Patientavgifter i Stockholms län

Skriv ut (ca 7 sidor)

Du betalar samma avgifter oavsett om du går till den landstingsdrivna vården eller till en privat vårdgivare som landstinget har avtal med. Nytt för i år är att du som är över 85 år slipper betala patientavgift hos bland annat husläkaren och specialistmottagningen. Dessutom blir många läkemedel gratis för barn under 18 år.

Skriv ut

Vård för barn och unga till och med 17 år

Vård för barn och unga till och med 17 år

Öppen och sluten vård är avgiftsfri för barn och unga under 18 år.

UNDANTAG: För besök på akutsjukhusens akutmottagningar/specialistakut, Närakuten Barn vid Astrid Lindgrens Barnakut samt lättakuten på Karolinska Huddinge, är avgiften 120 kr.

Fäll ihop

Vård för dig som är över 85 år

Vård för dig som är över 85 år

Du som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift för besök i öppen vård, det vill säga husläkarmottagning, geriatrisk mottagning, specialistläkarmottagning, sjukhusens akutmottagningar eller utfärdande av telefonrecept. Även hembesök av läkare blir kostnadsfritt för dig. Du behöver däremot betala för till exempel tandvård.

Om du uteblir från ett besök inom öppenvården utan att avboka senast 24 timmar före besöket får du betala avgiften. Om du blir inlagd på sjukhus får du betala 100 kronor per vårddygn, och om du får hjälpmedel får du fortfarande betala för dem.

Fäll ihop

Vård för dig mellan 18 och 84 år

Vård för dig mellan 18 och 84 år

Primärvård

Besök hos läkare på vårdcentral eller husläkarmottagning 200 kr
Besök vid jourmottagningar/närakut 200 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjukgymnast, fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor eller naprapat.

200 kr

Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, distriktssköterska, kurator, logoped, psykolog, på syncentral eller vid medicinsk fotsjukvård

100 kr

Akutvård

Besök på sjukhusens akutmottagningar, specialistakut eller närakut, oavsett vårdgivare (gäller även lättakuten på Danderyds sjukhus och på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge) 400 kr
Besök vid jourmottagningar/närakut 200 kr

Besök på akutmottagning är avgiftsfri om du blir direkthänvisad dit från husläkaren. Du behöver då visa upp ett kvitto som visar att du har betalat avgiften hos din husläkare.

0 kr

Specialistvård

Besök hos läkare på specialistmottagning 350 kr
Besök hos läkare på geriatrisk mottagning 200 kr
Första besök hos läkare på specialistmottagning (ej geriatrisk mottagning) med remiss från läkare på vårdcentral, husläkarmottagning eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) 150 kr
Första besök hos läkare på geriatrisk mottagning med remiss från läkare på vårdcentral, husläkarmottagning eller privat specialist i allmänmedicin som arbetar enligt lagen om läkarvårdsersättning (1993:1651) 0 kr
Besök för sjukvårdande behandling hos till exempel sjuksköterska, kurator, logoped eller psykolog. 100 kr
Besök hos sjukgymnast eller fysioterapeut, dietist, arbetsterapeut, kiropraktor och naprapat. 200 kr
KBT-behandling via internet: 350 kr för inledande läkarbesök, därefter 100 kr/behandling. Behandlingen pågår i 12 veckor.  

Övrigt

Besök i dagsjukvård 200 kr
Besök i dagsjukvård, dagkirurgi 350 kr
Besök hos legitimerad kiropraktor som har vårdavtal med landstinget 200 kr
Hembesök av läkare, extraavgift utöver gällande taxa 100 kr
Besök på syncentral 100 kr
Besök på röntgen/viss endoskopi/fyslab/neurofyslab 200 kr
Inkontinenshjälpmedel (per 12-månadersperiod) 200 kr

Besök, utan förskrivare, på hjälpmedelscentralen KommSyn Stockholm vid inträning och utbildning av hjälpmedel eller egenansvarsprodukter

100 kr
Fäll ihop

När du skrivs in på sjukhus

När du skrivs in på sjukhus

Avgift för barn och ungdomar under 18 år 0 kr
Avgift för personer över 18 år 100 kr per vårddag
Personer under 40 år med hel aktivitets-/sjukersättning betalar 50 kr per vårddag de första 30 vårddagarna. Därefter kostar det 100 kr per vårddag. Detta gäller vid varje vårdtillfälle.  

Blir du inlagd på sjukhus i samband med ett besök på en mottagning på sjukhuset måste du ändå betala avgiften för besöket. Frikort gäller inte vid vård på sjukhus.

Fäll ihop

Avgiftsfri vård

Avgiftsfri vård

 • Bukaortascreening (gäller vid kallelse från landstinget)
 • Mammografi (gäller vid kallelse från landstinget)
 • Gynekologisk screening (gäller vid kallelse från landstinget)
 • Hembesök av distrikts-/husläkare, distriktssköterska och geriatriker för patienter inskriva i särskilda boendeformer (gäller även make eller maka som bor med personen som beviljats särskilt boende)
 • Hembesök av vårdgivare som utför insatser för patienter i hemsjukvård
 • Besök inom mödrahälsovård
 • Rådgivning om preventivmedel och abortfrågor
 • Hemrehabilitering
 • Undersökning enligt smittskyddslagen
 • Vård av häktade/anhållna och intagna på kriminalvårdsanstalt
 • Besök hos MRSA-team i öppenvård
 • Besök hos sjukgymnast för personer som tillhör LSS personkrets 3
 • Receptförskrivning utan besök (telefonrecept samt via 1177 Vårdguidens e-tjänster)
 • Telefonkontakt
Fäll ihop

Uteblivet besök

Uteblivet besök

Om du inte kan komma till ett planerat besök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid. Annars får du betala en avgift för uteblivet besök. Du betalar en avgift för uteblivet besök även om besöket hade varit avgiftsfritt, exempelvis för barn och ungdomar under 18 år.

Högkostnadsskydd/frikort gäller inte om du behöver betala en avgift för uteblivet besök.

Du behöver dock inte betala en avgift om du uteblir från ett besök:

 • på mödrahälsovården, MVC
 • på barnhälsovården, BVC
 • på specialistmödravården eller vid undersökning med ultraljud vid graviditet
 • vid abortrådgivning
 • för preventivmedelsrådgivning
 • Besök för patienter som går under smittskyddslagen (SmL)

Du betalar inte heller om du missar eller blir sen till ett besök inom vården på grund av att din sjukresa eller färdtjänstsresa med taxi blir försenad eller uteblir. Vårdgivaren ska vara landstingsdriven eller ha avtal med landstinget och resan måste ha bokats genom Mina sidor, taltjänst (automatbeställning) eller personlig service.

Har det inte varit möjligt att avboka minst 24 timmar innan ett besök, till exempel om återbudstelefonen inte fungerat, ska du inte betala någon avgift.

Det kan finnas giltiga skäl att avboka senare än 24 timmar. Bedömning av giltigt skäl görs av respektive vårdgivare.

Hos privata läkare och sjukgymnaster som får ersättning enligt nationell taxa kan andra tidsgränser än 24 timmar gälla. Fråga din vårdgivare ifall du är osäker vad som gäller.

Fäll ihop

Avgifter för hjälpmedel

Avgifter för hjälpmedel

Hyra för tre månader av enkla bashjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader. Avgiften gäller per hjälpmedel. 100 kr
Hyra av övriga hjälpmedel vid tillfälligt behov, max sex månader (se prislista)  

Hörapparater per förskrivningstillfälle.
Barn under 18 år - ingen avgift.

600 kr
Ortopediska skor, per par för vuxen 1000 kr
Ortopediska skor, per par för barn och ungdomar under 18 år 500 kr
Avgift per kalendermånad för TNS-apparat, max sex månader 100 kr
Avgift per kalendermånad för CPAP-utrustning 100 kr
Avgift per 12-månadersperiod för kontaktlinser/glasögon vid afaki/dubbelseende (max).
Avgiftsfritt för barn under 8 år
1000 kr
Avgift för uteblivet besök på hjälpmedelscentral, hörselklinik och ortopedteknisk verkstad 100 kr
Avgift vid förskrivning av tyngdtäcke 600 kr
Avgift för kompressionsstrumpor per förskrivningsperiod. 300 kr
Avgift vid all förskrivning av kontaktlinser vid ögonsjukdom till personer över 18 år på max 1000 kr per 12 månader 1000 kr

Övriga avgifter som till exempel förband och näringstillskott

 

Det finns ett högkostnadsskydd för vissa hjälpmedel som innebär att du inte ska behöva betala mer än 2 000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel under loppet av ett år.

Fäll ihop

Övriga avgifter och bra att veta

Övriga avgifter och bra att veta

Subventionerade preventivmedel

Vissa preventivmedel subventioneras av landstinget upp till och med 25 år. Kostnaden för ett år är 100 kr och för tre månader 30 kr.

Subventionen omfattar:

 • Preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen
 • Hormonspiral, p-stav, p-spruta, p-ring och p-plåster.
 • Akutpreventivmedel kan hämtas ut gratis på ungdomsmottagningar och barnmorskemottagningar.
 • Enstaka kondomer kan hämtas ut gratis på ungdomsmottagningar.

Pessar och kopparspiral är kostnadsfritt oavsett kvinnans ålder.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet innebär att du under ett år inte behöver betala mer än ett visst belopp i sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort. För sjukvård i öppenvården i Stockholms läns landsting ligger högkostnadsbeloppet på 1 100 kronor.

För föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård, får barnen gemensam avgiftsbefrielse när kostnaderna för avgifter sammanlagt uppgår till 1 100 kr.

E-frikort

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Du behöver alltså inte hålla reda på själv hur mycket du har betalat eller om du har rätt till frikort. Om du har uppnått summan för frikort visas det när du anmäler dig på mottagningen och du behöver inte betala för besöket. Läs mer om högkostnadsskydd och frikort i Stockholms län.

30-minutersregeln 

Får du vänta i mer än 30 minuter efter avtalad tid i samband med ett tidsbeställt besök har du rätt att få tillbaka patientavgiften, om du begär det i samband med besöket. Detta gäller inte vid akut- och jourmottagningar. Stämpeln i högkostnadsskyddet får du behålla.

På vissa mottagningar kan andra tidsgränser än 30 minuter gälla.

Betala med kort

Var uppmärksam på att en del vårdmottagningar bara kan ta emot kontant betalning. Det gäller främst de mindre mottagningarna. Fråga före besöket.

Vård på avbetalning

Du har möjlighet att betala på avbetalning om kostnaden för läkarvård överstiger 300 kr under en månad. Då kan du betala beloppet över 300 kr påföljande månad. I patientkassorna finns mer information. Gäller endast öppenvård.

Betalningspåminnelse- och inkassoavgift

För obetalda patientavgifter tas 60 respektive 180 kronor ut.

Intyg

För intyg gäller inte landstingets ordinarie patientavgifter, utan du måste vanligtvis betala enligt en särskild taxa. Om du, i samband med ett öppenvårdsbesök, begär ett intyg ska du betala både för besöket och för intyget. Om det enda syftet med besöket är att få ett intyg behöver du inte betala någon besöksavgift. Intyg är belagda med mervärdesskatt.

Avgifterna för intyg ingår inte i högkostnadsskyddet och får därmed inte föras in i högkostnadskortet.

Vaccin

Du betalar själv för vaccin. I priset ingår inte arbetet för själva injiceringen, så kallad stickavgift (max 250 kr). Om du tar flera vacciner vid samma tillfälle betalar du för varje vaccin, men endast en stickavgift. Avgifterna för vaccinationer ingår inte i högkostnadsskyddet. Om du har med dig eget vaccin betalar du endast för stickavgiften. När vaccinationen är en del av en behandling ingår vaccinet i ordinarie besöksavgift. Vaccinationer är undantagna från moms.

Färdtjänst

Här kan du läsa om aktuella avgifter när det gäller färdtjänst

Här kan läsa frågor och svar om patientavgifter i Stockholms län.

Fäll ihop

Avgifter 2017 i pdf

Avgifter 2017 i pdf

Fäll ihop

Om du är på besök i Stockholm och behöver vård

Om du är på besök i Stockholm och behöver vård

Om du kommer från ett annat landsting, kan du söka vård i Stockholms län vid:

Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar ditt hemlandsting. Om du söker öppen specialiserad vård gäller däremot inte ditt landstings vårdgaranti. Du kan heller inte få sjukresan betald.

Om du kommer från ett annat EU/EES-land och har ett europeiskt sjukfösäkringskort betalar du samma avgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms läns landsting. Utan ett europeiskt sjukförsäkringskort betalar du hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på närakuten, jourmottagning eller på vårdcentralen kostar 1 800 kr.

Sverige har en överenskommelse, en konvention, med ett antal länder och provinser utanför EU. Beroende på vilket land och provins du kommer från gäller olika regler.

Om du kommer från ett land utanför EU/EES, eller från ett land som saknar konvention med Sverige, betalar du hela vårdkostnaden själv vid akut och /eller planerad vård.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-03-02
Skribent:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Malin Erlingson, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Josefin Chau, avgiftshandläggare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting