ترجمه شفاهی به دیگر زبان ها
Tolkning till andra språk - persiska

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

اگر به زبان سوئدی سخن نمی گوئید حق دارید در ملاقات با پزشک یا دیگر کارکنان خدمات درمانی یا دندانپزشکی از مترجم شفاهی استفاده کنید. کارکنان خدمات درمانی در اغلب موارد می توانند مترجم رزرو کنند. هنگام رزرو وقت ملاقات بگویید که به مترجم نیاز دارید.

Visa mer

یک مترجم دارای وظیفۀ رازداری است، یعنی مترجم نمی تواند اطلاعات مربوط به شما را بدون تأیید شما در اختیار دیگران بگذارد. اعضای خانواده و دوستانی که ترجمه می کنند دارای وظیفۀ رازداری نیستند.

انواع گوناگون وضعیت های ترجمه

انواع گوناگون وضعیت های ترجمه

یک مترجم بایستی گفته های کارکنان خدمات درمانی را ترجمه کند تا شما اطلاعات را بفهمید و بتوانید روی درمان خود تأثیر بگذارید (لینک به "قانون بیماران"). در ملاقات با کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی یا دندانپزشکی از حق استفاده از مترجم زبان برخوردار هستید.

یک جلسۀ ملاقات با مترجم می تواند به شیوه های گوناگونی برگزار شود:

 

  • مترجم ممکن است در ملاقات با کارکنان درمانی حضور داشته باشد.
  • مترجم ممکن است از طریق تلفن بلندگو دار در جلسۀ ملاقات شرکت کند.
  • گاهی اوقات امکان ترجمه از طریق موسوم به ترجمۀ ویدیوئی نیز وجود دارد.  در این صورت شما، کارکنان خدمات درمانی و مترجم از طریق یک دوربین و کامپیوتر باهم تماس می گیرید.
  • اگر چندین نفر به یک زبان سخن می گویند و قرار باشد اطلاعات یکسانی را همزمان دریافت کنند، ترجمۀ گروهی انجام می شود.   در این صورت مترجم اطلاعات را برای همۀ افراد گروه ترجمه می کند.  مثلاً زمانی که چندین والدین درمانگاه کودکان را ملاقات می کنند. 

از کارکنان خدمات درمانی بپرسید چه نوع مترجمی می توانید داشته باشید.

آیا به مترجم نیاز دارید؟ این تصویر را به کارکنان نشان دهید

Fäll ihop

به کارکنان خدمات درمانی بگویید

به کارکنان خدمات درمانی بگویید

هنگام رزرو وقت ملاقات یا پیش از آن و به موقع به کارکنان درمانی بگویید که به مترجم نیاز دارید. زبان مورد نظر خود را نیز بگویید. در اغلب موارد کارکنان درمانی مترجم رزرو می کنند.

اگر نمی توانید به چلسۀ ملاقات درمانی بیایید بایستی رزرو مترجم لغو شود. در برخی از بهداری استان ها اگر رزرو مترجم را لغو نکنید بایستی هزینۀ مترجم را پرداخت کنید. چگونگی لغو رزرو مترجم در بهداری استان های گوناگون متفاوت است. از کارکنان درمانی که مترجم را رزرو می کنند در مورد مقررات مربوطه سوال کنید.

Fäll ihop

اطلاعات کتبی را ترجمه نمی کند

اطلاعات کتبی را ترجمه نمی کند

مترجم های شفاهی در اغلب موارد فقط آنچه که گفته می شود را ترجمه می کنند و متن کتبی را ترجمه نمی کنند. در اینجا در وبسایت "1177.se" اطلاعاتی به زبان های گوناگون از جمله در مورد بیماری های کودکان و چگونگی کارکرد خدمات درمانی وجود دارد.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-03-01
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Bendt Anna :نویسنده

Granskare:

,حقوقدان اتحادیه، بخش حقوقی ,Åberg Anna :ویرایش
Stockholm, Landsting och Kommuner Sveriges

Fotograf:

fotograf AA ,Andersson Anette :عکاس