Primärvården – en nyckelroll för cancerpatienten

Sedan 2015 följer cancerutredningar allt oftare så kallade standardiserade vårdförlopp (SVF). För majoriteten av de patienter som uppfyller kriterierna för välgrundad misstanke om cancer startar vårdförloppet på en vårdcentral.

Katarina OttermoBild: Katarina Ottermo, specialist i allmänmedicin.Katarina Ottermo är specialist i allmänmedicin och arbetade länge på vårdcentralen i Klippan. Hon ser en självklar fördel med att SVF gör att utredningarna går fort för patienten. Det känns också skönt att kunna informera patienterna om att de kommer in på ett snabbspår.

- Det enda jag kunde säga tidigare var att en remiss skulle skrivas men att jag faktiskt inte visste hur lång väntetiden skulle bli. För oss distriktsläkare var den maktlösheten frustrerande.

Väntetid skapar oro

Katarina berättar att ovissheten kring väntetiden skapade en oro hos patienterna, som grubblade över om cancern skulle hinna sprida sig medan de gick hemma och väntade.

För att ett visst SVF ska kunna starta krävs att läkaren har anledning att fatta välgrundad misstanke om cancer. Det kan till exempel vara att patienten uppvisar något alarmsymtom, som en knöl i bröstet eller blod i urinen eller avföringen. Symtom som talar om för oss att vi bör uppsöka en vårdcentral. Detta ger primärvården en nyckelroll i arbetet för kortare väntetider.

Syftet med SVF är att korta väntetiderna och göra vården mer jämlik. Bilden i Skåne är positiv då vi utreder fler patienter enligt SVF än något annat län i Sverige, även om utredningstiden varierar mellan olika diagnoser.

Varierande utredningstider

De varierande utredningstiderna beror bland annat på vilka undersökningar som behöver göras.

Det nationella målet för 2020 är att 8 av 10 patienter ska utredas inom de maximala ledtiderna. Dit har Skåne en bit kvar, 2017 klarade man tidsmålen för knappt hälften av patienterna. När det gäller blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi klarar dock nära 9 av 10 patienter tidsmålet.

För prostatacancer är siffran lägre, men den genomsnittliga utredningstiden har halverats sedan SVF infördes. Oavsett väntetider är det viktigt att betona att patienten alltid ska uppsöka som vårdcentral om man känner igen något alarmsymtom, så att en utredning kan starta om det behövs.

God kommunikation viktigt

Efter att Katarina remitterat en patient erbjuder hon fortsatt kontakt med henne.

- Jag försöker vara tillgänglig efter bästa förmåga. Frågorna är många när chocken väl har lagt sig. Trots att det ges grundlig information på sjukhuset vid första besöket har många svårt att ta till sig allt.

Katarina Ottermo betonar också vikten av att kommunicera på rätt sätt med patienten.

- Det är viktigt att inte använda läkartermer, att tala förståeligt och möta patienten på rätt språklig nivå. Patienten rekommenderas också att ta med sig närstående för att ha fler öron närvarande.

Studier visar också att god kommunikation mellan vårdgivare och patient skapar tillit, och därmed är värdefull oavsett hur lång eller kort tid en utredning tar. Även i detta spelar alltså primärvården en viktig roll för cancerpatienterna.

Läs mer fakta på 1177.se:
Standardiserade vårdförlopp
Alarmsymtom - vanliga frågor om cancer

Läs patientberättelser på 1177.se:
Reportage: Lars-Ove fick cancer i tjock- och ändtarmen
Reportage: Anita hade en hudförändring som var hudcancer

 

Text: Helena Åsbrink, kommunikatör, Region Skåne

Till alla nyheter