Vården i Sörmland

Välkommen till Sörmlands akutmottagningar

Innehållet gäller Sörmland

Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom behöver du söka hjälp på akutmottagningen. Den är alltid öppen, dygnet runt. Här kan du läsa mer om hur ett besök på en akutmottagning i Sörmland går till.

Inskrivning

Ta en nummerlapp

När du kommer till akuten tar du en nummerlapp och väntar på din tur.

Fylla i trafikskadejournal?

Har du råkat ut för en trafik- eller sjöolycka? Ramlat på gatan? Vält med cykeln? Då ska du fylla i en trafikskadejournal, (STRADA). Om du inte fick den i luckan går det bra att be om den nu. Uppgifterna används av Transportstyrelsen för att förebygga olyckor. Lämna den ifylld i receptionen innan du lämnar akutmottagningen. 

Varsågod att vänta

När du har skrivits in får du sätta dig och vänta i väntrummet.

Första bedömning

När det blir din tur får du komma in på en första bedömning. Det kallas triage. I den första bedömningen möter du sjuksköterskor som bedömer ditt tillstånd. Här får du berätta vad som har hänt dig och vid behov tas bland annat prover, blodtryck och puls.

Efter första bedömning kan du få råd om fortsatt vård och behandling i hemmet eller hänvisas till annan vårdinrättning.

Väntetid

Prioritering efter mest akuta behov

Alla patienter som söker till akutmottagningen blir prioriterade efter ett system. Systemet innebär att de som behöver tas om hand snabbast, vilket är svårt sjuka och svårt skadade patienter får kortast möjliga väntetid till läkare och behandling. Patienten prioriteras enligt en färgskala med fem färger.

Olika prioritet, olika lång väntetid

Beroende på vilken prioritet du får kommer du få vänta olika länge. Det är också olika var du får vänta. I väntrummet, i ett eget rum eller på annan plats som du hänvisas till av vårdpersonal. Det kan också hända att du får gå direkt till röntgen.

Exakt väntetid är svårt att uppge

Det är svårt att veta hur länge du kommer att få vänta. Det kan komma in svårt sjuka efter dig som får en högre prioritering. Det kan också vara olika långa väntetider till olika läkare. Vilken läkare du ska träffa beror på anledningen till ditt besök på akuten.

En patients prioritering kan omvärderas under tiden på akutmottagningen. Anledningen till omprioriteringen kan vara att tillståndet försämras.

Blir du sämre, kontakta personal

Det är viktigt att du själv kontaktar någon i personalen om du blir sämre. Sitter du i väntrummet går du fram till receptionen. Väntar du på annan plats ringer du på signalklockan.

En första bedömning (Triage)

Den här bedömningen fylls i av sjuksköterska som gör första bedömning. Sjuksköterskan fyller i på pappersversionen.

Här anges bland annat vilken läkarspecialitet du behöver hjälp av, och vilken prioritet du fått: röd, orange, gul, grön eller blå.

Ibland visar bedömningen att du inte behöver sjukvård. Du får nu åka hem. Följ de råd du har fått av vårdpersonal. Om ditt tillstånd förvärras är du välkommen tillbaka till akuten.

När du lämnar akuten

Information till dig som lämnar akuten

Du får med dig ett papper hem, som sjuksköterskan fyller i med information om vilken sorts läkare som undersökt dig och vad du behöver göra själv efter besöket. 

Uppföljning

Ibland behövs igen uppföljning alls. Ibland kan en remiss skickas till en vårdmottagning som sedan kontaktar dig eller skickar en kallelse. Du kan också få råd om vilken mottagning du ska vända dig till om dina besvär inte går över, eller kommer tillbaka.

Om du behöver något speciellt läkemedel efter ditt besök kan du antingen få med dig det hem direkt, eller få ett recept som du själv får hämta ut på ett apotek.

Till toppen av sidan