Sexuella övergrepp

Skriv ut (ca 9 sidor)
Skriv ut

Om sexuella övergrepp

Om sexuella övergrepp

Vad är sexuella övergrepp?

Sexuella övergrepp är fysiskt och psykiskt kränkande handlingar som man utsatts för utan att man givit sitt samtycke. Förövaren är oftast någon med mer makt än man själv som tagit sig rätten att tillfredsställa sina egna behov på en annan människas bekostnad.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella handlingar, är också sexuella övergrepp.

Om de sexuella övergreppen består i blickar eller kommentarer i en sexualiserad ton, utan att någon fysisk beröring sker, kan det vara svårt för den som utsätts att definiera detta som sexuella övergrepp. Då finns risk att man bagatelliserar det som hänt.

Många gånger upplever den som utsatts för övergrepp att hon eller han inte varit tillräckligt tydlig med att säga nej. Om man utsatts mot sin vilja och ändå blivit upphetsad, och kanske fått orgasm, kan det vara ännu svårare att själv definiera att man blivit utsatt för sexuella övergrepp. Det är vanligt att man ger sig själv skulden, men det är viktigt att veta och förstå att det är förövaren som är ansvarig för övergreppen.

Fäll ihop

Vad säger lagen?

Vad säger lagen?

När en sexuell handling upplevs som ett övergrepp är den i de allra flesta fall också ett sexuellt övergrepp i juridisk mening. Det vill säga att det är ett brott som kan polisanmälas, och att förövaren eller förövarna kan dömas till straff enligt lagen. Det kan vara svårt att veta vilka händelser som betraktas som brott. Det kan också vara svårt att avgöra att man blivit utsatt för ett brott, även om man upplevt att man råkat ut för något kränkande.

I lagens mening är våldtäkt och grov våldtäkt de allvarligaste sexualbrotten. Det finns flera andra liknande brott, till exempel sexuellt tvång och sexuellt utnyttjande av barn.

Oavsett hur brottet bedöms i lagens mening, är sexuella övergrepp alltid kränkningar mot den som utsätts. Därför är det vanligt att man mår dåligt efter ett övergrepp, även om det inte kan rubriceras som brott, eller om polisutredningen läggs ner.

Fäll ihop

Beroendeförhållande till förövaren

Beroendeförhållande till förövaren

Det är framför allt tjejer och kvinnor som polisanmäler att de har utsatts för sexualbrott. Och det är nästan bara killar och män som blir anmälda för sexualbrott. Men de flesta sexualbrott anmäls inte alls, det så kallade mörkertalet är stort. Det är inte säkert att statistiken visar hur det verkligen är.

Det är inte ovanligt att barn och tonåringar blir utsatta för sexuella övergrepp. Det kan vara enstaka övergrepp eller upprepade övergrepp som sker under lång tid. Förövaren kan vara en förälder eller annan vuxen man bor med, ett syskon, en granne, en lärare eller i stort sett vem som helst i barnets närhet. Ofta är det en person som barnet är beroende av på något sätt.

Övergrepp kan också ske med hjälp av mutor. I vissa fall har personen som utsatts för övergrepp tvingats till sexuella handlingar med våld eller hot om våld. Det kan också förekomma hot om våld mot andra, familjemedlemmar eller husdjur, och det är ofta svårt att prata om eller ens tänka på. I andra fall kan en vuxen utnyttja att ett barn är i beroendeställning, barnets nyfikenhet eller barnets bristande kunskap.

Sexuella övergrepp kan också begås av jämnåriga, klasskompisar eller en partner. Det är inte enbart barn som utsätts för sexuella övergrepp utan även vuxna. Det vanligaste är att det är ens partner som begår övergrepp, men det kan också hända att man blir utsatt för gruppvåldtäkt av bekanta eller att man blir överfallen av någon helt okänd. Det är inte ovanligt att någon som har utsatts för sexuella övergrepp under barndomen fortsätter att vara utsatt i vuxen ålder av samma förövare, eller av någon annan.

Sexuella övergrepp kan ske i alla samhällsklasser, i alla typer av familjer och bland alla nationaliteter. Förövaren har alltid någon form av makt över den som blir utsatt, antingen för att den utsatta är i beroendeställning, fysiskt svagare eller inte kan skydda sig eller uttrycka sin vilja för att man till exempel sover, är sjuk, är full eller har någon funktionsnedsättning.

När det gäller vuxna kvinnor är de sexuella övergreppen ofta en del av en process där kvinnan också blir utsatt för annat psykiskt och fysiskt våld.

Fäll ihop

Många känner skuld

Många känner skuld

Hur en person mår efter att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp beror på många olika saker, bland annat färgas upplevelserna av åldern vid övergreppen och vilket stöd man haft i sin omgivning. Det går inte att säga något allmängiltigt om hur man påverkas. Varje person reagerar på sitt eget sätt. En del kan hantera konsekvenserna av övergreppen genom att prata med närstående, andra behöver professionell hjälp under lång tid.

För några kommer reaktionerna omedelbart och man brukar må bättre efter att man till exempel pratat med familjen eller vänner. För många sätter de sexuella övergreppen djupa spår, som tar långt tid att hantera. Symtom kan dyka upp långt efter att övergreppen upphört.

Vanliga symtom är känslor av skuld för det som hänt, skam och äckelkänslor inför sig själv och sin kropp. Rädsla och kroppsliga symtom som värk, spänningar och magproblem är vanliga. Det är också vanligt att den som utsatts för övergrepp bagatelliserar sin upplevelse och säger till sig själv att det inte var något allvarligt som hände, att man inte borde må så dåligt av det som hänt.

Många känner sig väldigt ensamma med sin upplevelse och tänker att det är något fel på dem själva. Det är också vanligt att man tvivlar på sina egna minnen och erfarenheter; ena stunden vet man precis vad som har hänt, i nästa stund kan man känna sig fullkomligt främmande för vad man varit med om. Man kan också drabbas av påträngande minnesbilder eller förnimmelser i kroppen efter övergrepp.

Självkänslan påverkas starkt och förmågan att ta sina egna behov på allvar försämras ofta, samtidigt som tilliten till andra minskar. Nedstämdhet, sömnsvårigheter, ångest och självmordstankar är vanliga symtom när man har erfarenheter av övergrepp.

Fäll ihop

Att berätta om övergreppen

Att berätta om övergreppen

Eftersom konsekvenserna av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ofta drabbar självkänslan starkt är det svårt för nästan alla att våga berätta om de övergrepp de har utsatts för. Många oroar sig för att inte bli trodda, men de kan även vara rädda för att bli beskyllda för att ha skuld i att övergreppen har skett.

Tyvärr händer det att personer som berättar om övergrepp inte blir trodda, kanske för att omgivningen inte vill tro att sådana saker inträffar. Därför är det viktigt att välja en nära person att tala med som man kan känna tillit till, eller en professionell person som man vet har erfarenhet av att lyssna på sådana berättelser. För många är det lättare att tala med någon man inte känner än att berätta för en närstående. Kanske har man förtroende för en läkare, kurator eller annan professionell person i sin närhet? Längst ner på den här sidan finns länkar till olika ställen man kan ringa eller mejla till för att prata om sina erfarenheter. Man kan också kontakta en vårdcentral eller närmaste akutmottagning.

Sådant som kan göra det extra svårt att söka hjälp kan till exempel vara om man känner den som begått övergreppen eller om det i ens familj anses viktigt att inte ha sex innan man gift sig. Om man har en funktionsnedsättning och är van att personer tar i ens kropp för att hjälpa en kan det vara svårt både att formulera vad man varit med om och att våga söka hjälp. Blir man utsatt av någon man är ihop med som är av samma kön kan det också bidra till att man blir mer orolig för att inte bli trodd eller mötas av fördomar.

Många som blivit utsatta eller fortfarande är utsatta för sexuella övergrepp vågar inte berätta på grund av att de blivit eller blir hotade. Då krävs ett stort steg för att berätta om övergreppen. Det kan underlätta att veta vilka skyddsåtgärder som finns, och att man kan vara anonym när man första gången berättar om sina upplevelser. Det finns flera sådana möjligheter i listan med länkar nedan.

Att övergreppen upphör är nödvändigt för att man ska kunna gå vidare i livet och börja må bättre. Att berätta om sina erfarenheter ger en chansen att börja bearbeta sina upplevelser och reaktioner, och det kan vara en bra hjälp till positiv förändring.

Genom att berätta för någon om övergreppen kan man också få hjälp med att göra en polisanmälan.

Fäll ihop

Var kan du söka hjälp?

Var kan du söka hjälp?

ROKS - Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.

Roks vill att män ska sluta slå eller skrämma kvinnor, tjejer och barn. Nu gör män ofta så. Därför finns det skyddade platser åt kvinnor, tjejer och barn som är rädda för en farlig man. Platserna heter kvinnojourer. Och för unga tjejer som behöver stöd, råd och hjälp finns det även tjejjourer att vända sig till. På ROKS hemsida finns kontaktuppgifter till lokala kvinno-/tjejjourer dit du kan ringa, mejla eller chatta.

Unizon

Unizon samlar 120 kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar och andra föreningar som vill motverka mäns våld mot kvinnor. Unizon är partipolitiskt och religiöst obundet. På hemsidan finns kontaktuppgifter till lokala kvinno-/tjejjourer dit du kan ringa, mejla eller chatta.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för de som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Även anhöriga och vänner till utsatta kan ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och man ringer gratis oavsett var man bor. Samtalet syns inte på telefonräkningen. Till Kvinnofridslinjen kan man ringa och tala med någon om sina upplevelser eller ställa frågor.

De som svarar är socionomer eller sjuksköterskor med vana att möta människor i kris eller i svåra livssituationer. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Man kan få professionellt stöd, praktiska råd så att man kan förändra sin situation och ta sig vidare, information om vart man kan vända sig inom vården om man har fysiska eller psykiska skador, information om hur man polisanmäler brott, till exempel kvinnomisshandel, hot eller sexuella övergrepp, eller vilket stöd man kan få i sin egen kommun. Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020-50 50 50.

Terrafem

Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors och flickors rätt att leva utan mäns våld och dominans, och driver Sveriges enda rikstäckande jourtelefon för kvinnor med utländsk härkomst. För närvarande kan kvinnor få stöd och råd på 43 språk. Terrafem är till för den som har blivit misshandlad, våldtagen, trakasserad, hotad, riskerar tvångsgifte, begränsas i sitt livsutrymme eller på annat sätt känner sig utnyttjad av sin make, sambo, pojkvän, pappa, bror eller annan släkting. Man kan kontakta Terrafem på den rikstäckande jourtelefonen 020- 52 10 10. Samtalet syns inte på din telefonräkningen. Man kan ringa från en fast telefon eller från en mobiltelefon. Samtalet är gratis och man kan vara anonym när man ringer. De som svarar i telefonen har tystnadsplikt.

Rikskriscentrum

Rikskriscentrum – Sveriges kriscentrum för män, är en paraplyorganisation för verksamheter som arbetar med att ge stöd till män i kris. Här kan du hitta kontaktuppgifter till kriscentra för män runt om i landet.

PrevenTell

Om man är den som utsatt någon för övergrepp eller är rädd för att gör det, kan man få hjälp. PrevenTell är en nationell hjälplinje som man kan ringa till om man upplever att man tappat kontrollen över sin sexualitet, om man känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa. Telefonnumret är 020-66 77 88. Det är helt gratis att ringa till PrevenTell, och samtalet kommer inte att synas på telefonräkningen.

Riksföreningen stödcentrum mot incest

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen vänder sig till kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen. Föreningen har en telefonjour 08 - 696 00 95 dit man kan ringa för att få stöd. Alla som svarar i jourtelefonen har själva varit utsatta för sexuella övergrepp.

1000 Möjligheter

1000 Möjligheter är en stiftelse som erbjuder stöd till ungdomar online eller på  sin mottagning i Stockholm. 1000 Möjligheter vänder sig till killar, tjejer, cis- och transpersoner och unga som inte vill definiera sig. som har blivit utsatta för sexuella övergrepp eller har sex mot ersättning eller självskadar med sex. Eller som varit utsatt sina relationer och gjort saker som man egentligen inte velat göra. Du kan mejla, chatta, eller besöka mottagningen.

Fäll ihop

Hjälp och stöd i Sörmland

Sörmland

Hjälp och stöd i Sörmland

Barn och unga

Barn och unga upp till 18 år kan söka vård på sin lokala barn- och ungdomsmottagning, eller få hjälp och stöd på sin lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, BUP. Ungdomar från 13 år upp till 20 år (tjejer) eller 23 år (killar) kan vända sig till sin lokala ungdomsmottagning.

Vuxna

Vuxna kan vända sig till sin vårdcentral.

Hjälp och stöd från din kommun

Läs mer om vilket stöd just din kommun erbjuder här:

Eskilstuna | Flen | Gnesta | Katrineholm | Nyköping | Oxelösund | Strängnäs | Trosa | Vingåker

Akut hjälp

Om läget är akut ska du söka hjälp omedelbart. Ring 112 eller uppsök direkt närmaste akutmottagning eller psykiatriska akutmottagning. Om du är under 18 år kan du under dagtid vända dig direkt till din lokala barn- och ungdomspsykiatriska mottagning, BUP.

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns många patient- och anhörigföreningar som du kan ta kontakt med för att få rådgivning, både för barn, unga och vuxna.

Här finner du en lista med patient- och anhörigföreningar som kan ge dig råd och stöd vid olika typer av besvär. Det finns också en lista över telefonjourer som du kan ringa för att få rådgivning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-07-07
Skribent:

Lena Wännman, psykolog och psykoterapeut Norrlands universitetssjukhus, Umeå

Redaktör:

Ellinor Lundmark, 1177.se

Granskare:

Monica Lampén, barnmorska, Botkyrka ungdomsmottagning

Peter Broberg, hovrättsråd, Hovrätten för Västra Sverige


Sörmland
Tillägg uppdaterade:
2016-04-18