Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej i służbowej
Tystnadsplikt och sekretess - polska

Skriv ut (ca 3 sidor)

Gdy kontaktujesz się ze służbą zdrowia, ważne jest, abyś mógł mieć zaufanie do personelu, z którym się spotykasz. Zaufanie to jest potrzebne, abyś mógł czuć się bezpiecznie i abyś miał odwagę otwartego mówienia o swoich dolegliwościach i objawach, dzięki czemu otrzymasz potrzebną Ci pomoc. Dlatego wszystkie osoby zatrudnione w służbie zdrowia są objęte obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej.

Skriv ut

Läs texten på svenska här.

Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej oznacza, że żaden pracownik służby zdrowia nie może ujawnić informacji na Twój temat bez Twojej zgody. Dotyczy to na przykład informacji o chorobie, na którą cierpisz, prowadzonym leczeniu lub Twojej sytuacji prywatnej.

W służbie zdrowia w odniesieniu do wszystkich pacjentów obowiązują takie same zasady dochowania tajemnicy zawodowej i służbowej – niezależnie od tego, czy masz prawo pobytu w Szwecji, czy nie.

Obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej dotyczy całego personelu służby zdrowia, z którym masz kontakt. Nie ma znaczenia, czy jest to służba zdrowia publiczna, czy prywatna, ani czy chodzi o lekarzy, pielęgniarki czy pracowników administracji. Tłumacze ustni i pisemni pracujący na zlecenie służby zdrowia są także objęci obowiązkiem dochowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten dotyczy także pracowników aptek.

O Twoim stanie zdrowia lub sytuacji osobistej mogą rozmawiać między sobą wyłącznie osoby, które opiekują się Tobą jako pacjentem. Oznacza to na przykład, że Twój lekarz może omawiać Twoje leczenie z kolegą tylko wtedy, gdy obaj są zaangażowani w opiekę nad Tobą.

Osoba, która narusza obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej, może zostać skazana przez sąd, a także stracić swoje uprawnienia.

Dokumentacja medyczna pacjentów również jest objęta tajemnicą i może ją czytać wyłącznie personel, który zajmuje się danym pacjentem. Nie ma znaczenia, czy dokumentacja medyczna jest prowadzona w komputerze, czy na papierze.

Sam decydujesz

Sam decydujesz

Nawet bliskie Ci osoby nie mogą dowiedzieć się, o czym jest mowa i co dzieje się w szpitalu, jeśli nie wyrazisz na to zgody. Personel powinien zapytać Cię, komu może udzielać informacji. Wtedy sam zdecydujesz, kto może zostać poinformowany. Na przykład możesz przed operacją poinstruować personel, że może poinformować o jej wyniku którąś z bliskich Ci osób przed Twoim wybudzeniem.

Fäll ihop

Dzieci także mają prawo do poufności

Dzieci także mają prawo do poufności

W przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia opiekunowie mają z reguły prawo do informacji o leczeniu swojego dziecka i do zapoznania się z treścią dokumentacji medycznej. Jednak dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą mieć prawo do samodzielnego zdecydowania, czy i komu personel służby zdrowia może udzielać informacji. Oznacza to, że opiekunowie lub inne bliskie osoby nie zawsze mają prawo dowiedzieć się, co dziecko powiedziało personelowi służby zdrowia lub co zawiera dokumentacja medyczna.

Nie istnieje zatem określona granica wieku, od którego dziecko może samodzielnie decydować – l każdy przypadek jest rozstrzygany indywidualnie.

Jeśli personel służby zdrowia podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone przez opiekuna albo że opiekun nie może mu zapewnić mu ochrony, dokumentacja medyczna dziecka nie zostaje udostępniona.

Jeśli nie ukończyłeś 18 lat i odwiedzasz przychodnię dla młodzieży, w większości przypadków występuje obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Personel może naruszyć obowiązek zachowania tajemnicy, jeśli sam wyrazisz na to zgodę lub gdy Twoje zdrowie jest w jakiś sposób zagrożone.

Fäll ihop

Wyjątki od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej

Wyjątki od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej

Choć obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej i służbowej ma szeroki zakres, obowiązek dochowania tajemnicy można w pewnych okolicznościach naruszyć bez zgody pacjenta. Jest tak na przykład wtedy, gdy

  • sąd, prokuratura, policja, komornik lub urząd skarbowy zwróci się o informację, czy dana osoba przebywa w zakładzie opieki zdrowotnej
  • Rada Urzędu Zdrowia i Opieki Społecznej do spraw prawnych, socjalnych i medycznych potrzebuje informacji na potrzeby związane z wykonywaną działalnością
  • Urząd Transportu potrzebuje informacji w związku z rozpatrywaniem wniosku o wydanie prawa jazdy, karty traktorzysty lub legitymacji taksówkarza
  • informacje są potrzebne w związku z procedurą wykluczenia studenta ze szkoły wyższej
  • informacje są potrzebne na potrzeby badania z zakresu medycyny sądowej.

W przypadku podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa zagrożonego karą co najmniej jednego roku pozbawienia wolności personel służby zdrowia ma prawo naruszyć obowiązek dochowania tajemnicy i zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa na policję, jak również odpowiadać na pytania policji i prokuratury. Przykłady takich przestępstw to zabójstwo, gwałt i ciężkie pobicie. Istnieją także pewne przestępstwa w ruchu drogowym, na przykład prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym, które personel służby zdrowia ma prawo zgłosić.

Szczególne wyjątki dotyczące dzieci

W przypadku dzieci personel służby zdrowia jest zwolniony z dochowania tajemnicy, jeśli podejrzewa, że dziecko było ofiarą przestępstwa. Może tu chodzić o pobicie lub przemoc seksualną.

Jeśli personel służby zdrowia podejrzewa, że dziecku dzieje się krzywda, powinien zgłosić to opiece społecznej, która przeprowadzi rozpoznanie i ewentualnie zgłosi sprawę na policję. Zasada ta obowiązuje także wtedy, gdy prowadzone jest rozpoznanie związane z potrzebą zapewnienia ochrony osobie nieletniej. Personel służby zdrowia musi udostępnić informacje, które mogą mieć znaczenie dla takiego rozpoznania.

Kasa Ubezpieczeń i towarzystwa ubezpieczeniowe

Sam decydujesz o tym, czy służba zdrowia może udostępniać informacje o Twoich chorobach i prowadzonym leczeniu. Jeśli jednak jesteś chory i złożysz wniosek o zasiłek chorobowy z Kasy Ubezpieczeń, personel służby zdrowia może udostępnić informacje potrzebne do oceny, czy masz prawo do tego zasiłku.

Jeśli doznasz urazu lub zachorujesz i będziesz chciał otrzymać odszkodowanie ze swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, może ono potrzebować informacji do przeprowadzenia oceny, czy masz prawo do odszkodowania. Musisz wtedy wyrazić zgodę na udostępnienie przez służbę zdrowia informacji na Twój temat.

Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej

Choć istnieją pewne sytuacje, w których personel służby zdrowia może lub powinien naruszyć obowiązek dochowania tajemnicy, może to mieć miejsce wyłącznie w wyjątkowych przypadkach. Z założenia obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej ma na celu ochronę pacjenta.

Jeśli jako pacjent podejrzewasz, że ktoś z personelu służby zdrowia naruszył ten obowiązek, możesz zgłosić ten fakt na policję lub do Inspekcji Ochrony Zdrowia (IVO). W konsekwencji dana osobie takiej mogą zostać postawione zarzuty i może ona zostać ukarana przez sąd.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Redaktör:

Redakcja: Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Korekta: Pia Aprea, specjalista ds. komunikacji, Komisja ds. Pacjentów, Region Skåne, Malmö