Alternativ telefoni

Hjälpmedel vid nedsatt tal och hörsel

Hjälpmedel vid nedsatt tal och hörsel

Om man inte kan använda vanlig telefon på grund av nedsatt tal eller hörsel kan man få hjälpmedel för alternativ telefoni. Där ingår bildtelefon, texttelefon, totalkonversation och fax.

Hjälpmedlen fungerar på olika sätt och kan användas för olika behov, till exempel om man är döv, dövblind eller har svårt att tala. På många håll i landet kan man också få hjälp att använda egna datorer och mobiltelefoner för att ringa videosamtal och kommunicera med text.

Om man behöver tjänster med tolk finns det sådana tjänster också, till exempel Teletal och Taltjänst.

Bildtelefon

En bildtelefon förmedlar en rörlig bild på den man talar med. Den möjliggör kommunikation bland annat om man använder teckenspråk. Den kan också underlätta för personer som har svårt med talet eftersom det går att kommunicera med tecken, bilder, gester och mimik.

Det finns en förmedlingscentral för bildtelefoner som gör det möjligt att med teckenspråk i en bildtelefon tala med personer som har en vanlig telefon. Samtalet förmedlas av en teckenspråkstolk som har tystnadsplikt.

Texttelefon

Texttelefonen förmedlar text och gör det möjligt att både ringa och ta emot samtal om man har en grav hörselnedsättning, tal-och språksvårigheter, dövblindhet eller om man är döv.

En texttelefon har ett tangentbord för att skriva text och en skärm för att läsa text. Det finns också texttelefoner som är programvara för dator eller surfplatta. Det flesta texttelefoner kopplas in i telefonjacket, men det finns också texttelefoner som kopplas till Internet.

För samtal mellan texttelefon och vanlig telefon tar man hjälp av förmedlingstjänsten för texttelefoni.

Totalkonversation

Totalkonversation är både en bildtelefon och en texttelefon.

När man ringer andra som har totalkonversation kan man använda bild, text och ljud för att förmedla sig på det sätt som fungerar bäst.

Det går också att ringa till bildtelefoner och texttelefoner samt bildtelefoniförmedlingen och texttelefoniförmedlingen.

Fax

Fax kan vara till hjälp om man inte kan använda texttelefon eller bildtelefon. Med faxen kan man skicka ett budskap man har ritat eller skrivit på ett papper.

Anhörigtelefon

Om man är berättigad till texttelefon, bildtelefon, totalkonversation eller fax har man även möjlighet att få låna en anhörigtelefon.

Den placeras hos en person som man får välja ut och gör det möjligt att kommunicera direkt med varandra utan att gå via förmedlingscentralen för texttelefoni eller bildtelefoni.

Vart vänder man sig?

Texttelefoner, bildtelefoner, totalkonversation och faxar skrivs ut via landstinget. Man vänder sig till den enhet som man har kontakt med på grund av sin tal- eller hörselskada. Kliniker eller enheter där texttelefoner skrivs ut är hörcentraler, hjälpmedelscentraler och datorresurscenter.

Fäll ihop
Publicerad:
2014-05-26
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm