Att få inkontinenshjälpmedel

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läckage, inkontinens, av urin och avföring är något man sällan pratar om fast det inte är något ovanligt problem. Om man har urin- eller avföringskontinens är det viktigt att söka hjälp för sina besvär. Oavsett om besvären är tillfälliga eller mer varaktiga finns det bra behandlingsmetoder och hjälpmedel.

För att få fram orsaken till de besvär man har gör vården en ordentlig utredning. Det har betydelse för vilken behandling som kan erbjudas och vilka eventuella inkontinenshjälpmedel man kan behöva.

Läs mer om urininkontinens hos kvinnor och män.

Vart vänder man sig för att få inkontinenshjälpmedel?

Vart vänder man sig för att få inkontinenshjälpmedel?

För att få ett inkontinenshjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, som utreder behovet, provar ut och förskriver inkontinenshjälpmedel. Förskrivare, med särskild utbildning inom hjälpmedelsområdet, kan vara:

  • läkare
  • sjuksköterskor
  • fysioterapeuter eller sjukgymnaster
  • barnmorskor.

Ofta börjar man med att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning. Man kan också tala med sin sjuksköterska om man bor på ett äldreboende.

Ibland behövs en remiss för specialistvård.

Skåne

Vart vänder du dig i Skåne?

I första hand ska du kontakta din vårdcentral för att få en utredning och diagnos om vad som är orsaken till din inkontinens.

Beställ inkontinenshjälpmedel

Efter att du träffat vårdpersonal och fått en förskrivning av hjälpmedel vid inkontinens, kan du beställa hem de produkter du önskar.

Bild från vyn inne i e-tjänsterna.Det finns två sätt att beställa på:

  • Logga in på 1177.se och klicka på Alla övriga tjänster och därefter Beställ förskrivna förbrukningsprodukter. Där ser du en sammanställning av de produkter du fått förskrivna och du kan beställa leverans av de produkter du önskar. Ungdomar mellan 13–18 år måste själva logga in i e-tjänsterna, läs mer om Gör dina barns vårdärenden på nätet.
  • Ring Hjälpmedel Skånes kundtjänst och beställ leverans av de produkter du önskar.
    Telefon: 044-19 46 30, helgfri mån–fre klockan 7:30–16.

Kommunal hemsjukvård

Har du kommunal hemsjukvård tar du kontakt med ansvarig sjuksköterska som hjälper dig att få inkontinenshjälpmedel. Du kan också få hjälp att komma i kontakt med vårdcentralen för fortsatt utredning.

Fäll ihop

Hur bedöms om man får ett inkontinenshjälpmedel?

Hur bedöms om man får ett inkontinenshjälpmedel?

Innan ett inkontinenshjälpmedel kan skrivas ut måste man få sitt behov bedömt av en förskrivare. Då undersöker förskrivaren hur de nedsatta funktionerna påverkar situationer i vardagen, och man själv eller någon närstående beskriver vilka behov och önskemål man har. Tillsammans kommer man fram till i vilka situationer ett inkontinenshjälpmedel kan underlätta, och vad målet ska vara med att använda hjälpmedlet.

Förskrivaren följer de regler för inkontinenshjälpmedel som varje landsting, region och kommun har. För att förskrivarna ska kunna göra så rättvisa behovsbedömningar som möjligt använder de särskilda metoder. De kan vara olika beroende på vilken funktionsnedsättning man har, vilket hjälpmedel det gäller och vilket yrke förskrivaren har. Om man undrar vilka metoder som används kan man fråga förskrivaren.

Fäll ihop

Hur går utprovningen till?

Hur går utprovningen till?

Efter behovsbedömningen börjar utprovningen av det eller de inkontinenshjälpmedel man behöver. Förskrivaren föreslår inkontinenshjälpmedel, utifrån det behov som framkommit vid bedömningen. Man får prova i hemmiljö innan det skrivs ut.

Alla inkontinenshjälpmedel utprovas individuellt, och den som skriver ut ett inkontinenshjälpmedel ska också följa upp att det fungerar som det är tänkt. Det görs vid ett eller flera besök, på vårdcentral eller i hemmet då man får lära sig att använda och hantera hjälpmedlet.

Behöver inkontinenshjälpmedlet bytas ut till ett annat görs en ny utprovning.

Fäll ihop

Kan man själv välja inkontinenshjälpmedel?

Kan man själv välja inkontinenshjälpmedel?

Man är själv delaktig i valet av inkontinenshjälpmedel men det är förskrivaren som är huvudansvarig. Förskrivaren ger förslag på vilka inkontinenshjälpmedel som är mest lämpliga och tillsammans kommer man fram till vad som passar bäst. Förutom att det kan finns många typer av inkontinenshjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken.

Det finns alltid ett upphandlat sortiment av inkontinenshjälpmedel, och det kan finnas flera som kan passa ungefär samma behov. I första hand väljer förskrivaren ur det sortimentet.

Fäll ihop

Vad kostar det att få ett inkontinenshjälpmedel?

Vad kostar det att få ett inkontinenshjälpmedel?

Man betalar ingen avgift för inkontinenshjälpmedel. Däremot kan det i en del landsting och regioner finnas en så kallad förskrivningsavgift eller utprovningsavgift. Ibland betalar man även en besöksavgift hos förskrivaren. Då kan dessa avgifter ingå i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

Skåne

Vad kostar det i Skåne?

Avgiften du får betala för att få inkontinenshjälpmedel varierar beroende på om du får hjälpmedlet via Region Skåne eller via någon av de enskilda kommunerna.

Läs mer om ansvarsfördelningen för inkontinenshjälpmedel mellan Region Skåne och kommunerna.

Om du får ditt inkontinenshjälpmedel via kommunen så ska du kontakta kommunen där du bor för att få mer information om avgiften.

Om du är inskriven i kommunal hemsjukvård kan förskrivning av inkontinensmaterial ingå i den eventuella avgiften för hemsjukvårdens insatser.

 

Fäll ihop

Kan man köpa ett inkontinenshjälpmedel själv?

Kan man köpa ett inkontinenshjälpmedel själv?

Om man skulle vilja köpa inkontinenshjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården kan man vända sig direkt till en butik eller leverantör. Det kan man göra vilket landsting, region eller kommun man än tillhör.

Ibland rekommenderas man av förskrivaren att köpa ett inkontinenshjälpmedel själv. Det kan till exempel vara om man  inte är berättigad att få ett utskrivet. Det kan också vara så när man vill ha ett extra inkontinenshjälpmedel eller att det hjälpmedel man vill ha räknas som en egenansvarsprodukt.

Fäll ihop

Om man inte är nöjd

Om man inte är nöjd

Om man inte är nöjd med det inkontinenshjälpmedel man har fått, ska man vända sig till förskrivaren. Man kan behöva få mer information, stöd och utbildning för att bättre kunna hantera sitt hjälpmedel.

Det kan också vara så att behovet förändrats och att det därför behöver göras en ny behovsbedömning.

Är man inte nöjd med den förskrivare man träffat, kan man kontakta chefen för enheten och fråga om det är möjligt att få träffa någon annan.

Om man anser att man inte fått rätt behandling, inkontinenshjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med förskrivaren, kan man vända sig till patientnämnden som finns i varje landsting och region.

Läs mer: Om man inte är nöjd med vården

Skåne

Skåne

Om dina symtom på inkontinens förvärras eller om din ordinerade behandling mot inkontinens inte har avsedd effekt ska du kontakta din ansvariga läkare.

Om du har synpunkter på din vård och behandling kan du vända dig till ansvarig enhet för att lämna in en synpunkt/klagomål.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2014-05-21
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lise-Lotte Living, uroterapeut, Hjälpmedelscentrum, Landstinget Västmanland,Västerås

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Skåne
Tillägg uppdaterade:
2014-06-26
Redaktör:
Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne
Granskare:
Maria Gelberg, Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne