مراجعه‌ برای استفاده از خدمات درمانی از سوی پناهجویان و اشخاص فاقد مدارک
Söka vård om du är asylsökande eller papperslös - persiska

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید

به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید

اگر خودتان، یا کسی دیگر، بیمار هستید و می‌خواهید پرستاری شما را راهنمایی بکند به شماره‌ی ۱۱۷۷ تلفن بکنید. شما همچنین می توانید از راهنمایی در باره‌ی اینکه برای مراقبت و درمان به کجا مراجعه کنید، برخوردار شوید.

پرستار به زبان سوئدی حرف می‌زند و غالبا به انگیسی نیز صحبت می کند

Fäll ihop

مرکز خدمات درمانی یا مرکز خدمات بهداشتی

مرکز خدمات درمانی یا مرکز خدمات بهداشتی

اگر خودتان یا کسی دیگر بیمار شده یا آسیب دیده اید با مرکز خدمات درمانی یا مرکز خدمات بهداشتی تماس بگیرید. در این محل‌ها شما در بسیاری از موارد می توانید از کمک برخوردار شوید و در اغلب موارد باید نخست به این محل‌ها بروید.

بهتر است پیشاپیش تلفن بکنید. اگر وقتی برای دیدار شما تعیین شود، کارکنان درمانی می‌توانند در صورت نیاز مترجمی را فرا بخوانند. حق ویزیت برای پناهجویان و اشخاص فاقد سند شناسایی ۵۰ کرون است. معمولا خدمات این مراکز برای کودکان و جوانان زیر ۱۸ سال رایگان است.

Fäll ihop

مراکز اورژانس

مراکز اورژانس

اگر خودتان، یا کسی دیگر، مبتلا بیماری شدید هستید، آسیب شدید دیده اید یا ناراحتی روانی شدید دارید و نیازمند کمک فوری هستید ، به بخش اوژانس بیمارستان بروید. بخش اورژانس همیشه، شبانه روز باز است.

حق ویزیت ۱۲۰ تا ۴۵۰ کرون است.

Fäll ihop

شماره تلفن اضطراری ۱۱۲

شماره تلفن اضطراری ۱۱۲

اگر زندگی کسی در خطر است و نیازمند کمک فوری هستید به شماره تلفن اضطراری ۱۱۲ تلفن بکنید.

Fäll ihop

مترجم

مترجم

اگر نمی‌توانید به زبان سوئدی صحبت ‌کنید می توانید از کمک مترجم برخوردار شوید. کارکنان درمانی به شما برای گرفتن مترجم کمک می‌کنند. این خدمت مجانی است. هنگامی که برای مراجعه وقت می‌گیرید، به کارکنان درمانی اطلاع دهید که نیازمند مترجم هستید. می توانید از این نقشه‌ی زبانی استفاده کنید و نشان دهید که ترجمه به چه و از چه زبانی مورد نیاز شماست.

مترجم می‌تواند حضوری یا از طریق تلفن ترجمه کند.

Fäll ihop

وظیفه‌ی رعایت محرمانگی

وظیفه‌ی رعایت محرمانگی

کارکنان درمانی و مترجمان موظف به رازداری هستند، به این معنا که آنها مجاز نیستند که بدون اینکه شما اجازه داده باشید، مطالبی در باره‌ی شما را به دیگران اظهار کننند.

آنچه شما به کارکنان درمانی یا مترجم می‌گویید تاثیری در امکانات مربوط به ماندن شما در سوئد ندارد.

Fäll ihop

برای خواندن بیشتر

برای خواندن بیشتر

اگر پناهجو یا فاقد مدارک شناسایی هستید در باره‌ی امکانات خودتان برای مراجعه جهت استفاده از خدمات درمانی و یا خدمات دندانپزشکی در سوئد بیشتر بخوانید.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Publicerad:
2016-01-22
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Vogel Helena :دبیر

Granskare:

Landsting och Kommuner Sveriges, omsorg och vård för Avdelningen handläggare, Olsson Olle :ویرایشگر