Vård när du är på besök i Stockholm län

Skriv ut (ca 4 sidor)

Vad gäller om du kommer från ett annat landsting eller ett annat land och behöver vård i Stockholms läns landsting?

Skriv ut

Folkbokförd i Sverige?

Folkbokförd i Sverige?

Om du är folkbokförd i Sverige har du rätt till vård på samma villkor som invånare i Stockholms läns landsting vid:

  • förlossning
  • abort
  • akut sjukdom/skada
  • primärvård (husläkare)

Du betalar endast den vanliga patientavgiften, resten av summan betalar ditt hemlandsting. Om du däremot behöver planerad specialistvård ser reglerna annorlunda ut. Då behöver du normalt en remiss eller betalningsförbindelse från ditt hemlandsting. Det betyder att ditt landsting betalar Stockholms läns landsting för den vård du fått här.

Fäll ihop

Svensk medborgare boende utomlands

Svensk medborgare boende utomlands

I ett annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du svensk medborgare men bor i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz betalar du samma avgift för akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län om du har ett europeiskt sjukförsäkringskort eller provisoriskt intyg från det land du bor i. Sjukförsäkringskortet kallas även för EU-kort. Längre ner i artikeln kan du läsa vad nödvändig vård innebär.

Om avsikten med resan till Sverige är att söka planerad vård måste du ha ett särskilt intyg från det land du bor i.

Har du inget EU-kort eller provisoriskt intyg får du betala hela kostnaden själv.

Läs mer om folkbokföring vid flytt utomlands på Skatteverkets webbplats.

Pensionärer med svensk pension bosatt i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Du kan ha rätt till all vård till samma patientavgifter som en invånare folkbokförd i Stockholm men måste, vid vårdtillfället, visa ett intyg från Försäkringskassan. Saknar du intyget får du betala hela kostnaden själv. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du ett EU-kort från det land du bor i betalar du samma avgifter för nödvändig vård som invånare bosatta i Stockholm.

Läs mer i Försäkringskassans artikel Pensionär bosatt utomlands.

Studerande i annat EU/EES-land eller i Schweiz

Är du folkbokförd i Sverige men studerar i ett annat EU/EES-land eller i Schweiz har du rätt till samma vård som invånare bosatta i Stockholm. Utbildningen måste vara CSN-berättigad, det vill säga att du har rätt till studiestöd från CSN. Samma regler gäller för dig som är doktorand och fått utbildningsbidrag för utlandsstudier.

Studerar du utomlands i ett år eller längre ska du normalt inte vara folkbokförd i Sverige. För att få vård till samma patientavgifter måste du kunna visa ett särskilt intyg från Försäkringskassan vid vårdbesöket. Kontakta Försäkringskassans kundcenter på telefon 0771-524 524 för att få veta mer.

Har du endast ett EU-kort från det land du studerar i betalar du samma avgift för nödvändig vård som invånare bosatta i Stockholm.

Saknar du EU-kortet eller intyget betalar du hela kostnaden själv.

Läs mer i Försäkringskassans artikel Studera utomlands och informationsblad Sjukvård i Sverige för dig som studerar utomlands. Du kan även läsa mer om folkbokföring vid studier utomlands på Skatteverkets webbplats.

Övriga länder

Är du svensk medborgare men bor i ett land utanför EU/EES betalar du samma patientavgift för akut vård som en folkbokförd i Stockholm. Söker du däremot planerad vård gäller särskilda regler och avgifter. Kontakta Stockholms läns landsting för att höra om du har rätt till vård och hur mycket du i sådana fall ska betala för vården.

Fäll ihop

Avgiften för vård kan variera

Avgiften för vård kan variera

Det är stora skillnader på avgifter om du har ett EU-kort eller inte. Med ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg betalar du som är EU/EES-medborgare samma avgift vid akut och nödvändig vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Utan ett EU-kort betalar du som är EU/EES-medborgare hela vårdkostnaden själv. Ett läkarbesök på en akutmottagning på sjukhusen kostar mellan 2 000 och 3 200 kronor. Ett läkarbesök på närakut, jourmottagning eller husläkare kostar 1 800 kronor.

I vissa fall kan du få ersättning för dessa kostnader i efterhand via försäkringskassan i ditt hemland. Du har också möjlighet att få beloppet återbetalt via den vårdmottagning du har besökt. Detta förutsätter att du vid ett senare tillfälle kan återkomma till mottagningen och då uppvisa ett EU-kort eller ett provisoriskt intyg som bekräftar att du vid vårdtillfället hade rätt till subventionerad vård i Sverige. Det provisoriska intyget söker du hos försäkringskassan i ditt hemland.

Om du är turist från Finland, Danmark, Norge eller Island

Du behöver inte visa ett EU-kort vid akut och nödvändig vård. En ID-handling räcker. Du betalar samma avgift vid akut och nödvändig vård som en folkbokförd invånare i Stockholms län.

Sverige har också en överenskommelse, konvention, med följande länder och provinser:

Algeriet

Algeriska medborgare och utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma avgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län.

Australien

Utländska medborgare och utlandssvenskar som är bosatta i Australien har rätt till nödvändig vård och betalar då samma patientavgift som en invånare folkbokförd i Stockholms län. Kravet är att du kan uppvisa ett australiensiskt pass eller ett pass som är försett med ett tillstånd för innehavaren att vistas under obegränsad tid i Australien.

Quebec

Personer bosatta i Quebec som förvärvsarbetar eller studerar i Sverige under kortare tid än ett år, och som har ett giltigt pass, har rätt till all vård och betalar då samma avgift vid akut vård som en invånare folkbokförd i Stockholms län. Israel

Israeliska medborgare samt utlandssvenskar med ett giltigt pass betalar samma avgift vid förlossningsvård som en invånare i Stockholms län.

Schweiz

Schweiziska medborgare omfattas av samma förmåner som EU-medborgare vid uppvisande av EU-kortet.

Fäll ihop

Vad är nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land?

Vad är nödvändig vård för personer som är sjukförsäkrade i ett EU-land?

Den ansvariga vårdgivaren som behandlar dig avgör vad som är nödvändig vård. Utgångspunkten för denna bedömning är att du ska kunna vistas i Stockholm den tid du har planerat, under trygga medicinska omständigheter. Därför räknas även vård som behövs på grund av kronisk sjukdom. Du ska alltså inte behöva avbryta en planerad vistelse och återvända till ditt hemland av medicinska skäl.

Nödvändig vård omfattar även provtagningar, medicinska kontroller, förebyggande mödra- och barnavård, förlossning samt vård enligt smittskyddslagen.

Om vården kan vänta tills du kommer tillbaka till ditt hemland betraktas den inte som nödvändig. Du kan därför ha rätt till mer vård om du tänker vistas här i till exempel fem månader än om du bara planerar att stanna några dagar.

Rätten till nödvändig vård ger inte möjligheter till vård om syftet med resan till Sverige är att söka vård.

Övriga länder (ej EU)

Turister från länder utanför EU eller konventionsland betalar hela vårdkostnaden själva vid akut och/eller planerad vård. Konventionsland kallas ett land med vilket Sverige har ett samarbetsavtal.

Fäll ihop

Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Vård i Sverige om du är asylsökande, gömd eller papperslös

Om du söker asyl eller är papperslös har du rätt till sjukvård och tandvård i Sverige. Barn under 18 år har oftast rätt till vård utan att det kostar något.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-06-23
Skribent:

Susanna Calén, skribent, Stockholms läns landsting

Redaktör:

Åsa Schöldéen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jessica Ottesten, Administratör, HSF, Vårdersättningssystem, Patientavgiftsfrågor