Eğer diş sağlığı hizmetlerinden memnun değilseniz
Om man inte är nöjd med tandvården – turkiska

Skriv ut (ca 6 sidor)
Skriv ut

Nereye başvurmalısız?

Nereye başvurmalısız?

Başvurabileceğiniz farklı yerler bulunmaktadır

Diş sağlığı hizmetleri hakkında bir şikayet var ise başvurulabilecek çeşitli yerler bulunmaktadır. Nereye başvurulacağı, hangi konuda memnuniyetsizlik yaşandığına ve ne için yardıma ihtiyaç duyulduğuna göre değişir. Çoğu zaman şikayet veya olası yanlış anlaşılma diş sağlığı hizmetini vermiş olan yerde çözümlenir.

Eğer bir uzlaşma sağlanamaz veya bir yanlış tedavi ya da yaralanma söz konusu ise, örneğin il idaresinin hasta kurulları, özel diş hekimleri güven kurulları, Sosyal Hizmetler İdaresi (Socialstyrelsen) veya Hasta Sigortası LÖF gibi başka kurumlara başvurmak gerekebilir.

Nereye başvurulursa vurulsun, yanlış anlaşılmaları önlemek için yazılı bir cevap talep etmekte fayda vardır.

Diş sağlığı personeline doğrudan şikâyette bulunmak

Öncelikle kişi şikâyetini kendisini muayene veya tedavi eden personele doğrudan iletebilir. Örneğin yapılan işlemden memnun kalınmadığı, hatalı muamele edildiğinin veya yapılan ödemenin çok fazla olduğunun düşünüldüğü gibi durumlar.

Eğer tedavi halk diş sağlığı kliniğinde yapıldıysa

Eğer tedaviyi yapan ile temasa geçmek istenmiyor veya bir uzlaşma sağlamak mümkün değilse, o takdirde tedavinin yapıldığı klinik veya işletmenin yöneticisine başvurulabilir. Ayrıca il veya bölge idaresinde Halk Diş Sağlığı Müdürü veya halk diş sağlığından sorumlu olan yetkiliye de başvurulabilir.

Her il veya bölge idaresinde bazen hasta kurulları, bazen de güven kurulları olarak anılan birimler bulunur. Hasta kurulları hastaya yapılan muamele, teşhis, tedavi, ücret ve gizlilik konularında şikâyet ve görüşleri alırlar. Kurulda siyasetçiler ve şikâyetler ile ilgili işlemleri yürüten bürokratlar bulunur. Hasta kurulundaki siyasetçi ve bürokratların mesleki gizlilik yükümlülüğü bulunmaktadır.

Hasta kurulu halk diş sağlığı kliniği ya da il veya bölge idaresi tarafından tamamı veya bir bölümü ödenen bir tedavi hakkında şikayet sahibi olan kişilere tavsiyelerde bulunur ve destek verir.

Hasta kurulları ayrıca farklı durumlarda ne olduğunun araştırılması için nereye başvurulacağı konusunda bilgi sağlar.

Hasta kurullarına başvuru ücretsizdir. Ayrıca başvuru konusunun ne kadar eski olabileceği konusunda da herhangi bir sınırlama yoktur.

Eğer tedavi özel bir muayenehanede yapıldıysa

Eğer tedaviyi yapan ile temasa geçmek istenmiyor veya bir uzlaşma sağlamak mümkün değilse, o takdirde tedavinin yapıldığı klinik veya işletmenin yöneticisine başvurulabilir.

Özel Diş Hekimleri (Privattandläkarna) örgütüne üye bir özel diş hekimi tarafından tedavi edildiniz ise, bu örgütün güven kurullarından birine başvurulabilir. Bu güven kurullarına, Özel Diş Hekimleri’ne bağlı bir diş hekiminin yanında çalışan bir diş hemşiresi veya diş hijyeni uzmanı tarafından bakılan kişiler de başvurabilir.

Özel Diş Hekimleri güven kurulları ülkenin çeşitli yerlerinde bulunmakta olup, diş hekiminizle nasıl uzlaşabileceğiniz konusunda tavsiyeler verirler. Eğer özel diş hekimi bu kurulların tavsiyelerini dikkate almaz ise, Özel Diş Hekimleri birliği üyeliğini kaybedebilir. Normal olarak güven kurulları iki yıldan daha eski vakaları değerlendirmezler.

Doğru güven kurulu ile iletişim kurabilmek için Özel Diş Sağlığı Danışma Hizmeti ( Privat-tandvårdsupplysningen) aranabilir. Eğer güven kurulunun aldığı karardan memnun değilseniz Özel Diş Hekimleri merkezi güven kurulun başvurarak itiraz edebilirsiniz.

Özel Diş Hekimleri örgütünün web sitesinde bir şikâyetiniz olduğunda nereye başvuracağınız hakkında bilgi bulabilirsiniz. Burada ayrıca bir diş doktorunun Özel Diş Hekimleri’ne bağlı olup olmadığını görebilirsiniz.

Eğer diş hekimi Özel Diş Hekimleri’ne bağlı değil ise, güven kurullarına başvurmak mümkün değildir. Buna karşılık konuyu hukuki yollarla çözmek de mümkündür, ancak açılan davanın kaybedilmesi halinde hem kendi hem de karşı tarafın mahkeme masraflarının ödenmek durumda kalınacağı unutulmamalıdır.

Ayrıca, il idaresi tarafından tamamen veya kısmen finanse edilen bir kurumda çalışan bir dış hekimi tarafından yapılan bir tedavi veya muayene ile ilgili olarak il idaresinin hasta kuruluna da başvurmak mümkündür. Bu durum örneğin çocuk ve gençler için diş sağlığı hizmetleri sunan bir muayenehane için de geçerlidir.

Özel bir diş sağlığı merkezinde yapılan bir tedavilerde, diş hekiminin veya diş hijyeni uzmanının diş sağlığı hizmeti için il idaresi ile bir sözleşmesi bulunduğu durumlarda, kısıtlı süre için yapılan bir diş tedavisi hakkında da hasta kuruluna başvurmak mümkündür.

Eğer bir hata yapıldığını düşünüyorsanız

Sosyal Hizmetler İdaresi’ne (Socialstyrelsen) bir olay veya tedavinizi yapan kişi hakkında şikâyet başvurusu yapabilirsiniz. Bu kişinin bir halk diş sağlığı merkezinde veya özel muayenehanede çalışıyor olması bir fark yaratmaz.

Şikâyet başvurusunun tedavi tarihini izleyen iki yıl içerisinde ve yazılı olarak yapılması gerekir. Öncelikle şikâyeti hastanın kendisi yapması gerekir ancak hastanın başvuruyu yapamayacak olması durumunda başvuruyu bir akrabası veya yakını da yapabilir.

Hem Sosyal Hizmetler İdaresi’ne yapılan şikâyet başvurusu, hem de bu kurumun vereceği karar kamuya açık yazışmalar olup isteyen herkes tarafından okunabilir. Bununla beraber hastaya ait kayıtlar ve soruşturma kapsamındaki benzeri yazışmalar için ise gizlilik prensibi geçerlidir.

Sosyal Hizmetler İdaresi, sağlık hizmetleri personeline eleştiriler getirebilir, hatta bu kişileri Sağlık Hizmetleri Sorumluluk Kurulu HSAN’a ihbar edebilir. Bu işlem sağlık hizmetlerinde risk içeren işlemler ve çalışma şeklini durdurmak için gerekli olabilir.

HSAN’ın değerlendirip karara bağlayabileceği işlemler şunlardır:

  • Görevini gereğince yapmamış olan diş hekiminin veya diş hijyeni uzmanının lisansının iptali.
  • Gözetim kararı çıkarmak; yani diş hekimi veya diş hijyeni uzmanı üç yıla kadar görevlerini bir yetkilinin gözetiminde icra ederler, ayrıca bu süre boyunca kişiye özel bir çalışma planı uygulanır. 
  • Diş hekiminin reçete verme yetkisinin kısıtlanması veya iptali.

Sosyal Hizmetler İdaresi ve HSAN hastaların tazminat alması konusunda karar vermezler. Eğer hasta bir tedavi nedeniyle yaralandığını düşünüyorsa maddi tazminat için Hasta Sigortası LÖF’e başvurmalıdır.  

Kapsamlı bir şikâyetin olduğu durumlarda da Sosyal Hizmetler İdaresi’ne başvuru yapılabilir. Örneğin kuruma yönelik bir eleştiri veya hasta güvenliğine yönelik genel eksikliklerin söz konusu olduğu durumlar gibi.

Şikâyet her hangi bir ön koşul olmaksızın araştırılacak olup, incelemeyi yapan personelin hatayı kimin yaptığını veya gereğince işlemeyenin ne olduğunu şahsen bilmesine gerek yoktur.

Hastalar kendi kişisel hasta kayıtlarından bir bölümün silinmesi talepleri için de Sosyal Hizmetler İdaresi’ne başvurmalıdırlar.

Halk diş sağlığı merkezleri veya özel muayenehanelerinde bir hastanın yaralanması veya diş sağlığı hizmetleri sırasında hastanın ciddi yaralanma riskinin söz konusu olması halinde, bu kurumların kendiliklerinden Sosyal Hizmetler İdaresi’ne durumu bildirme zorunlulukları bulunmaktadır. Bu işlem ilgili yasada yer alan Lex Maria kurallarına göre yapılır.

Fäll ihop

Tazminat alma imkanı

Tazminat alma imkanı

Bir yaralanma halinde tazminat alınabilir

Diş sağlığı hizmeti alırken bir yaralanma meydana geldiği durumlarda, bazı hallerde, bütün diş sağlığı muayenehanelerinin yaptırmasının zorunlu olduğu Hasta Sigortası’ndan tazminat alma hakkı söz konusudur. Yaralanmanın halk diş sağlığı kliniğinde veya özel muayenehanede meydana gelmiş olması bu konuda bir fark yaratmaz. Yapılan bir muayene veya tedavi ile ilgili yaralanmalar için tazminat alınabilir. Bu durum örneğin bir hata, donanım arızası sonucu oluşan yaralanma veya zarara yol açan hatalı bir teşhis söz konusu olduğunda da geçerlidir.

Hasta Sigortası’ndan tazminat alınabilecek durumlara örnek olarak şu haller verilebilir:

  • Tüm dişlerin düzenli olarak muayene edilmesine rağmen, diş hekiminin diş dökülmesi hastalığını teşhis ve tedavi edememesi sonucu dişlerin dökülmesi durumunda
  • Yanlış dişin tedavi edilmesi veya çekilmesi halinde
  • Klinikte bir donanımın arız yapması sonucu hastanın zarar görmesi halinde.

Verilen tazminat, örneğin çekilen fiziki veya psikolojik rahatsızlığa, fazladan diş sağlığı masraflarına, rahatsızlık ile ilgili seyahat giderlerinin yanı sıra yaşanan iş kaybının neden olduğu gelir kaybına karşılık olabilir. 

Ancak diş tedavileri her zaman önlenmesi mümkün olmayan komplikasyon riskleri de taşımaktadır.  Tedavinin istenen sonucu vermemesi, diş çekimi sonrası veya tedavisi sonrası rahatsız edici ağrılar, önlenemeyebilir sonuçlara örnektir. Bu durumlarda tazminat alamazsınız.

Tazminat alınmayacak durumlara örnekler:

  • Tedavinin sonucunun güzel olmadığı düşünüldüğünde, örneğin diş minelerinde, kaplamalarda  veya dolgularda yanlış renk veya şekil söz konusu ise.
  • Yemek yerken veya konuşurken sabit durmayan bir protez aldınız ise.
  • Dolgunun tutmaması ve yeniden yapılması için diş hekimine birkaç kez gitmek gerekirse.

Genel olarak önlenemeyecek yaralanma veya rahatsızlıklar için tazminat alamazsınız. 

Hasta Sigortası LÖF’e şahsen başvurulur. Hastanın kendisi başvuramıyor ise, bir akrabası veya yakını tarafından başvurulabilir. 

Eğer yaralanma için ekonomik tazminat talep edilecekse, sorunun ortaya çıkmasından itibaren üç yıl içerisinde başvurunun yapılması gerekmektedir. Ayrıca sigorta şirketinin de bir yaralanma olup olmadığı hakkında değerlendirme yapabilmesi gerekmektedir. Sigorta şirketi bu değerlendirmeyi yaralanmayı inceleyen doktorun hasta kayıtlarının ve röntgenlerinin yardımı ile yapar.

Halk diş sağlığı kliniğinde meydana gelen sakatlanmalarda

Halk diş sağlığı kliniğinde meydana gelen bir sakatlanma şikâyet edilecekse, başvuru il idarelerinin ortak sigorta şirketi olan Hasta Sigortası LÖF’e yapılmalıdır. LÖF’ün web sitesinde başvuru yaparken doldurulacak formlar ve tazminat alabilmek için geçerli olan kurallar hakkında daha detaylı bilgiler bulunur.

Eğer Hasta Sigortası’nın aldığı karardan memnun değilseniz, Hasta Sakatlanmaları Dairesi’ne (Patientskadenämnden) itiraz başvurusu yapabilirsiniz. Hasta Sakatlanmaları Dairesi ile ilgili daha kapsamlı bilgiler Hasta Sigortası LÖF’ün web sitesinde bulunmaktadır.

Özel bir muayenehanede meydana gelen sakatlanmalar

Eğer diş hekimi Özel Diş Hekimleri örgütüne üye ise, şikâyet başvurusu bu kuruma yapılır.  Bu durum Özel Diş Hekimleri’ne bağlı bir diş hekiminin yanında çalışan bir diş hemşiresinin veya diş hijyeni uzmanının yol açtığı yaralanmalar için de geçerlidir. Özel Diş Hekimleri’nin web sitesinde nereye başvurulması gerektiği ile ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Eğer diş hekimi Özel Diş Hekimleri örgütüne üye değil ise, başvurunun hangi sigorta şirketine gönderilmesi gerektiği öğrenilmelidir. Bunun en kolay yol diş hekimine sormaktır, ancak Hasta Sigorası Derneği PFF’e sorarak da başvurunun nereye yapılacağı öğrenilebilir. Bu durum özel bir diş hijyeni uzmanına gidildiyse de geçerlidir.

Diş sağlığı hizmeti kapsamında kullanılan bir ilacın yol açtığı sakatlanma

Eğer diş sağlığı hizmeti kapsamında kullanılan bir ilacın beklenmedik bir yan etkisi görülürse veya diş tedavisi kapsamında alınan bir ilacın yol açtığı bir zarar söz konusu ise o zaman hastanın İlaç Sigortasından tazminat talep etme hakkı vardır. İlaç Sigortası İsveç’teki bütün ilaç üretici ve ithalatçılarında bulunan bir sigortadır.  Bir ilaçtan kaynaklanmış olması muhtemel bir rahatsızlığın fark edilmesinden itibaren üç yıl içerisinde söz konusu sakatlanma bildirilmelidir.

Fäll ihop

Yurtdışında aldığınız diş sağlığı hizmetinden memnun değilseniz

Yurtdışında aldığınız diş sağlığı hizmetinden memnun değilseniz

Başvuru İsveç’te yapılamaz

Eğer yurtdışında aldığınız diş sağlığı hizmeti sırasında hatalı muameleye maruz kaldıysanız veya hizmetten memnun kalmadıysanız, durumu İsveç'te şikâyet edemezsiniz. Şikâyet başvurusu, söz konusu muayenenin veya tedavinin gerçekleştiği ülkede yapılmalıdır.

Diğer ülkelerde sigorta koruması  genellikle daha kötü olmakla birlikte, yardım almanıza yönelik kurallar da yetersizdir.

Ancak Nordik ülkeler İsveç'teki ile benzerlikler gösteren sigorta korumalarına sahiptirler.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 6 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Skribent:

Yazan: Lars Persson, işlem memuru, Hasta Kurulu Başkanlığı, Halland Bölgesi, Halmstad

Redaktör:

Editör: 

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Kontrol eden: Gunilla Klingberg, Baş Diş Hekimi, Ağız Sağlığı Merkezi, Västra Götaland Dış Sağlığı Hizmetleri, Göteborg