Hälsobesök på barnavårdscentral (BVC) i Skåne

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Enligt FN:s barnkonvention har barn rätt till hälsovård, god hälsa och utveckling. Alla barn upp till skolåldern erbjuds därför hälsobesök på BVC i Skåne utifrån barnhälsovårdens nationella program. Här får du bland annat möjlighet att få stöd i ditt föräldraskap samt följa barnets utveckling, hälsa och tillväxt och erbjuds vaccinering enligt det svenska vaccinationsprogrammet.

Visa mer

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

Hälsofrämjande och förebyggande arbete

På BVC möter du specialistutbildade sjuksköterskor och läkare som arbetar hälsofrämjande och förebyggande vid hälsobesöken med:

  • samtal om barnets hälsa
  • stöd i föräldraskapet
  • föräldragrupper
  • uppföljning av barnets hälsa och tillväxt
  • utvecklingsbedömningar
  • vaccinationer enligt det svenska barnvaccinationsprogrammet
  • samtal om barnsäkerhet
  • stöd till barn som av olika anledningar inte har det bra
Fäll ihop

Du väljer själv

Du väljer själv

Du väljer själv vilken BVC du vill gå till med ditt barn - var som helst i Skåne. Du kan till exempel välja en som vänner rekommenderat eller en som ligger nära bostaden. Hälsobesöken är frivilliga och kostnadsfria.

Att välja barnavårdscentral

Lista över barnavårdscentraler (BVC) i Skåne.

Fäll ihop

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet

Ett nytt nationellt barnhälsovårdsprogram har successivt implementerats i Skåne sedan 1 januari 2016. 2018 börjar Skåne följa det nya programmet fullt ut. Barn födda 2016 eller senare har erbjudits barnhälsovård enligt det nya nationella programmet i sin helhet, medan äldre barn har slussats in i programmet allt eftersom.

Det nationella barnhälsovårdsprogrammet anpassas efter varje barns och vårdnadshavares behov och alla barn upp till skolåldern kommer att erbjudas följande:

Barnets ålder:  

0-3 veckor

  • Hembesök från BVC av sjuksköterska efter hemkomst från BB.
  • 1-2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

4 veckor

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

6-8 veckor

2 hälsobesök på BVC hos sjuksköterska och samtal med depressionsscreening för födande förälder.

3-5 månader

3 hälsobesök med vaccinationer på BVC hos sjuksköterska och enskilt samtal med icke-födande förälder.

6 månader

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

8 månader

Hembesök från BVC av sjuksköterska.

10 månader

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

12 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos läkare och sjuksköterska.

18 månader

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.

2,5 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

3 år

Hälsobesök på BVC hos läkare och sjuksköterska.

4 år

Hälsobesök på BVC hos sjuksköterska.

5 år

Hälsobesök på BVC med vaccinering hos sjuksköterska.
Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-01-24
Skribent och redaktör:

Jenny Johansson, 1177 Vårdguiden, Region Skåne

Granskare:

Marie Köhler, Barnhälsovårdsöverläkare, Region Skåne