قیمت داروی پیچیده شده از طریق نسخه، چقدر است؟
Vad kostar läkemedel på recept? – persiska

Skriv ut (ca 9 sidor)
Skriv ut

کدام مقررات معتبرند؟

کدام مقررات معتبرند؟

در صورتی که فرد احتیاج به دارو و یا به سبب بعضی از بیماری ها محتاج به کالاهای مصرفی ویژه باشد، دولت با دادن سوبسید به فرد کمک مالی می کند. تعداد بسیاری از داروهایی که از طریق پزشک و نسخه تجویزمی شوند، سوبسید تعلق می گیرد. چگونگی این کمک مالی در قانون سوئد توصیف شده و هدف آن حمایت بیمار در مقابل مخارج هنگفت دارو و خدمات پزشکی می باشد در بین عوام به حمایت از مخارج سنگین دارو (högkostnadsskydd) مشهور است.

قانون شامل موارد زیر است:

  • حمایت از مخارج سنگین دارو شامل تعداد بسیاری از داروها، قرص ضد حاملگی و کالاهایی که لازمه ی استومی ( Stomi) می باشد.

  • بعضی از داروها مانند انسولین و یا اشیاء مصرفی ویژه که جهت استفاده ی دارو مورد احتیاج بیمار مانند وسایل کنترل مقدار استفاده ی دارو و یا استیکرهای یژه ی سنجش و اندازه گیری قند خون رایگان است.

  • بعضی از مواد غذایی جهت کودکان زیر 16 سال شامل قانون ویژه ای شامل حمایت از مخارج هنگفت دارو می شود.

قیمت ها و سوبسیدی

اداره ی کل حق ویژه ی کمک مالی به ی اداره ی کل مزایا و خدمات دندانپزشکی و دارویی ت ال و (Tandvårds- och Läkemedelsförmåner)TLV. (ت ال و) مقام مسئولی است که قیمت و مبلغ کمک مالی (سوبسیدی) را تعیین می کند. روال تعیین این کمک مالی براین است که ت ال نتیجه ی مثبت دارو مثلاً طول حیات و سلامتی و یا کاهش مخارج جراحی، مرخصی استعلاجی و یا خدمات بهزیستی سالمندان می باشد، در نظر می گیرد .

شرکت هایی داروسازی می توانند انتخاب کنند که دارویی را بدون کمک مالی ویژه بفروشند و چون تعیین قیمت آراد است از این رو شرکت ها شخصاً ً بر روی دارو قیمت می گذارند. به این گونه داروها که کمک ویژه ی مالی تعلق نمی گیرد و بیمار مجبور به پرداخت کلیه ی مخارج حاصله می باشد.

بعضی از دارو ممکن است شامل کمک ویژه ی مالی محدوی باشند. این محدویت ممکن است که ویژه ی گروهی از بیماران و یا بیماری خاصی باشد.

جهت کسب اطلاعت لازم در مورد کمک ویژه ی مالی به داروها می توان به سایت ت و ال و فاس (FASS) مراجعه نمود.

گزینه ی ارزان و قابل تعویض

اغلب داروها گزینه های هم ارزش و ارزانتر دارند که دارو های جنریک(generisk) نامیده می شوند. این داروها نظیر داروی اصلی بوده ویا تأثیر آنها یکسان می باشد. البته ممکن است که شکل شان متفاوت بوده و محتویات آنها مثلاً مواد کنسرو کننده ی آنها با داروی اصلی فرق کند و به سبب تولید در شرکت های مختلف دارویی از این رو قیمت های مختلفی داشته باشند. تعویض دارو از سوی اداره ی کل دارو کشور (Läkemedelverket) تعیین شده و داروخانه مسئول تعویض این گزینه ها می باشد.

در صورتی که گزینه ی داروها جنریکی متعددی از داروی تجویز شده ازسوی پزشک موجود بوده و قیمت آنها از داروی تجویزی ارزانتر می باشد، داروخانه موظف است که داروی تجویزی را با گزینه ی که ارزانترین قیمت را در بازار دارد، عوض کند. چرا که همیشه ارزانترین دارو شامل سوبسیدی می شود. مسلماً فرد می تواند که داروی تجویزی گرانقیمت را بخرد، ولی وی شخصاً می باید تفاوت قیمت بین این دو دارو را بپردازد و این خرید شامل لیست حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو نخواهد بود. در صورتی که فرد نه دارویی جنریکی که داروخانه آنرا پیشنهاد می کند و نه دارویی که از سوی پزشک تجویز شده است، قبول کند می تواند داروی جنریکی دیگری را انتخاب نماید. در این صورت فرد باید کلیه ی هزینه ی دارو را شخصاً بپردازد. این بدین معناست که تنها دارویی که در نسخه ذکر شده و داروی جنریکی پیشنهادی از سوی داروخانه شامل سوبسیدی می شوند. دلیل این امر این است که هیچ کسی نباید بیش از آنچه که لازم است، هنگامی که داروهای متعدد ارزانتری وجود دارند، مبلغ زیادی برای خرید دارو بپردازد.

در صورتی که به سبب امر پزشکی ویژه ای بیمار داروی خاصی را باید مصرف کند، پزشک این استثنا را می باید در نسخه کتباً یادداشت نماید تا داروخانه از تعویض آن خودداری کند و در صورتی که این دارو در لیست حمایت از هزینه ی هنگفت دارو باشد، لازم نیست که فرد تفاوت مبلغ اضافی بین قیمت داروی اصلی و گزینه ی جنریکی را بپردازد. دلایل دارویی و پزشکی ممکن است از جمله حساسیت و آلرژی به مواد رنگی نوعی قرص ها و یا اشکال در باز کردن بسته بندی نوعی دارو داشته باشد.

کالای ماه

هر ماهه ت ال و (TLV) به سبب این که شرکت های تولید دارو ماهیانه تقاضای تغییر قیمت های داروهای تولیدی شان را می کنند، قیمت دارو ها تغییر می دهد. کالای ماه نام داروی گزینه ی جنریکی می باشد که ارزانترین داروی ماه است. ت ال و داروخانه ها را از کدام گزینه کالای ماه است و می باید با داروی گرانقیمت عوض شود، مطلع می کند. ت ال در صورتی که کالای ماه تمام شود، دو گزینه ی ارزان دیگر بعنوان رزرو انتخاب می کند. بدین ترتیب ممکن است که دارو ی گزینه ی از یک تا ماه دیگر در داروخانه عوض می کند، فرق کند.

قصد از عرضه ی کالای ماه اینست که سهمی که از مالیات برای کمک مالی به تقلیل هزینه ی دارو درنظرگرفته شده است، تا جایی که ممکن است کفاف بسیاری از داروها را بدهد.

کالای ماه در کلیه ی داروخانه ها یکسان است. اما ممکن است که داروخانه ای از یک کالای ماه مقدار زیادی خریدارکرده و در نتیجه این داروخانه مجاز به فروش این دارو در ماه بعد نیز می باشد و به بیمار کالای ماه گذشته را پیشنهاد کند. از این رو ممکن است که در داروخانه ای کالای ماه قبل درداروخانه ی دیگری داروی ماه عرضه شود. البته این داروها ممکن است که دارای قیمت های مختلف باشند.

در صورتی که فرد احتیاج به دارو و یا به سبب بعضی از بیماری ها محتاج به کالاهای مصرفی ویژه باشد، دولت با دادن سوبسید به فرد کمک مالی می کند. تعداد بسیاری از داروهایی که از طریق پزشک و نسخه تجویزمی شوند، سوبسید تعلق می گیرد. چگونگی این کمک مالی در قانون سوئد توصیف شده و هدف آن حمایت بیمار در مقابل مخارج هنگفت دارو و خدمات پزشکی می باشد در بین عوام به حمایت از مخارج سنگین دارو                        (högkostnadsskydd) مشهور است.

قانون شامل موارد زیر است:

  • · حمایت از مخارج سنگین دارو شامل تعداد بسیاری از داروها، قرص ضد حاملگی و کالاهایی که لازمه ی استومی ( Stomi) می باشد.

  • بعضی از داروها مانند انسولین و یا اشیاء مصرفی ویژه که جهت استفاده ی دارو مورد احتیاج بیمار مانند وسایل کنترل مقدار استفاده ی دارو و یا استیکرهای یژه ی سنجش و اندازه گیری قند خون رایگان است.

  • بعضی از مواد غذایی جهت کودکان زیر 16 سال شامل قانون ویژه ای شامل حمایت از مخارج هنگفت دارو می شود.

قیمت ها و سوبسیدی

اداره ی کل حق ویژه ی کمک مالی به ی اداره ی کل مزایا و خدمات دندانپزشکی و دارویی ت ال و (Tandvårds- och Läkemedelsförmåner)TLV. (ت ال و) مقام مسئولی است که قیمت و مبلغ کمک مالی (سوبسیدی) را تعیین می کند. روال تعیین این کمک مالی براین است که ت ال نتیجه ی مثبت دارو مثلاً طول حیات و سلامتی و یا کاهش مخارج جراحی، مرخصی استعلاجی و یا خدمات بهزیستی سالمندان می باشد، در نظر می گیرد .

شرکت هایی داروسازی می توانند انتخاب کنند که دارویی را بدون کمک مالی ویژه بفروشند و چون تعیین قیمت آراد است از این رو شرکت ها شخصاً ً بر روی دارو قیمت می گذارند. به این گونه داروها که کمک ویژه ی مالی تعلق نمی گیرد و بیمار مجبور به پرداخت کلیه ی مخارج حاصله می باشد.

بعضی از دارو ممکن است شامل کمک ویژه ی مالی محدوی باشند. این محدویت ممکن است که ویژه ی گروهی از بیماران و یا بیماری خاصی باشد.

جهت کسب اطلاعت لازم در مورد کمک ویژه ی مالی به داروها می توان به سایت ت و ال و فاس (FASS) مراجعه نمود.

گزینه ی ارزان و قابل تعویض

اغلب داروها گزینه های هم ارزش و ارزانتر دارند که دارو های جنریک(generisk) نامیده می شوند. این داروها نظیر داروی اصلی بوده ویا تأثیر آنها یکسان می باشد. البته ممکن است که شکل شان متفاوت بوده و محتویات آنها مثلاً مواد کنسرو کننده ی آنها با داروی اصلی فرق کند و به سبب تولید در شرکت های مختلف دارویی از این رو قیمت های مختلفی داشته باشند. تعویض دارو از سوی اداره ی کل دارو کشور (Läkemedelverket) تعیین شده و داروخانه مسئول تعویض این گزینه ها می باشد.

در صورتی که گزینه ی داروها جنریکی متعددی از داروی تجویز شده ازسوی پزشک موجود بوده و قیمت آنها از داروی تجویزی ارزانتر می باشد، داروخانه موظف است که داروی تجویزی را با گزینه ی که ارزانترین قیمت را در بازار دارد، عوض کند. چرا که همیشه ارزانترین دارو شامل سوبسیدی می شود. مسلماً فرد می تواند که داروی تجویزی گرانقیمت را بخرد، ولی وی شخصاً می باید تفاوت قیمت بین این دو دارو را بپردازد و این خرید شامل لیست حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو نخواهد بود. در صورتی که فرد نه دارویی جنریکی که داروخانه آنرا پیشنهاد می کند و نه دارویی که از سوی پزشک تجویز شده است، قبول کند می تواند داروی جنریکی دیگری را انتخاب نماید. در این صورت فرد باید کلیه ی هزینه ی دارو را شخصاً بپردازد. این بدین معناست که تنها دارویی که در نسخه ذکر شده و داروی جنریکی پیشنهادی از سوی داروخانه شامل سوبسیدی می شوند. دلیل این امر این است که هیچ کسی نباید بیش از آنچه که لازم است، هنگامی که داروهای متعدد ارزانتری وجود دارند، مبلغ زیادی برای خرید دارو بپردازد.

در صورتی که به سبب امر پزشکی ویژه ای بیمار داروی خاصی را باید مصرف کند، پزشک این استثنا را می باید در نسخه کتباً یادداشت نماید تا داروخانه از تعویض آن خودداری کند و در صورتی که این دارو در لیست حمایت از هزینه ی هنگفت دارو باشد، لازم نیست که فرد تفاوت مبلغ اضافی بین قیمت داروی اصلی و گزینه ی جنریکی را بپردازد. دلایل دارویی و پزشکی ممکن است از جمله حساسیت و آلرژی به مواد رنگی نوعی قرص ها و یا اشکال در باز کردن بسته بندی نوعی دارو داشته باشد.

کالای ماه

هر ماهه ت ال و (TLV) به سبب این که شرکت های تولید دارو ماهیانه تقاضای تغییر قیمت های داروهای تولیدی شان را می کنند، قیمت دارو ها تغییر می دهد. کالای ماه نام داروی گزینه ی جنریکی می باشد که ارزانترین داروی ماه است. ت ال و داروخانه ها را از کدام گزینه کالای ماه است و می باید با داروی گرانقیمت عوض شود، مطلع می کند. ت ال در صورتی که کالای ماه تمام شود، دو گزینه ی ارزان دیگر بعنوان رزرو انتخاب می کند. بدین ترتیب ممکن است که دارو ی گزینه ی از یک تا ماه دیگر در داروخانه عوض می کند، فرق کند.

قصد از عرضه ی کالای ماه اینست که سهمی که از مالیات برای کمک مالی به تقلیل هزینه ی دارو درنظرگرفته شده است، تا جایی که ممکن است کفاف بسیاری از داروها را بدهد.

کالای ماه در کلیه ی داروخانه ها یکسان است. اما ممکن است که داروخانه ای از یک کالای ماه مقدار زیادی خریدارکرده و در نتیجه این داروخانه مجاز به فروش این دارو در ماه بعد نیز می باشد و به بیمار کالای ماه گذشته را پیشنهاد کند. از این رو ممکن است که در داروخانه ای کالای ماه قبل درداروخانه ی دیگری داروی ماه عرضه شود. البته این داروها ممکن است که دارای قیمت های مختلف باشند.

Fäll ihop

حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو

حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو

حداکثر در سال باید 2200  پرداخت  

حمایت در مقابل هزینه ی هنگفت دارو عبارت از این است که بیمار بیش از 2200 در سال نمی پردازد که این دروه را دوره ی حمایت مالی (Högkostnadsperiod) می نامند.

از تاریخ 1 ژانویه ی 2012 مقدار مبلغ حمایت مالی مشمول مقررات جیدید می شود. بیشترین مبلغی که بیمار قبلاً می پرداخت  که 1800 کرون بود، که ادر قانون جدید تغییر داده داده شده است. در صورتی که فرد دوره ی حمایت مالی را قبل از رسیدن سال جدید شروع کرده است، قانون جدید در شامل وی نمی شود و بلکه این قانون زمانی شامل او می شود که دروه ی داوزده ماهه قبلی  پایان پذیرد.       

حمایت مالی فقط شامل داروهای است که بیمار ازطریق نسخه آنها می پیچد و ت  ال  و نعیین کرده است که در لیست کالاهایی که به آنها سوبسیدی تعلق می گیرد، منظور شده باشند.  این امر در مورد اشیاء مصرفی  نیز می شود که بیمار کارتی بنام کارت ویژه ی کالاهای توان بخشی (hjälpmedelskort) داده می شود.

به بیشتر داروها که بیمار هربار که نسخه اش را می پیچد، مبلغی که به  آن هزینه ی شخصی (egenavgift)  نامیده می شود و تا زمانی که به 2200 کرون نرسیده است، تعلق می گیرد. این مبلغ شامل اشیاء مصرفی که لازمه ی استومی (stomi)  لازم است، نیز می شود.

برای تعدادی از داروها بیمار هزینه ی شخصی تعلق نمی گیرد. در صورتی که بیماری میتلا به دیابت بوده و با انسولین تحت مداوا می باشد، انسولین رایگان است و فرد هیچ مبلغی برای آن نمی پردازد. در صورتی که فرد مبتلا به بیماری می باشد که شامل قانون جلوگیری از سرایت بیماری (smittskyddslagen)  می باشد، شورای استان کلیه ی هزینه ی دارو که موجب کاهش خطر سرایت بیماری می شود، می پردازد. مثلاً داروی های ضد ویروسی  بیماری ایذز (hiv) .

بعضی از شوراهای استان ها همه و یا بخشی از هزینه ی شخصی که به بعضی از داروها  و گروهی از بیمارها تعلق می گیرد، مانند قرص ضد خاملگی برای زنان جوان، را می پردازند. 

بیمار جهت اشیاء مصرفی که ویژه ی رساندن دارو به بدن و یا خود بیمار نتیجه ی استفاده ی دارو را کنترل کند، مبلغی نمی پردازد. برای مثال می توان اشیاء مصرفی سرنگ و استیکر ویژه ی اندازه گیری قند خون را نام برد. 

هزینه ی شخصی بر حسب جدول حمایت مالی

از سال 2012 یک دوره ی حمایت مالی شروع می شود که بیماردر طول این مدت یکسال کلیه ی  مخارج دارو و اشیائی که ویژه ی استومی است تا هنگامی که کل مبلغ به 1100 کرون برسد، می باید که شخصاً بپردازد. سپس هزینه شخصی بتدریج وبرابر با جدول حمایت مالی در مقابل هزینه ی  هنگفت دارو کاهش می یابد. پس از آن که فرد درکل 2200  کرون پرداخت، لازم نیست که برای مدتی که از سال باقی مانده است هزینه ای جهت پیچیدن دارو بپردازد. از آن روز دوره ی حمایت مالی شروع می شود. این امر فقط در داروهایی صدق می کند که جزو لیست حمایت مالی می باشند. هنگامی که دروه ی حمایت مالی به پایان برسد، فارغ از این که فرد در چه مرحله ای از جدول حمایت مالی قرار دارد، این پروسه دوباره از نو شروع می شود.       

طرز عمل جدول حمایت مالی

کل هزینه ی دارو

 

 

 

 

حاکثر مبلغ پرداختی

5 400

 

 

 

 

2 200

3 900

 

 

 

90% تخفیف

2 050

2 100

 

 

75% تخفیف

1 600

1 100

 

50% تخفیف

1 100

 

0% تخفیت

 

در صورتی که بیمار دوره ی حمایت را از 1 ژانویه ی 2012 شروع کرده باشد، این جدول نشان داده می شود که مقدار مبلغی را که فرد شخصاً می باید بپردازد بستگی به قیمت دارو دارد.  پس از هر خرید فرد به درجه ی بالاتر جدول صعود می کند و به ترتیب بالا می یرود. 

فرآورده های غذایی ویژه ی کودکان

فرآورده های غذایی کودکانی زیر 16 سال که بیماری ویژه ای مثلاً مبتلا به حساسیت به گلوتن می باشند نیز شامل سوبسیدی می شوند. مواد غذایی در ورقه ای که سفارش فرآورده های غذایی  (livsmedelsanvisning) نامیده می شود صادر می شود. بیمار درهر 90 روز فقط یکبار آن را جهت خرید موادغذایی ارائه می کند وهربار فرد 120  کرون جهت این خرید می پردازد و این هزینه  جزو جدول حمایت مالی به حساب نمی آید.

در هر بار چه مقداری فرد می تواند خرید کند؟

مقدار خرید مواد غذایی که شامل سوبسیدی می شوند محدود است. این بیدین معناست که مقدار موادی که می توان خرید می باید کفایت مصرف 90 روز یعنی سه ماه را بکند.  وسایل جلوگیری از حاملگی  مثلاً قرص و سوزن ضد حاملگی ازمقررات سه ماه مستثنی می باشند. 

در صورتی که فرد به دفعات زیاد قصد پیچیدن نسخه را دارد، می باید بعداز گذشتن دوسوم  بعداز آخرین بار پیچیدن نسخه باشد. برای مثال اگر بیمار دارویی را جهت استفاده سه ماه پچیده است، فقط می تواند پس از گذشت دو ماه دوباره جهت پیچیدن مجدد آن به داروخانه روجوع کند.  

فرد می تواند مقدار بیشتری از دارو را خریداری کند، ولی وی می باید تفاوت قیمت بین مصرف سه ماه و مقدار خریداری شده را شخصاً بپردازد. در صورتی که پزشک مدت معینی را جهت استعمال دارو تجویز کرده است، بیمار نمی تواند نسخه را بیش از آن دفعاتی که پزشک توصیه کرده است، بپیچد. 

در صورت وجود استثنا مانند مسافرت به خارج ازکشور و اقامت طولانی درخارج از کشور، فرد می تواند که دارو را برای مصرف بیش از سه ماه که نیز شامل حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو می شود، از داروخانه تهیه کند.  البته فرد می باید با نشان دادن مدارک لازم مثلاً مدارک ویژه ی سفر، این مورد را ثابت و تأیید کند.

 چه هنگامی این حمایت مالی اعتبار دارد؟ 

جهت اعتبار حمایت مالی می بایدآن کسی که نسخه را می نویسد در آن را در نسخه ذکر کند.  کسی که نسخه را می نویسد، می باید که محل کارش بارکد/کد میله ای (streckkod) داشته باشد که قابل رویت وخواندن بر روی نسخه باشد.

این حمابت مالی در مورد کسانی که ساکن کشور سوئد و یا افرادی که دارای کارت معتبر بیمه از یکی از کشورهای عضو جامعه ی اقتصادی اروپا (EES-land) و یا سویس معتبر است.  کارت بیمه ی اروپایی را هم هنگام ملاقات با پرشک و هنگام پیچیدن دارو از داروخانه می باید نشان داد. کشور سوئد با بعضی از کشورهای غیراروپایی  معاهده یسته است. این کشورها عبارتند از: الجزیره، استرالیا، ایالت کوبک در کانادا و به سبب این معاهده شهروندان این کشورها را ، در صورتی در سوئد باشند، شامل کلیه ی مزایای حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو می شوند. 

 کلیه ی کودکانی که سن آنها زیر 18 سال است و ثبت احوال یک آدرس می باشند، همگی تحت پوشش  یک جدول حمایت مالی قرارخواهند داشت و این بدین معناست که هزینه ی شخصی همه ی کودکان باهم جمع بسته می شود. البته خواهر و برادر تنی که در دو آدرس مخلتف زندگی می کنند دارای دو جدول حمایت مالی خواهند بود. 

 پایگاه داده ها ی حمایت مالی درمقابل هزینه ی هنگفت دارو

فرد احتیاج ندارد که حساب مبلغی که دارو خریده است، داشته باشد. در پایگاه داده های حمایت مالی  موجود در شرکت دولتی  خدمات دارویی کشور سوئد (Apotekens Service AB)، کلیه ی خریدهای بیمار که جزو لیست و شامل جدول حمایت مالی می شود، ثبت می گردد.  سیستم موجود در این  پایگاه اطلاعات راجع به هر بار دارو و پرداخت هزینه ی شخصی در طول سال  و برابری آن در جدول حمایت مالی و مقدار مبلغ تخفیف حساب می کند. کلیه ی داروخانه ها با این پایگاه داده ها متصلند و تفاوتی ندارد که فرد به کدام داروخانه جهت خرید داروی مورد نیازش مراجعه کند.

ثبت نام و پیوستن به پایگاه داده های حمایت مالی داوطلبانه است. مشخصاتی که در پایگاه ثبت می شود عبارت است از نام و نام فامیل، شماره ی شناسایی، تاریخ خرید دارو، نام داروخانه ای  که نسخه در آنجا پچیده شده است، چه مبلغی پرداخت شده است، مبلغی  که در جدول حمایت کمک مالی فرد به آن رسیده است و تاریخ شروع حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت دارو. قصد ثبت  این اطلاعات فقط جهت دادن تخفیف درست به بیمار است.  هیچ گونه اطلاعاتی در مورد داری تجویزی و کدامپزشک نسخه را نوشته است در این پایگاه ذخیره نمی شود.  

فرد می تواند در هرزمان با پرکردن وفرستادن فرم ویژه ای به شرکت سهامی خدمات داروخانه ای سوئد  (eHälsomyndigheten)،  خلاصه ای از اطلاعات ثبت شده در پایگاه داده های حمایت مالی را هم در مورد خود وهم در مرد کودکانی که سرپرستی و یا حضانت وی می باشند،  بخواهد. 

امکان عدم پیوستن

پیوسن به این پایگاه دادهای حمایت مالی داوطلبانه است  و فرد می تواند دز پیوستن خودداری کند. در این صورت هنگامی که وی دارویی را که جزو لیست حمایت مالی  است از دارخانه می خرد به وی رسیدی داده می شود که رسید حمایت مالی نامیده میشود  (högkostnadsbevis) .  در این رسید جمع کل هزینه ی پرداخت شده ثبت می شود. مهم است که بیمار همیشه هنگام  پیچیدن نسخه  و دارو آخرین رسید حمایت مالی را بهمراه داشته و به داروخانه نشان داد. داروخانه جهت دادن تخفیف صحیح  و این بیمار در چه  موقعیتی در  جدول تخفیف قرار دارد، احتیاج به دیدن این رسید دارد. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-11
Skribent:

نویسنده: اوسا شه لین، داروساز  1177 Vårdguiden  

Granskare:

ویرایش: ایون بوری ، شرکت سهامی خدمات داروخانه ای  Apotekens Service AB