ATT VÄLJA VÅRDMOTTAGNING

Hitta rätt i Skånes vård

Innehållet gäller Skåne

Skånes hälso- och sjukvård består av primärvård och specialistsjukvård. Vårdcentralen är basen inom primärvården, och det är hit du vänder dig i första hand om du är sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns personal med bred kompetens som behandlar de vanligaste sjukdomarna. Du kan också ringa till 1177 för råd om vård.

Hälso- och vårdval

I Skåne finns flera olika hälso- och vårdval, som innebär att du kan välja den vårdgivare eller mottagning du vill gå till.

När det gäller vårdcentral, barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning och tandvård för barn och unga vuxna väljer du genom att logga in i e-tjänsterna eller med en blankett som du lämnar till den mottagning du väljer.  

Vid övriga vårdval får du oftast en diagnos hos en läkare eller optiker (för grå starr). Därefter kan du välja vilken behandlare du vill gå till. För några av vårdvalen behöver du ingen remiss utan kan själv kontakta mottagningen direkt. 

Läs mer om att välja vårdgivare i Skåne

E-tjänster

I Skåne erbjuder de allra flesta vårdcentraler och specialistmottagningar e-tjänster. Olika mottagningar erbjuder olika tjänster till sina patienter. Du kan till exempel av- och omboka tid, förnya recept eller få direkt åtkomst till delar av din journal. Logga in på 1177.se så kan du också se vilken vårdcentral eller barnavårdscentral du är listad på, och byta mottagning när du vill.

För att använda e-tjänsterna så loggar du in med din e-legitimation. Du kan också logga in med hjälp av en engångskod som skickas till din mobiltelefon. Då behöver du ett personligt användarkonto, som du enkelt beställer lösenord till på samma sida som du loggar in.

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster
Logga in

1177 Vårdguiden på telefon

Om du behöver sjukvårdsrådgivning kan du ringa 1177. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på frågor, ger medicinska råd och vägleder dig rätt i vården.

Sjuksköterskorna bedömer vårdbehovet utifrån de symtom som beskrivs och vägleder dig till rätt vård. Om det är många som ringer samtidigt kan du använda möjligheten att bli uppringd. Du behåller då din plats i kön. 1177 Vårdguiden på telefon är ett komplement till din vårdcentral och kan även ge dig information om jourhavande tandläkare under lördagar, söndagar och helgdagar.  

Om du är på plats i utlandet ringer du +46 771-11 77 00.

Du som använder texttelefon eller bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsterna texttelefoni.se och bildtelefoni.net

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112.

1177 Vårdguiden på telefon

Ta med dig legitimation när du söker vård

Du behöver ta med dig din legitimation när du besöker vården. Personalen måste vara säker på vem du är och att dina uppgifter dokumenteras i rätt patientjournal.

Primärvård

Vårdcentralen utgör basen inom primärvården och inom sjukvården i stort. I primärvården ingår också barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, psykoterapi-mottagningar, smärtmottagningar, familjecentraler och bups första linjen-mottagningar. Primärvården är också en del av det som kallas öppenvård. Öppenvård innebär att du får åka hem efter att ha varit i kontakt med sjukvården. Slutenvård kallas det när du behöver bli inlagd på sjukhuset.

Vårdcentralen – hit vänder du dig i första hand

Kontakta vårdcentralen i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Hit kan du komma för alla de besvär som inte kräver direkt vård på sjukhus, det vill säga besvär som inte är livshotande eller akuta.

På en vårdcentral arbetar personal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och olika skador. Du kan även få vård för mindre sårskador, hudproblem, gynekologiska besvär eller om du till exempel behöver sy ett sår.

Vårdcentralen ger dig en första bedömning av dina besvär. Behöver du ytterligare vård kan vårdcentralen hjälpa dig vidare till rätt vårdgivare. Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill gå till. Du väljer genom att lista dig och har även möjlighet att byta när du vill.

Läs mer om att välja vårdcentral i Skåne.

Personal på vårdcentralen

På en vårdcentral finns läkare som är specialist i allmänmedicin, de kallas också för allmänläkare, distriktsläkare, husläkare eller familjeläkare. De tar hand om de vanligaste sjukdomarna i samhället och sköter behandlingen vid kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes.

Det finns också distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och psykologer. Vissa vårdcentraler har också tillgång till legitimerad naprapat och legitimerad kiropraktiker, som arbetar för att behandla smärta i rörelseorganen. 

Vissa vårdcentraler i Skåne erbjuder astma-allergi-KOL-mottagning, diabetesmottagning och mottagning minnesutredning. Det finns också specialiserade mottagningar, exempelvis äldrevårdsmottagning, hjärtsviktsmottagning, gynekologisk specialistmottagning och unga vuxna-mottagning.

Läs mer om vad du kan få hjälp med på vårdcentralen.

Barnavårdscentralen (BVC)

På en barnavårdscentral arbetar distriktssköterskor eller sjuksköterskor specialistutbildade i barn och ungas hälsa. Här arbetar specialister i allmänmedicin, som har arbetserfarenhet inom barn och ungas hälsa och även barnläkare, specialister i barn- och ungdomsmedicin

Du vänder dig till en barnavårdscentral för bland annat hälsokontroller av friska barn upp till 6 års ålder, därefter får barnen hjälp av skolhälsovården. BVC ger vaccinationer och du kan även vända dig hit för att få föräldrastöd eller råd om exempelvis amning, mat och sömn. Som förälder till sjuka barn, oavsett ålder, ska man vända sig till vårdcentralen eller ringa 1177 Vårdguiden på telefon på nummer 1177 för sjukvårdsrådgivning. Vissa BVC erbjuder öppen mottagning, då man kan komma utan att beställa tid. Andra mottagningar kontaktar man för tidsbokning. Du väljer själv vilken barnavårdscentral du vill gå till med ditt barn och har även möjlighet att byta när du vill.

Läs mer om hur du väljer barnavårdscentral

Undersökningar på barnavårdscentralen

På familjecentralen ligger barnavårdscentralen i samma hus som till exempel barnmorskemottagning, öppen förskola eller socialsekreterare.

Barnmorskemottagningen

En barnmorskemottagning kallas ibland även för mödravårdscentral. Mottagningen tar hand om vardagliga hälsofrågor som du stöter på som kvinna, och här arbetar barnmorskor med erfarenhet från andra områden inom vården där barnmorskor också arbetar, som förlossningsavdelningar och BB.

Du vänder dig hit för bland annat råd kring preventivmedel och tester för klamydia och andra sexuellt överförbara sjukdomar. Här kan du få hjälp med graviditetsplanering, råd vid oönskad graviditet eller andra frågor kring sex och samlevnad. Mottagningen kan vara din trygga kontakt under graviditeten, då du får träffa gynekolog eller specialister i allmänmedicin på bestämda tider.
Man kan även vända sig hit för gynekologiska hälsokontroller. Kvinnor från 23 års ålder blir kallade för provtagning, så kallade cellprovskontroller, vilket är det bästa sättet för att upptäcka förändringar som kan vara tidiga tecken på livmodershalscancer. När du får din kallelse väljer du själv vart du vill gå. På mottagningen kan man också vaccinera sig mot HPV och livmoderhalscancer. Du har själv möjlighet att välja den barnmorskemottagning som passar dig bäst, och har alltid möjlighet att välja om senare.

Läs mer om hur du kan välja barnmorskemottagning

På familjecentralen ligger barnmorskemottagningen i samma hus som till exempel barnavårdscentralen, öppen förskola eller socialsekreterare.

Familjecentralen

Centralen riktar sig till föräldrar och barn och här arbetar flera olika yrkeskategorier som exempelvis barnmorskor, förskollärare, socialsekreterare och läkare. Syftet med en familjecentral är att utifrån en familjs livssituation främja en god hälsa hos både barn och föräldrar. Detta gör man genom att skapa en tillgänglig mötesplats, stärka det sociala nätverket kring barn och föräldrar och fungera som ett stöd.

Ungdomsmottagningen

Ungdomsmottagningen finns till för unga tjejer och killar. På ungdomsmottagningar jobbar personer med olika yrken. Barnmorska och kurator finns på alla, och om man behöver finns det nästan alltid möjlighet att få träffa en läkare också. Precis som inom sjukvården så har all personal på ungdomsmottagningen tystnadsplikt. 

Du kan vända dig till ungdomsmottagningen upp tills du är 23 år gammal. Ditt besök kostar inget. Hit kan du gå om du till exempel vill ha råd, stöd eller någon att prata med. Du kan även vända dig hit om du behöver preventivmedel, testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, eller till exempel prata om din sexualitet och relationer. På de flesta mottagningarna kan man även få kondomer.

Här hittar du kontaktuppgifter till ungdomsmottagningarna i Skåne.
Du kan också hitta mer information på Umo.se

Psykoterapimottagning

Om du är 16 år eller äldre och lider av till exempelvis lättare/medelsvår depression, ångest eller stress så kan du få olika former av psykoterapibehandling. Dessa former är KBT (kognitiv beteendeterapi), IPT (interpersonell psykoterapi) eller psykodynamisk terapi. KBT innebär en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. IPT är en terapeutisk behandling där relationer med andra människor står i fokus. Psykodynamisk terapi handlar om att bli medveten om orsaken till sitt agerande.

Tillsammans med din läkare bestämmer du vilken typ av behandling som passar. Ni bestämmer även val av vårdnivå, till exempel om vården ska fortsättas med stödsamtal på vårdcentralen eller om det behövs längre behandling inom psykiatrin. Du kan välja mottagning för någon form av psykoterapi efter det att du har fått remiss från läkare. Vid de olika psykoterapi-formerna kan behandlingen utföras av till exempel en legitimerad psykoterapeut eller psykolog. Du har möjlighet att välja mottagning var som helst i Skåne.

MMS-mottagning - smärta

Din vårdcentral kan i första hand göra en utredning för att ta reda på vad din smärta beror på. De flesta vårdcentraler erbjuder enklare behandlings- och rehabiliteringsmetoder som exempelvis stödjande samtal, sjukgymnastik och behandling med läkemedel.

Om smärtan påverkar dig i stor utsträckning och orsakar hinder i ditt dagliga liv, kan nästa steg bli multimodal smärtrehabilitering, MMS. På MMS-mottagningen kan du träffa läkare, psykolog, fysioterapeut och arbetsterapeut. Syftet med multimodal smärtrehabilitering är att behandla smärtan genom att påverka flera faktorer som kan orsaka smärtan.

Läs mer om vård och rehabilitering för smärta i Skåne

Bups första linjen-mottagningar och En väg in

Barn- och ungdomspsykiatrin, som förkortas bup, har första linjen-mottagningar för barn och unga med lättare problem. Här kan du eller ditt barn/ungdom få hjälp med till exempel oro, ängslan, nedstämdhet, stress och sömnproblem. Mottagningarna riktar sig till barn och unga, från 6–18 år, och finns på flera olika platser i Skåne.

Ring En väg in för att få råd och stöd kring barn och ungas psykiska hälsa. Sjukvårdspersonalen som svarar hjälper er att få en remiss eller guidning till nästa steg.

Telefon: 020-51 20 20

Specialistsjukvård

På specialistmottagningar träffar du läkare som är specialister inom andra områden än allmänmedicin. Specialistmottagningar finns både på sjukhus och i privat verksamhet, och här arbetar flera yrkesgrupper som är vidareutbildade inom en mängd specialiteter. Här arbetar bland annat en ortoped, psykiatrisjuksköterska eller till exempel en fysioterapeut med inriktning mot stroke-rehabilitering.

Inom hälso- och vårdvalet kan du som bor i Skåne även välja mottagningar inom specialistsjukvård. Du kan välja hudsjukvård, ögonsjukvård och LARO-mottagning (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende). Dessa mottagningar kan du välja och kontakta utan remiss. Du har även möjlighet att välja gråstarrsmottagning. Här gör du valet efter att en ögonläkare eller optiker bedömt att du kan behövas opereras för grå starr. Då skickas en remiss till den mottagning du har valt.

Psykiatri inom specialistsjukvården

Det finns många olika psykiatriska mottagningar runt om i Skåne. Hit kan du vända dig för bedömning och utredning av svårare psykiska problem. Det kan till exempel vara djupare depression, ångest eller psykoser. Vi hjälper också dig som har råkat ut för en allvarlig kris och behöver akut psykiatrisk vård.

Läs mer om hur du söker psykiatrisk vård i Skåne

Skånes sjukhus

I Skåne finns det akutsjukhus och närsjukhus med olika typer av vård och specialiteter.

Akutsjukhus

Akutsjukhusen bedriver specialiserad vård inom öppen och sluten vård. Akutsjukhus har akutmottagningar som är öppna dygnet runt. På en akutmottagning tar man hand om svårt sjuka patienter med till exempel bröstsmärtor, andningsbesvär, skallskador och djupa sårskador.

Centralsjukhuset Kristianstad

Helsingborgs lasarett

Skånes Universitetssjukhus i Lund

Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Närsjukhus

Närsjukhus är mindre sjukhus som finns på flera håll i Skåne. De har profilerat sig inom vissa specialiteter och fokuserar främst på planerad vård, till exempel vissa typer av operationer. I Skåne finns följande närsjukhus: Hässleholms sjukhus, Lasarettet i Landskrona, Lasarettet i Trelleborg, Lasarettet i Ystad, Praktikertjänst Närsjukhus Simrishamn och Ängelholms sjukhus.

Tandvård

Barn- och ungdomstandvård

Alla barn och unga vuxna i Skåne får avgiftsfri tandvård till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både om de går till en privat tandläkare eller om de går till folktandvården. Du väljer själv vilken tandvårdsenhet du vill gå till med ditt barn. För att du ska få kostnadsfri barn- och ungdomstandvård måste du välja en tandvårdsenhet som har avtal med Region Skåne.

Läs mer om hur du väljer tandvårdsenhet för barn och unga vuxna i Skåne

Läs mer om fri tandvård för barn och unga

Specialisttandvård för barn och ungdom

Du som bor i Skåne väljer tillsammans med barnets ordinarie tandläkare vilken specialisttandvårdsenhet som ditt barn vill bli remitterad till. Du väljer specialisttandvårdsmenhet när aktuell tandvård är föremål för specialistbehandling.

Läs mer om hur du väljer specialisttandvårdsenhet för barn och unga vuxna i Skåne

Tandreglering för barn och ungdomar

Tandreglering, så kallad ortodonti, behövs när tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller om något annat i bettet behöver förbättras, som till exempel kontakten mellan tänderna när man biter ihop. Om du som patient är missnöjd med ditt bett ska du prata med din tandläkare som då gör en första bedömning. Din tandläkare kan sedan, om ditt bettfel är stort, kontakta en urvalsansvarig tandregleringsspecialist som på uppdrag av Region Skåne bedömer om bettfelet är så stort att det ger rätt till kostnadsfri tandreglering. I de fall som bettfelet uppfyller kraven för kostnadsfri tandreglering betalar Region Skåne tandvården till barn och ungdomar 0-23 år. Du väljer då som vårdnadshavare eller myndig person vilken av Region Skåne avtalad tandregleringsspecialist du vill gå till.

Läs mer om tandreglering

Vuxentandvård

I Sverige har alla rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. Försäkringskassan håller i stödet. Det statliga tandvårdssystemet innehåller tre delar, ATB, ett högkostnadsskydd och STB. Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) får alla från 1 juli det år man fyller 20 år. Högkostnadsskyddet innebär att Försäkringskassan går in och betalar en del av kostnaden för din tandvård om du under en 12 månaders period får tandvårdskostnader över 3000 kronor. Det särskilda tandvårdsbidraget (STB) är till för dig som har en sjukdom och funktionsnedsättning.

Läs mer om tandvård när du är över 23 år

Hembesök av läkare

Om du behöver komma till en vårdcentral, men har svårt att själv ta dig dit kan du få hembesök av en läkare. Hembesök betyder att en läkare kommer hem till patienten. Patienten får en medicinsk bedömning av läkaren och i vissa fall kan behandlingen påbörjas i hemmet. Servicen vänder sig främst till äldre och till personer med flera sjukdomar, men även till familjer med barn som är sjuka och som av olika anledningar har svårt att besöka vården, till exempel dig som ensam förälder med flera barn som har svårt att åka hemifrån.

Du kan inte själv boka ett hembesök av läkare, utan beställningen går via vårdpersonal efter medicinsk bedömning. Du kan kontakta din vårdcentral som vid behov kan beställa hembesök åt dig. Dygnet runt kan du också kontakta 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Telefonsjuksköterskorna ger råd och medicinsk bedömning och kan även göra beställning. Om du har hemsjukvård kontaktar du sjuksköterskan i kommunen som kan beställa hembesök åt dig.

Patientavgiften skiljer sig beroende på vad för typ av hembesök det är. Avgiften för ett hembesök är samma som besöksavgiften. Avgifter för hembesök kan registreras i högkostnadsskyddet.  

Patientavgifter i Skåne

Hembesök av läkare i Skåne

Så här gör du

Om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

Livshotande tillstånd

Gäller det livshotande tillstånd ska du åka till en akutmottagning på sjukhus eller ringa 112.

Vård på vårdcentralen - även på kvällar och helger

Vänd dig i första hand till din vårdcentral om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem. Många vårdcentraler har öppet även på kvällar och helger. Glöm inte att ta med dig legitimation. Se mer i tjänsten Hitta vård.

Råd om vård på telefon -1177

Du kan dygnet runt ringa 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Här får du prata med erfarna sjuksköterskor som svarar på dina frågor om sjukdom och hälsa, gör en medicinsk bedömning och hänvisar dig rätt om du behöver besöka vården.

Råd om vård på webben - 1177.se

Här på 1177.se kan du få råd om vård och kan läsa om sjukdomar, graviditet, barns hälsa och mycket mer. Du kan dessutom hitta kontaktuppgifter till vården i tjänsten Hitta vård och under "Other languages" finns översättningar till olika språk

Om du har kommunal hemsjukvård

Om du bor i särskilt boende och behöver sjukvård eller behandling, kontakta sjuksköterskan eller annan personal på boendet. Om du bor hemma och behöver sjukvård eller behandling, men på grund av sjukdom eller skada inte kan ta dig till vårdcentralen, kontakta kommunens distriktssköterska.

Tandvård

Kontakta i första hand din vanliga tandläkare vid akuta tandbesvär under dagtid måndag–fredag. Har du ingen tandläkare kan du vända dig till den tandläkare som ligger närmast.

Om du är i behov av akut tandvård på lördagar, söndagar, helgdagar och helgaftnar kan du vända dig till en tandläkare som har helgjour. Vilken tandläkare som har helgjour varierar och för att veta vem du kan besöka ringer du telefonnumret 0771-160 170. Under kvällar och nätter hänvisas olycksfall och akuta mun- och tandproblem till sjukhusens akutmottagningar. 

Jourtandläkare i Skåne

Till toppen av sidan