ስትረትን ግቡእ ስትረትን
Tystnadsplikt och sekretess – tigrinska

Skriv ut (ca 2 sidor)

ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ትረኽበሉ ወቕቲ ኣብቶም ትረኽቦም ሰራሕተኛታት ሕክምና እምነት ኪሓድረካ ኣገዳሲ'ዩ፣ ሰብ ኪቐስንን ብዛዕባ እቶም ዘለውዎ ምልክታት ሕማም ብግልጺ ብድፍረት ተዛሪቡ ዚግባእ ሕክምና ኪረክብን ምትእምማን ኪህሉ ኣገዳሲ'ዩ፣ ምእንት'ዚ'ዩ ድማ እቶም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዚሰርሑ ዘበሉ ኵሎም ግቡእ ስትረት (tystnadsplikt) ዘለዎም፣ ናይ'ዚ ሕጊ መሰረት። እቶም ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዚሰርሑ። ብዘይ ናትካ ፍቓድ። ንዓኻ ዚምልከት ሓበሬታ ንኻልእ ንከይህቡ'ዩ፣ እዚ ሓበሬታ'ዚ ንዘለካ ሕማም። እንታይ ዓይነት ሕክምና ትወስድ ከም ዘለኻ ወይ ንውልቃዊ ኵነታትካ ዚርኢ ኪኸውን ይኽእል፣

Skriv ut

Läs texten på svenska här.

እቶም ኣብ ትካላት መንግስቲ። ምምሕዳራት ወረዳን ኮሙንን ዚሰርሑ ዚኽተልዎ። ግቡእ ስትረት ብሕጊ ወግዕን ስትረትን (offentlighets- och sekretesslagen) እዩ ዚምራሕ፤ እቶም ኣብ ውልቃውያን ትካላት ኣገልግሎት ጥዕና ዚሰርሑ ግን ኣብ ሕጊ ድሕነት ሕሙማት (patientsäkerhetslagen) ተገሊጾም ንዘለዉ መምርሕታት ይኽተሉ፣ ንግቡእ ስትረት ዚጥሕስ ብሕጊ ኣብ ቤትፍርዲ ተኸሲሱ ኪፍረድ ወይ ብንጕዳይ ኣገልግሎት ጥዕና ዚከታተሉ ትካላት መንግስቲ ብካልእ ኣገባብ ኪቕጻዕ ይኽእል'ዩ፣

እቶም ኣብ ሆስፒታላትን ማእከላት ጥዕናን ዚሰርሑ'ውን ግቡእ ስትረት ኣለዎም፣ እቶም ንሓደ ሕሙም ዚኣልዩ ጥራይ'ዮም ብዛዕባ ኵነታት ጥዕናን ውልቃዊ ኵነታት እቲ ሕሙምን ኣልዒሎም ምስ ሕድሕዶም ኪዛረቡ ዚፍቀዶም፣ ንኣብነት ሓደ ሓኪም ብዛዕባ ሕክምና ሓደ ሕሙም ምስ መሳርሕቱ ኪዛተ ይኽእል'ዩ፤ እዚ ግን ክልቲኦም ነቲ ሕሙም ዚሕክምዎ እንተ ኾኑ ጥራይ'ዩ፣.

ግቡእ ስትረት ንዅሉ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ዚሰርሕ ዘበለ ይምልከት፣ ማለት መንግስታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ይዅን ወይ ውልቃዊ። ሓኪም። ነርስ ይዅን ወይ ምምሕዳርዊ ሰራሕተኛ ብዘየገድስ ንዅሉ ይምልከት፣ ነቶም ኣብ ኣብያተ መድሃኒታት ዚሰርሑ'ውን ይምልከት'ዩ፣

ንስኻ ኢኻ ወሳኒ

ንስኻ ኢኻ ወሳኒ

ብመሰረት እዚ ሕጊ'ዚ። እቶም መቕርብካ ኣብቲ ሆስፒታል እንታይ ከም ዝበሃልን ከም ዝግበርን ዘሎ ኪፈልጡ'ውን መሰል የብሎምን፤ ንስኻ ኪፈልጡ እንተ ዘይደሊኻ፣ ከምቲ ንቡር እቶም ሰራሕተኛታት ንዓኻ ዚምልከት ሓበሬታ ንመን ከም ዚነግሩ ይሓቱኻ'ዮም፣ ብድሕር'ዚ ንመን ከም ዚነግሩ ባዕልኻ ትሕብሮም፣ ንኣብነት መጥባሕቲ ክትገብር ክትቀራረብ ከለኻ ነቶም ሰራሕተኛታት እቲ መጥባሕቲ ተወዲኡ ከመይ ከም ዝኸደ ቅድሚ ምትሳእካ ንኻልእ ኪነግሩ ክትሕብሮም ትኽእል ኢኻ፣

Fäll ihop

ቈልዑን መንእሰያትን ትሕቲ 18

ቈልዑን መንእሰያትን ትሕቲ 18

ቈልዑን መንእሰያትን ትሕቲ 18 ዓመት፡ ወለዶም ብዛዕባ ሕክምና ደቆም ኪሕበሩን፡ ኣብ መዝገብ ሕክምና ደቆም እንታይ ሓበሬታ ሰፊሩ ከም ዘሎ ኪፈልጡን ብመሰረት ሕጊ መሰል ኣሎዎም። ይኹን'ምበር፡ ቈልዑን መንእሰያትን ትሕቲ 18 ዓመት፡ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት፡ ብዛዕባኦም እንታይ ሓበሬታ ንመን ይህቡ ባዕሎም ኪውስኑ መሰል ኪህልዎም ይኽእል'ዩ። እዚ ማለት ከኣ፡ ቈልዑ ንሰራሕተኛታት ሕክምና እንታይ ሓበሬታ ከምዝሃቡ ወይ ኣብ መዝገብ ሕክምናኦም እንታይ ሓበሬታ ሰፊሩ ከም ዘሎ ወለዲ ወይ ካልኦት ኣዝማድ ኪፈልጡ ኩሉሳዕ መሰል ከይህልዎም ይኽእል'ዩ ማለት'ዩ።

ስለዚ፡ ቈልዑ ባዕሎም ዚውስኑሉ ፍሉይ ገደብ ዕድመ የለን፤ እንታይ ደኣ፡ ከከም ጉዳዩ እዩ ዚረአ ማለት'ዩ።

ሓደ ቆልዓ ብወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ይጕዳእ ከም ዘሎ ኣገልግሎት ጥዕና ወይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት (socialtjänsten) እንተ ጠርጢሩ። ወይ ነቲ ቆልዓ ካብ መጕዳእቲ ኪከላኸል ዘይክእል እንተ ኾይኑ። እቲ መዝገብ ሕክምና ኣይወጽእን'ዩ፣

ኣብ 18 ዓመት ዕድመ በጺሕካ ኣገልግሎት ሕክምና ክትረክብ ኣብ መቐ በሊ መንእሰያት ኣብ እትኸደሉ ጊዜ፡ ዚበዝሕ እዋን ጒዳይካ ብምስጢር'ዩ (tystnadsplikten) ዚተሓዝ። ንስኻ ከም ሕሙም መጠን እንተ ፈቒድካ ወይ ህይወትካ ብገለ ምኽንያት ኣብ ሓደጋ እንተሎ ግን፡ እቲ ብምስጢር ዚተሓዝ ሓበሬታ ኪወጸእ ይኽእል'ዩ።

Fäll ihop

ግቡእ ስትረት ዚጠሓሰሉ ፍሉይ ኵነት

ግቡእ ስትረት ዚጠሓሰሉ ፍሉይ ኵነት

ዋላ'ኳ ስትረትን ግቡእ ስትረትን ሰፊሕ እንተኾነ። ንሕሙም ከየፍቀድካ እትጥሕሰሎም ሓደ-ሓደ ፍሉያት ኵነታት ኣለዉ፣ ንኣብነት።-

  • ኣብያተ ፍርዲ። ዓቃቤ-ሕግ። ፖሊስ ወይ "ክሮኖፎግደን" ወይ ብዓል-መዚ ኣታዊ ሃገር (skattemyndighet) ሓደ ሕሙም ኣብ ሓደ ፍሉይ ቦታ ሕክምና ዘሎን ዘየሎም ምስ ዚሓቱ፣
  • ሽወደናዊ ቦርድ ጥዕና (socialstyrelsen) ኣብ ሕጋዊ። ማሕበራውን መድሃኒታውን ንጥፈታቱ ዘገድሱ ሓበሬታታት እንተ ደልዩ፣
  • ሽወደናዊ ቦርድ መጓዓዝያ (transportstyrelsen) መምርሒ ፍቓድ (körkort) መኪና። ትራክተርን ታክስን ከውጽኡ ናይ ዝደልዩ ብቕዓት ኪመዝን ሓበሬታ እንተ ደልዩ፣
  • ሓደ ተመሃራይ ካብ ላዕለዋይ ደረጃ ትምህርቲ ኪኽልከል መጽናዕቲ ዚግበር እንተ ኾይኑ፣
  • ንቤትፍርዳዊ መጽናዕቲ ሓበሬታ እንተ ተደልዩ፣

ንሓደ ዓመት ማእሰርቲ ኬስዕብ ዚኽእል ጽኑዕ ገበን ተፈጺሙ ከይከውን ጥርጠራ እንተሎ። ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና። ብዛዕባ እቲ ገበን ንፖሊስ ሓቢሮም ብዓቃቤ-ሕግን ፖሊስን ዚቐረበሎም ሕቶታት ብምምላስ ንሕጊ ስትረት ኪጥሕሱ ይኽእሉ'ዮም፣ ገበናት ቅትለት። ዓመጽን ማህረምትን ከም ኣብነት ኪጥቀሱ ይኽእሉ፣ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ኪሕብሩሎም መሰል ዘለዎም ሓደ-ሓደ ትሕት ዝበለ ደረጃ መቕጻዕቲ ዘለዎም ከም ገበናት ትራፊክ። ንኣብነት ከም ሰኺርካ መኪና ምምራሕ ዚኣመሰለሉ ኵነታት'ውን ኣለዉ፣

ንቈልዑ ዚርእዩ ፍሉያት ኵነታት

ቈልዑ ብዝምልከት። እንተደኣ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ቈልዑ ንገበን ከም ዚተቓልዑ ዚጥርጥሩ ኾይኖም ንሕጊ ስትረት ከም ፍሉይ ኵነት ኪጥሕሱ ይኽእሉ'ዮም፣ እዚ ድማ ንማህረምቲ ወይ ወሲባዊ ዓመጽ ዝርኢ ኪኸውን ይኽእል'ዩ፣

ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ሓደ ቈልዓ ንገበን ከም ዚተቓልዐ ዚጥርጥሩ እንተ ኾይኖም ንማሕበራዊ ኣገልግሎት ኪሕብሩ'ለዎም፤ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ነቲ ጕዳይ ርእዩ ዘድሊ እንተ ኾይኑ ንፖሊስ ይሕብር፣ ሓደ ዕቝባ ዘድልዮ ንኡስ ዝዕድመኡ ቈልዓ ብዝምልከት መጽናዕቲ ዚካየድ እንተሎ'ውን ከምኡ፣ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ከምዚ ዝተጠቕሰ ፍሉይ ኵነት ነቲ ዝግበር መጽናዕቲ ይጠቅም'ዩ ዚብልዎ ሓበሬታ ኪህቡ ግቡእ ኣለዎም፣

ውሕስነት ካሳን (ፎርሸክሪንስካሳን) ትካላት ውሕስነትን

ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣየኖት ሕማማት ከም ዘለዉኻ ወይ ኣየናይ ዓይነት ሕክምና ይግበረልካ ከም ዘሎ ሓበሬታ ኪህቡ ንስኻ ባዕልኻ ኢኻ ትውስን፣ ካብ ውሕስነት ካሳ መተካእታ ደሞዝ ሕማም (sjukersättning) ክትወስድ ምልክታ እንተ ኣእቲኻ ግን። ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና። መተካእታ ደሞዝ ሕማም ናይ ምርካብ መሰልካ ኣብ ምምዛን ኣብ ዚግበር መጽናዕቲ ዘድሊ ሓበሬታ ኪህቡ ይፍቀዶም'ዩ፣

ሓሚምካ ወይ መጕዳእቲ ወሪዱካ ካብ ትካል ውሕስነት ካሕሳ ኣብ ትሓተሉ ወቕቲ'ውን ከምኡ፣ ካብ ሓደ ትካል ውሕስነት ገንዘብ ክትረክብ ምልክታ እንተ ኣእቲኻ። እቲ ትካል ውሕስነት ካሕሳ ናይ ምርካብ መሰልካ ኣብ ምምዛን ኣብ ዚግበር መጽናዕቲ ዘድልዩ ሓበሬታታት ኪሓትት መሰል ኣለዎ፣

ኣንጻር ሕጊ ስትረት ዚፍጸም ገበን

ዋላ'ኳ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሓደ-ሓደ ኵነታት ሕጊ ስትረት ኪጥሕሱ ፍቓድ ወይ ግቡእ እንተለዎም። እዚ ግን ኣብ ፍሉይ ኵነት ጥራይ'ዩ ዘጋጥም፣ እቲ ዋና ዕላማ። ሕጊ ስትረት። ንሕሙማት ንምክልኻል ተባሂሉ'ዩ ተተኺሉ፣

ከም መጠን ሕሙም። ገለ ካብ ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ጥዕና። ሕጊ ስትረት ይጥሕስ ከም ዘሎ እንተ ጠርጢርካ። ንፖሊስ ወይ ንሽወደናዊ ቦርድ ጥዕና (Socialstyrelsen) ምሕባር ይከኣል'ዩ፣ እቲ ገበን ዚገበረ ውልቀ-ሰብ ድማ ተኸሲሱ ኪፍረድ ይኽእል'ዩ፣

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

ኣሰናዳኢ: Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

መርማሪ ጽሑፍ: Pia Aprea, መራኸቢ, ኮሚቴ ሕሙማት, Region Skåne, Malmö