Planerad specialiserad neurologisk rehabilitering för dig som har en neurologisk sjukdom eller skada i centrala nervsystemet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Du som bedöms ha behov av planerad specialiserad neurologisk rehabilitering kan få denna hos någon av de vårdgivare som Stockholms läns landsting har avtal med. En rehabiliteringsplan utformas då utifrån just dina behov.

Skriv ut

Om din läkare har bedömt att du behöver specialiserad rehabilitering skickar hen en remiss till den vårdgivare som du väljer. Vårdgivaren du valt kontaktar dig när de fått remissen. Om det behövs kan du bli kallad till en teambedömning för att ta reda på om detta är den bästa behandlingsformen för dig.

Så här väljer du vårdgivare

Så här väljer du vårdgivare

Du kan själv välja var du vill få den planerade specialiserade rehabiliteringen. Du kan välja mellan följande vårdgivare som är godkända av Stockholms läns landsting:

Inom Stockholms län

Utanför Stockholms län

Fäll ihop

Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

Hur utformas rehabiliteringsprogrammen?

Rehabiliteringen sker under en avgränsad period hos den vårdgivare du valt. Den utformas utifrån dina behov och önskemål tillsammans med ett rehabiliteringsteam. Teamet består av läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, socionom, psykolog, dietist och sjuksköterska. Rehabiliteringen baseras på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Fäll ihop

Vad kostar rehabiliteringen?

Vad kostar rehabiliteringen?

Patientavgiften för rehabilitering är 100 kronor per dygn (sluten vård).

Om du är under 40 år och har hel aktivitetsersättning eller hel sjukersättning betalar du 50 kronor per dygn de första 30 dagarna, därefter 100 kronor per dygn.

Dagsjukvård kostar 200 kronor per dag. Det ingår i högkostnadsskyddet.

Patientavgiften betalas direkt till rehabiliteringsanläggningen.

Fäll ihop

Resekostnader

Resekostnader

Inom länet

Du kan få sjukresa till och från din rehabilitering om din läkare anser att det är nödvändigt. Tala med den läkare som skrivit remissen.

Du kan få tillstånd att resa med egen bil, taxi eller specialfordon. Färdtjänstresenärer har automatiskt rätt till sjukresa.

Utanför länet

Väljer du rehabilitering utanför länet ingår resa till och från anläggningen med det billigaste färdsättet.

Du får betala en egenavgift på max 140 kronor per enkel resa.

Du kan själv beställa och betala tåg- eller flygbiljett. Skicka originalkvitto och en kopia på ditt beslut om rehabilitering till Färdtjänsten, Box 30103, 104 25 Stockholm. Ange bank, clearing- och kontonummer där pengarna ska sättas in.

Fäll ihop

Om neurologiska sjukdomar och skador

Om neurologiska sjukdomar och skador

Neurologiska sjukdomar och skador är de sjukdomar och skador som drabbar nervsystemet. Exempel på neurologiska sjukdomar är multipel scleros (MS), Parkinsons sjukdom och amylotrofisk lateral skleros (ALS). Stroke kan ge neurologiska skador.

Fäll ihop

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Bor du inte i Stockholm, men söker vård här?

Tänk på att det alltid är ditt eget landstings regler om remisser som gäller när du själv söker vård i annat landsting. Samtidigt upphör vårdgarantin att gälla. Vårdgarantin handlar bland annat inom hur många dagar det maximalt får gå innan du får vård.  

 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-08-17
Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla Hansson, handläggare, Avtalshandläggare Individuella vårdärenden, Stockholms läns landsting