OLIKA SÄTT ATT TA LÄKEMEDEL

Läkemedel som du tar med sprutor

Vissa läkemedel tar du själv med spruta, en injektion. Många sprutor ser ut som pennor och kallas därför för injektionspennor.

De tre vanligaste sätten att spruta in läkemedel är:

  • subkutant, under huden
  • intramuskulärt, i en muskel
  • intravenöst, i blodet.

Du kan oftast ge dig själv subkutana injektioner. Däremot tar du nästan aldrig intravenösa sprutor på egen hand utan får hjälp med det av en sjuksköterska eller läkare. Oftast behöver du också få hjälp med intramuskulära injektioner.

Att använda sprutor

Det kan skilja sig åt hur du ska använda olika läkemedel. Därför ska du alltid följa läkarens anvisningar och läsa informationen som finns på förpackningen, på förpackningens etikett och i den så kallade bipacksedeln. Bipacksedeln är det informationsblad som följer med läkemedelsförpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur du ska göra.

Sprutor eller injektionspennor kan vara förfyllda med vätska. Om de inte är det ska du själv ladda sprutan med läkemedel.

Subkutana injektioner

En subkutan injektion innebär att läkemedlet sprutas in i underhudsfettet. Därifrån tas det verksamma ämnet upp i blodet och sprids i kroppen och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Subkutana injektioner verkar oftast långsamt och i jämn takt. Insulin, som används vid diabetes, är exempel på ett läkemedel som tas subkutant.

Att ta subkutana injektioner

Eftersom det finns få nervändar i underhuden brukar inte subkutana injektioner göra ont. Nålen är oftast tunn och kort.

Innan du börjar ge dig själv subkutana injektioner får du öva med hjälp av vårdpersonal. För de flesta går det sedan bra att själva ta sprutan.

Du bör flytta injektionsstället några centimeter från gång till gång och variera mellan höger och vänster sida av till exempel magen.

Oftast sprutar du in läkemedlet på magen eller låren, eller i övre delen av skinkorna. Om du ska ta injektionen i magen eller låret kan det vara bra att nypa tag i några centimeter hud och lyfta upp ett hudveck. Sedan sprutar du in läkemedlet i hudvecket. Då minskar risken för att injektionen hamnar i en muskel. Ska du däremot ge injektionen i skinkan, behövs oftast inget hudveck eftersom fettväven är tjockare där. Du får närmare information av vårdpersonal eller i bipacksedeln.

Gör så här:

  • Förbered pennan eller sprutan enligt bruksanvisningen.
  • Håll pennan eller sprutan mot stickstället. Om du har lyft upp ett hudveck ska sprutan hållas i cirka 45 graders vinkel mot huden.
  • Injicera läkemedlet enligt bruksanvisningen.
  • Vänta en liten stund och dra sedan ut nålen. Genom att vänta en stund kan du undvika att det läcker ut injektionsvätska.

Intravenösa injektioner

En intravenös injektion innebär att läkemedlet sprutas direkt in i blodet i en blodåder. Det verksamma ämnet sprids sedan i kroppen och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Intravenösa injektioner ger snabb effekt och är därför bra om du är akut sjuk eller om det finns någon annan anledning till att läkemedlet måste verka snabbt. Antibiotika och morfin är exempel på läkemedel som du kan få intravenöst.

Intramuskulära injektioner

En intramuskulär injektion innebär att läkemedlet sprutas in i en muskel. Därifrån tas det verksamma ämnet upp i blodet och sprids sedan i kroppen och når på så sätt den del av kroppen där det ska verka.

Intramuskulära injektioner verkar oftast snabbare än subkutana, men långsammare än intravenösa. Kortison och många vacciner är exempel på läkemedel som du kan få intramuskulärt.

Viktigt när du använder läkemedel

Det finns en del saker du bör veta när du tar läkemedel.

Följ anvisningarna

För att ett läkemedel ska fungera är det viktigt att du använder det på rätt sätt. Du får anvisningar av läkaren, som också ska skriva på receptet hur du ska ta läkemedlet. Informationen från receptet skrivs på apoteksetiketten som sätts på förpackningen. Personalen på apoteket brukar tala om hur du ska använda läkemedlet. Du kan alltid fråga om du är osäker.

Det finns information på läkemedelsförpackningen och i den så kallade bipacksedeln, det informationsblad som följer med förpackningen.

Det är viktigt att du förvarar läkemedelet på rätt sätt. Annars finns risk för att det inte fungerar som det ska. Tänk också på att förvara läkemedel oåtkomliga för barn.

Viktigt att ta rätt dos

Följ doseringsanvisningarna för att läkemedlet ska ge så bra effekt och så lite biverkningar som möjligt. Läkemedlet kanske inte hjälper om du tar för låg dos. Effekten kan bli för kraftig och du kan få onödiga biverkningar om du tar för hög dos. Det kan också vara farligt om du får i dig en för stor dos.

Det är lika viktigt att följa den rekommenderade dosen för receptfria läkemedel som det är för receptbelagda. För receptbelagda läkemedel står det på apoteksetiketten vilken dos du ska ta. För receptfria läkemedel finns doseringsanvisningar på eller i förpackningen. Om läkemedlet kan användas av barn anges dosering efter barnets vikt eller ålder.

Ta dina läkemedel med jämna mellanrum

För att få bra effekt av ditt läkemedel är det oftast viktigt att du tar det så jämnt fördelat över tid som möjligt. Tre gånger dagligen betyder tre gånger per dygn, det vill säga var åttonde timme. Läkemedel som du ska ta en gång om dagen bör du ta vid ungefär samma tid varje dag. 

Koppla till regelbundna vanor

En del läkemedel ska du ta vid ett visst tillfälle, exempelvis i samband med en måltid. Ibland kan du välja själv. Tänk då på att det är lättare att komma ihåg att ta dina läkemedel om du gör det i samband med någon regelbunden vana. Det kan till exempel vara när du stiger upp på morgonen, borstar tänderna eller vid en måltid.

Alkohol och läkemedel

Alkohol och läkemedel kan vara en dålig eller till och med skadlig kombination. Du bör fråga din läkare eller på ett apotek vad som gäller för ditt eller dina läkemedel. Det är bäst att avstå från alkohol helt och hållet om du är osäker. Läs mer om läkemedel och alkohol.

Avbryt inte behandlingen

Även om du känner dig frisk ska du aldrig avbryta eller ändra din medicinering i förtid utan att fråga den som har ordinerat läkemedlet. Ibland kan dina besvär snabbt komma tillbaka om du slutar för tidigt. Vissa läkemedel ska du inte sluta ta tvärt utan dosen måste minskas gradvis enligt ett särskilt schema.

Ibland kan vissa biverkningar göra att du måste avbryta behandlingen. Det kan du läsa om i bipacksedeln.

Läkemedel är personliga

Ett läkemedel som är utskrivet på recept ska bara användas av den som fått receptet. Läkaren har valt läkemedel och dos med hänsyn till den sjukdom som behandlas, din ålder och vilka övriga sjukdomar eller läkemedel du har. Om någon annan än du tar ditt läkemedel kan hen få oväntade biverkningar eller dålig effekt. Ge därför aldrig ditt receptbelagda läkemedel till någon annan. Använd inte själv någon annans receptbelagda läkemedel.

Använd inte gamla läkemedel

Med tiden kan läkemedel brytas ner så att mängden av det verksamma ämnet minskar. Det kan också bildas olika nedbrytningsämnen. Det kan börja växa bakterier i flytande läkemedel. Gamla läkemedel kan därför ge sämre effekt och mer biverkningar. Detsamma gäller läkemedel som du har förvarat felaktigt. Använd inte läkemedel som har passerat utgångsdatum eller som har ändrat smak, lukt, konsistens eller utseende.

På förpackningen står hur länge du kan använda läkemedlet. Vissa läkemedel kan bara användas en viss tid efter att förpackningen har öppnats. Då är det bra att skriva öppningsdatum på förpackningen. Fråga på ett apotek om du är osäker på hur länge ett läkemedel går att använda.

Fråga på ett apotek hur du ska göra med använda kanyler.

Du som är gravid eller ammar

En del läkemedel kan påverka fostret när du är gravid. En del läkemedel kan föras över till barnet via bröstmjölken när du ammar. Vissa läkemedel kan påverka möjligheten att bli gravid. Ta därför reda på vad som gäller innan du använder läkemedel när du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Du kan till exempel fråga din läkare eller på ett apotek. Läs mer om läkemedel vid graviditet och amning.

Äldre är extra känsliga

Kroppens förmåga att ta hand om läkemedel kan påverkas både av åldersförändringar i kroppen och av sjukdomar. Därför är det extra viktigt att du tar läkemedel på rätt sätt om du är äldre. Det är också viktigt att en längre tids medicinering regelbundet kontrolleras av sjukvårdspersonal. Läs mer om att ta läkemedel när man är äldre.

Till toppen av sidan