AKTUELLT I STOCKHOLMS LÄN

Information om inspelade samtal till 1177 Vårdguiden

Innehållet gäller Stockholms län

Måndagen den 18 februari blev det känt att inspelningar av vissa samtal till 1177 Vårdguiden sjukvårdsrådgivning på telefon varit tillgängliga för obehöriga.

Sjukvårdsrådgivning på telefon är en upphandlad tjänst som utförs av vårdgivaren Medhelp enligt avtal med hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

En del av samtalen till 1177 Vårdguiden som kommer in under kvällar, helger och nätter, besvaras enligt avtalet av rådgivningspersonal med svensk sjuksköterskelegitimation som arbetar hos vårdgivarens underleverantör i Thailand. Det är vissa av dessa samtal som varit åtkomliga för obehöriga. Medhelp har uppgett till Region Stockholm att servern de inspelade samtalen lagrats på är placerad i Sverige där driften också sköts samt att de har stoppat möjligheten till åtkomst till servern. 

Ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden gav den 27 februari hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att tillsätta en extern granskning av den del i avtalet med Medhelp som berör informationssäkerhet. Syftet är att granska hur både MedHelp och förvaltningen uppfyllt avtalet kring informationssäkerhet samt vilka åtgärder som krävs av parterna.

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen sparas för att i efterhand till exempel kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient. Uppgifterna omfattas av patientdatalagen. Medhelp är, precis som övriga vårdgivare, skyldig att säkra att uppgifter om patienter inte når obehöriga.

Här kan du läsa mer om patientjournal och personuppgifter i vården:
Patientjournalen

Läs din journal via nätet

Personuppgifter i vården

Frågor och svar

Vad har hänt?

Det var på måndagen den 18 februari som det blev känt att inspelade rådgivningssamtal som Medhelp tagit emot har varit åtkomliga för obehöriga. En del av de samtal som kommer på kvällar, helger och nätter besvaras enligt avtal av rådgivningspersonal med svensk sjuksköterskelegitimation som arbetar från Thailand. Det är inspelningen från vissa av dessa samtal som har varit åtkomliga för obehöriga.

Varför sparas samtalen?

Telefonsamtalen till sjukvårdsrådgivningen och andra journalanteckningar sparas av patientsäkerhetsskäl för att information om den som ringer in ska finnas kvar om personen ringer igen. Det handlar också om att i efterhand kunna ta reda på vilka råd som getts till en patient eller utreda om något gått fel i vården.

Hur får jag reda på om samtal med mig varit tillgängliga för obehöriga?

Det är en av de frågor som ställs i de utredningar som pågår. Flera myndigheter granskar och utreder händelsen. Förutom att Region Stockholm har beslutat att tillsätta en extern granskning har Datainspektionen meddelat att de kommer att granska händelsen. Polisen undersöker om ett brott kan ha begåtts. Enligt patientdatalagen får obehöriga inte ta del av patientuppgifter. Lagen är till för att garantera att bara de som deltar i vården får del av uppgifterna.

Vet man hur många samtal det rör sig om?

Det är en av de frågor som ställs i de utredningar som pågår. Flera myndigheter granskar och utreder händelsen. Förutom att Region Stockholm har beslutat att tillsätta en extern granskning har Datainspektionen meddelat att de kommer att granska händelsen. Polisen undersöker om ett brott kan ha begåtts. Enligt patientdatalagen får obehöriga inte ta del av patientuppgifter. Lagen är till för att garantera att bara de som deltar i vården får del av uppgifterna.

Går det att radera inspelade samtal?

Inspelade samtal till sjukvårdsrådgivningen är enligt patientdatalagen en del av patientjournalen. Samtalen ska därför behandlas utifrån de lagar och förordningar som gäller för patientjournaler. Om du önskar radera hela eller delar av din journal, till exempel inspelade samtal till 1177 Vårdguiden på telefon, kan du göra en ansökan om detta hos Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Det krävs att du har goda skäl för att radera delar eller hela din journal. Det ska vara uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. När en journal förstörs innebär det att också alla kopior förstörs. En av nackdelarna är att det till exempel gör det svårare att begära ersättning om du har fått en vårdskada, eftersom uppgifter om händelsen kan saknas.

Kan någon obehörig fått tillgång till journaler som förts vid samtal till sjukvårdsrådgivningen?

Den skriftliga journalföringen som sjuksköterskan gör efter rådgivningen ligger i ett annat system, separerat från de inspelade ljudfiler som fanns tillgängliga för obehöriga.

Hur gör jag för att få ta del av min patientjournal?

Du kan ta kontakt med den mottagning, avdelning eller den enhet där du fått vård och begära ut sin patientjournal. Du kan också läsa och få tillgång till delar av dina journaler från de vårdgivare som är anslutna till journalen på nätet genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se.

Hur vet jag att det är tryggt att ringa 1177 Vårdguiden igen?

Att vissa inspelade samtal har varit tillgängliga för obehöriga är mycket allvarligt men en ovanlig händelse. Medhelp har uppgett att de har stoppat möjligheten till åtkomst till den server där de inspelade samtalet lagrats. Man kan alltid ringa 1177 på telefon för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden hjälper dygnet runt.
Region Stockholm följer regelbundet upp den medicinska kvaliteten och tillgängligheten för sjukvårdsrådgivningen på telefon.

Vilka åtgärder gör Region Stockholm?

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsätta en extern granskning av den del i avtalet med Medhelp som berör informationssäkerhet. Syftet är att granska hur både Medhelp och förvaltningen uppfyllt avtalet kring informationssäkerhet samt vilka åtgärder som krävs av parterna.

Region Stockholm har fått incidentrapport, händelseanalys och åtgärdsplan från vårdgivaren som beskriver händelsen med de inspelade samtalen som varit tillgängliga på nätet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen analyserar nu dessa rapporter och ställer kompletterande frågor till vårdgivaren. Dessutom ställer Region Stockholm fortsatt krav på vårdgivaren att säkerställa en patientsäker rådgivning och följer dagligen upp användningen och tillgängligheten i tjänsten sjukvårdsrådgivning på telefon.

Hur kan jag få mer information?

Informationen här på 1177.se uppdateras löpande. Det går också att ringa till 1177 på telefon och välja knappval 9 för att få svar på dina frågor kring de inspelade samtalen. 

Till toppen av sidan