ሕክምና ሲቶስታቲካ (Sitotoksik)
Cytostatikabehandling – tigrinska

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

ሕክምና ሲቶስታቲካ

ሕክምና ሲቶስታቲካ

  • ሕክምና ሲቶስታቲካ

    መብዛሕትኡ ጊዜ። ሲቶስታቲካ ከም ነጣቢ መድኃኒት ብቐጥታ ብሱር ደምካ ኣቢልካ ኢኻ ትወስዶ፣ ካብ ፍርቂ ሰዓት ክሳብ ሓያሎ ሰዓታት ዘሎ ጊዜ ድማ ይወስድ፣

PDF-fil

ሐፈሻዊ

ሲቶስታቲካ መጸውዒ እቶም ብቐዳምነት ኣብ ሕ ክምና ሕማማት መንሽሮ ዚዝውተሩ ጕጅለ መድ ኃኒት’ዩ፣ ናይዞም መድኃኒታት ዕማም። ንዋህዮታ ት መንሽሮ ምቕታል’ዩ፣ ሲቶስታቲካ። ዋህዮታት መንሽሮ ከም ዘይዓብዩ’ውን ይገብሩ፣ እዞም ጕጅ ለ መድኃኒታት’ዚኦም ቅድሚ ሕጂ ”መርዝታት ዋህዮ” (ሴልዪፍተር) ተባሂሎም ይጽውዑ ኔሮም፣

ሕክምና ሲቶስታቲካ መብዛሕትኡ ጊዜ ኣድካ ሚ’ዩ፣ ምእንት’ዚ። ብሕማም መንሽሮ ምስ ተ ጠቓዕካ። ሓኪም። ሕክምና ሲቶስታቲካ ዘዋጽእ ን ዘየዋጽእን ኪመዝን ኣለዎ፣ ሓደ-ሓደ ጊዜ ጸር ገ-ሕክምና (ስትሮልበሃንድሊን) ወይ ካልኦት ዓይ ነታት ሕክምና ምጥቃም ወይ ከኣ ብሱሩ ሕክ ምና ከይሃብካ ስቕ ምባል ኪምረጽ ይኽእል’ዩ፣

ምቅርራባት

እቲ ንቡር። ቅድሚ ሕክምና ሲቶስታቲካ ምጅ ማርካ ዝተፈላለዩ ምርመራታት ምግባር’ዩ፣ እዚ ኸኣ። ኣየናይ ዓይነት መንሽሮ ከም ዘሎካ ንምፍ ላጥን ግዝፉን ኣብ ኣካልካ ማዕረ ክንደይ ከም ዚ ተዘርግሐን መታን ሓኪም ኪመዝን ተባሂሉ’ዩ ዚ ግበር፣ ብተወሳኺ’ውን ሓኪም። ሕክምና ሲቶስ ታቲካ ናይ ምውሳድ ኣኽእሎኻ ኪጸልዉ ዚኽእ ሉ ሕማማት ወይ ጸገማት ዘለዉኻን ዘይብልካን ግድን ኪምርምር ኣለዎ፣

እቲ ሕክምና በየናይ ኣገባብ’ዩ ዚግበር፧

መብዛሕትኡ ጊዜ። ሲቶስታቲካ ከም ነጣቢ መድኃኒት ብቐጥታ ብሱር ደምካ ኣቢልካ ኢኻ ትወስዶ፣ እዚ ድማ ቍሩብ ሰዓታት ይወስድ፣

ከምቲ ልሙድ። ነዚ ዚነጥብ መድኃኒት ኣብ እትወደስለን ሰዓታት ጥራይ ድማ ኢኻ ኣብ ሆስፒታል ትጸንሕ፣

መብዛሕትኡ ጊዜ። ንገለ መዓልታት ብተኸታታ ሊ ሕክምና ይግበረልካ፣ ብድኅር’ዚ ከም ብሓዲ ስ ሕክምና ቅድሚ ምውሳድካ ንሒደት ሳምንታ ት ዕረፍቲ ትወስድ፣

ብመልክዕ ከኒና ኣብ ገዛኻ ኴንካ እትወስዶም ሓደ-ሓደ መድኃኒታት ሲቶስታቲካ’ውን ኣለዉ፣

ድኅሪ ሕክምና ከመይ ይስምዓካ፧

መድኃኒታት ሲቶስታቲካ። ንዋህዮታት መንሽ ሮ ጥራይ ዘይኮነ ንጥዑያት ዋህዮታት’ውን የጥ ቅዑ’ዮም፣ እዚ ድማ ጎድናዊያን ሳዕቤናት የኸ ትል፣ ኣየኖት ጎድናውያን ሳዕቤናት ይኽተሉ ወ ይ ማዕረ ክንደይ ጽንኩራት ይኾኑ እቶም ዚው ሰዱ ዓይነታት ሲቶስታቲካን ዓቐኖምን እቲ ሕክ ምና ንኽንደይ ዚኣክል እዋን ይደጋገምን እዩ እ ቲ ወሳኒ፣

ዝተፈላለዩ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ መድኃኒታት ሲቶስታቲካ ዚተፈላለየ ተነቃፍነት ኣለዎም፣ ኪ ጽልኣካ። ፀጕርኻ ኪረግፍን ብረኽሲ ክትጥቃዕን ትኽእል ኢኻ፣ መብዛሕትኡ ጊዜ ግን ንጎድናው ያን ሳዕቤናት ዚኾኑ መድኃኒታት’ውን ኣለዉ፣ ምእንት’ዚ። ሓገዝ ክትረክብ በቲ ዚግበረልካ ሕ ክምና ከመይ ከም ዚስምዓካ ናለይቲ ሕሙማት ምንጋር ኣገዳሲ’ዩ፣ ሕክምና ምሰብቀዐ። እቶም ጎድናውያን ሳዕቤናት’ውን ይጠፍኡ፣

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-11-15