt val av hjälpmedel

I några landsting och regioner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Efter bedömningen av ditt behov får du då en särskild summa pengar, en så kallad rekvisition. För den summan kan du sedan själv köpa ett synhjälpmedel. Sedan ansvarar du för hjälpmedlet på samma sätt som för andra saker som du har köpt och äger.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.  

Förutom att det kan finnas många typer av synhjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Finns det flera olika hjälpmedel inom landstinget, regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina individuella behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig.

Du kan ha rätt till tolk om du inte talar svenska. Du kan också ha också rätt till tolk om du till exempel har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Stockholms län

I Stockholms län kan du välja mellan två sätt att ha synhjälpmedel.

  1. Antingen lånar du från landstingets bassortiment utan kostnad. Du ansvarar då för enklare daglig skötsel. Om hjälpmedlet blir utslitet eller om ditt behov förändras får du byta.
  2. Alternativet är att du köper ditt synhjälpmedel med hjälp av en rekvisition – så kallat Fritt val av hjälpmedel. Du kan då välja vissa produkter som inte finns i landstingets utbud och betalar då mellanskillnaden mellan denna och landstingets hjälpmedel.

Synhjälpmedel som omfattas av Fritt Val av hjälpmedel.

Om ditt behov förändras får du göra ett nytt val.

Kan jag köpa ett synhjälpmedel själv?

Om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan du kontakta en butik eller leverantör direkt. Det kan du göra oavsett vilket landsting, region eller kommun du tillhör. Ibland kan det vara det enda sättet att få det som du vill ha. Hjälpmedlet kanske inte finns i landstingets eller regionens utbud eller så vill du ha ett hjälpmedel som du inte kan få genom syncentralen. Det kan bero på att du inte har de behov som krävs eller att du vill ha ett extra hjälpmedel. Ibland rekommenderar förskrivaren att du ska köpa ett hjälpmedel själv.

Vad kostar det att få ett synhjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika landsting, regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel skiftar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

Barn och unga kan få bidrag för glasögon

Barn och unga vuxna får ett bidrag till glasögon för den synnedsättning de har, det kallas glasögonbidrag. Bidraget gäller till och med att barnet fyller 19 år.

Till den dag då barnet fyller åtta år bestämmer varje landsting och region själv bidragets storlek. Därefter är det på minst 800 kronor och gäller även för linser. Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden. 

Stockholms län

Besökskostnader

När du besöker vårdcentral eller ögonläkare som rekommenderas av landstinget kostar besöket 200 kr. Du betalar endast besöksavgift, inget för själva utprovningen eller frakten.

Besök på syncentralen kostar 100 kr per tillfälle - högkostnadskort gäller.

Synhjälpmedel för barn

Barn som behöver glasögon eller linser och är skrivna i Stockholms län kan få bidrag. Läs mer om glasögonbidraget här.

Speciellt stöd för vissa diagnoser

Det finns även ett glasögon- eller kontaktlinsstöd för alla med diagnoser som afaki, dubbelseende och specifika fall av skelning. Det gäller glasögonsglaset - inte bågar med mera. Barn under åtta år får hela beloppet finansierat, familjer med äldre barn samt vuxna betalar en egenavgift på 1 000 kr/år.

Högkostnadsskydd

Det finns ett speciellt högkostnadsskydd för hjälpmedel som innebär att du inte ska behöva betala mer än 2 000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel under loppet av ett år.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel så använder du det så länge som du behöver och som det fungerar som det ska.

I samband med att du får synhjälpmedlet får du också information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver underhållas och repareras.

Om du inte längre behöver hjälpmedlet ska det oftast återlämnas. Om du flyttar och vill ta med dig hjälpmedlet behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om det går bra.

Stockholms län

Om du lånar ett hjälpmedel ingår service/reparationer och uppföljningsbesök.  Men du kan bli ersättningsskyldig om du tappar bort hjälpmedlet. Om du använt Fritt val av hjälpmedel äger du ditt hjälpmedel och står själv för service och underhåll.

Se över hemförsäkringen

Vare sig du hyr eller själv äger ditt synhjälpmedel är det bra att se över hemförsäkringen. Täcker den att hjälpmedlet går sönder/tappas bort, eller behöver du en separat försäkring?

När ska synhjälpmedel lämnas tillbaka?

När du inte längre behöver synhjälpmedlet ska det återlämnas. Rengör hjälpmedlet och lämna det på samma ställe där du hämtade ut det (gäller inte om du har Fritt Val av Hjälpmedel).

Även vid flytt ska hjälpmedlen lämnas tillbaka. Nya synhjälpmedel förskrivs på den nya orten, om det är utanför Stockholms län. Läs mer om flytt här.

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den personen som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Om inte det hjälper kan du ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet. Ibland behöver du göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, ska du kontakta chefen för syncentralen och fråga om det finns möjlighet att få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden som finns i varje landsting och region, om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Stockholms län

Om du upptäcker ett fel på produkten - tala med din förskrivare som kan bedöma om du ska kontakta hjälpmedelscentralen. Är hjälpmedlet trasigt kan du kontakta din hjälpmedelscentral direkt - Hjälpmedel Stockholm eller KommSyn Stockholm.

Du kan alltid vända dig till verksamhetschefen på syncentralen om du är missnöjd med något. Eller ta kontakt med Patientnämnden om du inte får hjälp.

Om du köpt ”fel” produkt vid Fritt val av hjälpmedel gäller vanliga köpvillkor. Ta kontakt med den som du köpt hjälpmedlet av. Du kan också prata med din förskrivare om det behövs en ny bedömning.

Till toppen av sidan