خدمات دندانپزشکی هنگامی که سن فرد بیش از بیست سال باشد- کمک مالی دولتی ویژه ی خدمات دندانپزشکی
Tandvård när man är över 20 år - statligt tandvårdsstöd - persiska

Skriv ut (ca 9 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

  از ابتدای سالی که فرد در آن بیست ساله می شود، پرداخت هزینه ی استفاده از خدمات دندانپزشکی به عهده ی وی خواهد بود

در نزد بیشتر لنزتینگ ها از اول ماه ژنوایه ی سالی که فرد به سن بیست سالگی می رسد، کلیه ی هزینه ی استفاده از خدمات  دندانپزشکی را می باید شخصاً بپردازد. بیشتر اوقات فرد ممکن است که جهت بازید و معاینه ی مجدد از سوی خدمات دندانپزشکی فراخوان دریافت کند، درغیراین صورت می باید وی نزد دندانپزشک و متخصص بهداشت دهان ودندان شخصاً وقت ملاقات بگیرد.

کمک مالی ویژه ی خدمات دندانپزشکی

از اول ژوئیه ی 2008  طبق قانون به فردی که بیست ساله می شود، کمک مالی دولتی ویژه ای به هزینه های خدمات دندانپزشکی تعلق می گیرد.  این کمک مالی عبارت است از:

  • کمک هزینه ی همگانی خدمات دندانپزشکی (ATB) که سالیانه و بین 150 تا 300 کرون بوده و بستگی  به سن فرد دارد.

  • حمایت درمقابل مخارج سنگین (Högkostnadsskydd)، که عبارت است از تخفیف در موردخدماتی  که نرخ های پایه ای (Referenspriserna) نامیده می شوند و بیش از 3000 کرون در سال می شوند.   

این کمک مالی به آدرس فرد فرستاده نمی شود، بلکه مستقیماً هنگام پرداخت ویزیت و یا حق الزحمه از کل هزینه کسر می شود. دندانپزشک و متخصص بهداشت دهان و دندان این مبلغ را بعداً از صندوق بیمه ی همگانی دریافت می کنند.

این کمک مالی شامل کلیه ی معاینه ها و بیشتر درمان ها است. ولی شامل همه ی دندانها و درمان هایی که فقط جهت زیبایی مانند سفید کردن دندانها، روکش و یا ارتودنسی نمی شود.  

نرخ های پایه ای مشخصی وجود دارند که  شامل خدماتی می شوند که امر حمایت در مقابل مخارج سنگین در مورد آنها صدق می کند.  اگر هزینه ی مرکز خدمات دندانپزشکی بیش از نرخ پایه ای باشد، فقط مبلغ نرخ پایه ای این خدمات را می توان جزو مبلغ حمایت در مقابل مخارج سنگین به حساب آورد. 

خدمات دندانپزشکی اورژانس ممکن است که گران تمام شوند

گاهی اوقات ممکن است که فرد احتیاج به درمان فوری داشته باشد که به آن خدمات اورژانس می گویند. هربار که فرد به اورژانس مراجعه می کند، مبلغی را جهت معاینه و درمان می پردازد. در این مراجعات فقط آنچه که اضطراری است معاینه و درمان می شود. درصورتی که لازم به ادامه ی درمان در آینده باشد، مسلماً فرد می باید هزینه ی این خدمات را نیز جداگانه بپردازد. البته خدمات اورژانس در هنگام شب و روزهای تعطیل گرانتر از روزهای عادی است.  

البته مراکز خدمات دندانپزشکی وجود دارند که همیشه درطول شب ها  و روزهای تعطیل بازهستند و به این خاطرهزینه ی بیشتری نمی گیرند. 

انتخاب دندانپزشک و متخصص بهداشت دهان و دندان

فرد می تواند دندانپزشک و متخصص دهان و دندان و محل مرکز خدمات دندانپزشکی خود را انتخاب کند. ونیز می تواند انتخاب کند که جهت این خدمات به مرکز خدمات دندانپزشکی همگانی Folktandvården)) و یا مطب خصوصی مراحعه نماید.

البته در صورتی که فرد از قدیم به مطب مشخصی مراجعه کرده است، می تواند این رابطه را همچنان ادامه دهد.

درصورتی فرد می تواند از این کمک مالی استفاده کند که مرکز خدمات دندانپزشکی وی جزو مراکز وابسته به صندوق بیمه ی همگانی باشد. این امر را می توان هنگام رزو وقت ملاقات سئوال کرد. 

برای مثال جهت یافتن لیست دندانپزشکان و یا مرکزخدماتی دندانپزشکی جدید می توان به وبگاه مراکز خدمات دندانپزشکی همگانی و دندانپزشکان خصوصی مراجعه نمود.   

همیشه قیمت را سئوال کنید

دندانپزشک و متخصص بهداشت دهان و دندان قیمت معاینه، درمان وحق الزحمه ی های مختلف را شخصاً انتخاب می کنند.  به سبب این که این قیمت ها بین مراکز خدمات دندانپزشکی مختلف فرق می کنند و مقرراتی که مورد کمک مالی در مقابل هزینه ی سنگین صدق می کنند،  بسیار دقیق می باشند، این رو می باید که پیش از شروع به معاینه و درمان لیست هزینه های مختلف را درخواست کرد. فرد حق دارد که بداند آیا کمک مالی درمقابل هزینه های سنگین شامل این خدمات شامل می شود یا نه.

در صورتی که درمان در نوبت های مختلف انجام می گیرد، ویا فرد لازم است که چندین بار معالجه شود، حق دارد که ریز برآورد هزینه ی کلیه ی خدمات درمانی را کتباً نقاضا کندو این که این خدمات شامل کمک مالی حمایت از هزینه های سنگین می شوند. در صورتی که دادن چنین لیست دقیق ممکن نباشد، فرد حق دارد بداند که هزینه های تقریبی این خدمات به چه میزانی خواهند بود و برآوردی از این که ارزانتزین و گرانترین خدمات کدامند.    

مراکز خدمات دندانپزشکی می باید لیست قیمت هایشان را دراتاق انتظار ارائه کنند تا فرد پیش از معاینه از هزینه ها اطلاع داشته و بتواند که آنها را مقایسه کند. بعضی از مراکز خدمات دندانپزشکی لیست قیمت های خود در وبگاهشان منتشر کرده اند. 

Fäll ihop

کمک مالی همگانی ویژه ی خدمات دندانپزشکی

کمک مالی همگانی ویژه ی خدمات دندانپزشکی

 کمک مالی جهت همگان

از اول ژوئیه ی سالی که فردی بیست ساله می شود، کمک مالی دولتی ویژه ای که به هزینه های خدمات دندانپزشکی تعلق می گیرد.  نام این کمک مالی کمک هزینه ی همگانی خدمات دندانپزشکی (Allmänt tandvårdsbidrag) که کوته نوشت آن ATB بوده و عبارت است از:

  • کمک هزینه ی همگانی خدمات دندانپزشکی (ATB) که سالیانه و بین 150 تا 300 کرون بوده و بستگی  به سن فرد دارد.

  • حمایت درمقابل مخارج سنگین (Högkostnadsskydd)، که عبارت است از تخفیف در موردخدماتی  که هزینه های پایه ای (Referenspriserna) نامیده می شوند و بیش از 3000 کرون در سال می شوند.   

  • از ابتداء سالی که فرد 20 ساله می شود تا هنگامی که به 29 سالگی می رسد، این کمک هزینه 300 کرون در سال می باشد.

  • از ابتداء سالی که فرد 30 ساله می شود تا هنگامی که به 74 می رسد، این کمک هزینه 150 کرون در سال می باشد.

  • از ابتداء سالی که فرد 75 ساله می شود این کمک هزینه 300 کرون در سال می باشد.

کمک هزینه ی همگانی خدمات دندانپزشکی هرساله اول ماه ژوئیه به فرد تعلق می گیرد. معمولاً هنگام پرداخت ویزیت و یا حق الزحمه این کمک مالی از کل هزینه کسر می شود. البته فرد می تواند شخصاً اظهار کند که میل به استفاده از این کمک هزینه را دارد.   

کمک هزینه ی همگانی خدمات دندانپزشکی را می توان از سالی تا سال دیگر پس انداز کرد 

فرد می تواند که کمک هزینه را سال به سال پس انداز کرده و درطول یکسال از دو کمک هزینه در یک و یا دو نوبت استفاده کند. البته نمی توان کمک مالی را بیش از دوسال پس انداز کرد و بیش از دو بار در ظرف یک سال  استفاده نمود.  مثلاً اگر فرد 28 ساله باشد و کمک هزینه یک سال را که 300 کرون است ذخیره کند، می تواند درسال بعد دو کمک هزینه را که در مجموع 600 کرون می باشد، حداکثر در دو نوبت استفاده کند.

مثلاً اگر فردی که 29 ساله است، کمک هزینه آن سال را که 300 کرون است  ذخیره کند و درسال بعد که 30 ساله می شود  کمک هزینه ی آن سال 150 کرون است، کمک هزینه ی همگانی خدمات  دندانپزشکی  دو سال وی در مجموع به 450 کرون می رسد.

در صورتی که فرد در این مورد استفاده اش  از کمک هزینه همگانی خدمات دندانپزشکی خاطرجمع نیست، می تواند از دندانپزشک خود سئوال کند.

کمک هزینه همگانی خدمات دندانپزشکی را می توان جهت پرداخت قسط  آبونمان خدمات دندانپزشکی نیز استفاده نمود.  این قرارداد شامل خدمات دندانپزشکی چندین ساله می شود که می توان هزینه ی این خدمات را بطور قسطی و در طول چندین سال پرداخت. این قراداد را می توان با مرکز خدمات دندانپزشکی همگانی  و نیز بعضی از مراکز خدمات  دندانپزشکی خصوصی بست. 

Fäll ihop

حمایت درمقابل مخارج سنگین ویژه ی خدمات دندانپزشک

حمایت درمقابل مخارج سنگین ویژه ی خدمات دندانپزشک

 حمایت مالی در مقابل مخارج سنگین در مورد بعضی از هزینه ها   

برای این که هزینه ی خدمات دندانپزشکی سنگین تمام نشوند، ازاین رو حمایت ویژه ای درمقابل مخارج سنگین خدمات دندانپزشکی جهت بعضی از هزینه ها موجود می باشد.  حمایت درمقابل مخارج سنگین ویژه ی خدمات دندانپزشکی با حمایت درمقابل مخارج سنگین خدمات درمانی تفاوت دارد. دراین مورد فرد می باید که مبلغ معینی را بپردازد تا حمایت درمقابل مخارج سنگین ویژه ی خدمات دندانپزشکی شامل وی شود و  این کمک هزینه فقط  به بخشی از مخارج تعلق می گیرد.  

کمک اقتصادی در هنگامی که مخارج ویژه ی خدمات دندانپزشکی سنگین است

بطور ساده حمایت مالی ویژه درمقابل مخارج سنگین خدمات دندانپزشکی  از این قرار است که که فرد تا 3000 کرون کلیه ی مخارج خدمات دندانپزشکی خود را شخصاً می پردازد و سپس به یخشی که از این حد تجاوز می کند، کمک مالی تعلق می گپرد.  هرچه هزینه ی این خدمات بیشتر و گرانتر شود، اندازه ی این مبلغ نیز بیشتر می شود.  این مبلغ بدین سان از مخارج کسر میشود:

  • 50 در صد هنگامی که هزینه بین 3001 کرون و 15000 کرون باش

  • 85 در صد هنگامی که هزینه بیش از 15000 باشد.

چه کسی می پردازد

هزینه ی خدمات دندانپزشکی

فرد همه ی مبلغ را می پردازد

تا 3000 کرون

50% رافرد می پردازد و 50% بقیه را صندوق بیمه ی همگانی می پردازد

 

بین 3001 کرون تا 15000 کرون

 

5% را فرد می پردازد و 85% را صندوق بیمه ی همگانی می پردازد

بیش از 15000 کرون

طول مدتی که این هزینه ها دوازده ماه بوده که پس از پایان این مدت دوباره از نو شروع می شود.   در صورتی که درمان یبشتراز 12 ماه طول بکشد، فرد می باید دوره ی جدیدی را شروع کرده  و از ابتداء شروع به پرداخت هزینه نماید. فرد می باید که از تاریخ پایانی این مدت اطلاع داشته باشد.  

می توان که یک دوره را می توان سریعتر از دوازده ماه شروع  و یا خاتمه داد. صرفه ی این امر در این است که اگر فرد دوره ی مداوایی را شروع کرده است ولی احتیاج به این دارد که مداوا زمان بیشتری را لازم دارد که موجب هزینه ی سنگین می شود، بهترست که دوره را خاتمه داده و دوره ی جدیدی را شروع نمود. پس ا شروع یک دوره نمی توان تاریخ شروع را عوض  کرد. 

مرکز خدمات دندانپزشکی از صندوق بیمه ی همگانی در مورد این که کدام یک از خدمات دندانپزشکی فرد شامل کمک هزینه ی ویژه ی شده و می توان آن را جزو حمایت مالی در مقابل هزینه ی هنگفت خدمات دندانپزشکی به حساب آورد، مطلع می شود.  در صورت تعویض مرکز خدمات دندانپزشکی، مرکز جدید از مقدار مبلغ این هزینه اطلاع خواهد داشت.

فرد می تواند از اول ژنوایه ی سالی که بیست ساله می شود از حمایت مالی در مقابل هزینه ی سنگین خدمات دندانپزشکی استفاده کند.

هرچه گرانتر کمک مالی بیشتر  

در این جا دو مثال جهت روشن کردن طرز محاسبه ی حمایت مالی ویژه ی خدمات دندانپزشکی و چه مبلغی فرد در پایان می باید بپردازد، ارائه می شود:.

مثال 1:

قیمت معاینه و درمان 10000 خرج بر می دارد.

در ابتداء فرد 3000 کرون شخصاً می پردازد.

سپس فرد 50 % از هزینه ی بین 3001 و 15000، 50% از 7000 کرون = 3500 کرون می پردازد

بدین ترتیب فرد می باید 3000+3500=6500 بپردازد.

فرد به کمک حمایت مالی درمقابل هزینه ی سنگین خدمات دندانپزشکی در عوض 10000 کرون فقط 6500 کرون جهت این خدمات می پردازد.

مثال 2:

قیمت معاینه و درمان 24000 خرج بر می دارد.

در ابتداء فرد 3000 کرون شخصاً می پردازد.

سپس فرد 50 % از هزینه ای که بین 3001 و 15000، 12% از 12000 کرون = 6000 کرون می پردازد.

سپس 15% از هزینه ای بیش از 15000، 15% از 9000 کرون = 1350 بپردازد.

در جمع فرد می باید در کل 3000+6000+1350=10350 کرون بپردازد.

فرد به کمک حمایت مالی درمقابل هزینه ی سنگین خدمات دندانپزشکی در عوض 24000 کرون فقط 10350 کرون جهت این خدمات می پردازد.

این حمایت شامل هرچیزی نمی شود 

جهت این که حمایت مالی در شامل چه نوع معاینه، درمان و مصالحی که در خدمات دندانپزشکی استفاده می شود، قوانین و مقررات ویژه ای وجود دارد. در صورتی فرد درمانی را که جزو این لیست حمایت نمی باشد، برگزیند، مجبوراست که کلیه ی آن مخارج شخصاً بپردازد. بعضی اوقات بخش هایی از این درمان شامل این حمایت مالی می شوند.  .

دندانپزشک و متخصص بهداشت دهان ودندان موظفند که فرد از در مورد مخارجی که شامل این حمایت می شود، مطلع کنند.

کدام معاینه ودرمان شامل این حمایت می شود؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دهان به چهار بخش مختلف تقسیم می شود. بخش اول طرف راست فک بالایی ، بخش دوم طرف چپ فک بالایی، بخش سوم طرف چپ فک پائینی و بخش چهارم طرف راست فک پائینی را تشکیل می دهند. دهانها در بخشی به ترتیب از جلو از 1 تا 8 شماره گذاری می شوند. مداوای دندان های 1 تا 6 شامل حمایت مالی می شوند.  

هر دندان بستگی به کدام قسمت متعلق است، دارای شماره ی منحصر به فردیست، مثلاً دندان های بخش سوم دارای شماره های 31، 32، 33، و 34 و غیره می باشند. کلیه ی معاینه ها و بیشتر درمان ها شامل این حمایت مالی می شوند. مداواهایی که فقط جهت زیبایی و آرایش وفقط جهت  بهتر کردن ظاهر دندان ها باشد، شامل این حمایت مالی نمی شوند.

 در صورتی فرد درد ویا بیماربی دندان داشته باشد، حق مداوا وکمک مالی را دارا می باشد، ولی عصب کشی و پرکردن ریشه ی دندان عقل شامل این حمایت مالی نمی شود. 

در صورتی یکی از دوازده دندان های جلویی فک بالایی و یا پائینی دچار اشکال شود، در مجموع کلیه ی درمان ها شامل حمایت مالی می شوند. در صورتی فرد مجبور به پرکردن هر کدام از دندان هایش باشد، این مداوا شامل این کمک  می شود.  

پروتزهایی که جدا می شوند، همیشه شامل حمایت مالی می گردند.

مداوای تاج  دندان های 1 تا 6 از جلو دچار آسیب شدیدی شده باشند، شامل حمایت مالی می شود. در صورت فقدان دندان شماره ی 6 این مداوا شامل دندان شماره ی 7 خواهد شد.    

حمایت مالی در مورد پل دندان مصنوعی(بریج) و درون کاشت دندانی (ایمپلنت دندانی)  شامل اجزای مختلف موارد بسیار دقیق ومی شوند و این که کدام یک از دندان ها و کدام نوع مصالح می تواند شامل این حمایت شود. ازاین رو بهتراست که از دندانپزشک سئوال کرد که کدام یک از مقررات صدق می کند.

 مداواشامل چندین بخش می شود  

معاینه و مداوا ار بخش های مختلفی تشکیل شده اند. مثلاً برای کشیدن یک دندان سوای کشیدن آن، مداوا شامل بیحسی موضعی، جلوگیری از خونریزی و در صورت لزوم زدن بخیه نیز می باشد. مسلماً پس از مداوا نیز معاینه ی مجدد و  همچنین کشیدن بخیه های احتمالی شامل این مداوا می شوند.

 در صورت احتیاج بیحسی موضعی همیشه بخشی مداوا می باشد.  

 گاهی ممکن است که گران تمام شود

در صورتی که فرد محتاج به مداوای گسترده ای باشد، ممکن است که حدس و تخمین طول مداوا و مخارج  آن برای دندانپزشک مشکل باشد. از این رو محاسبه ی هزینه ی اولیه ممکن است به سبب این که حدس طول مداوا، نوع  و دفعات آن برای دندانپزشک مشکل است، تغیرکند. مثلاً ممکن است که به مشکلات مختلف ایجاد شده  و یا زمان بیشتری برای جوش خوردن لازم باشد، فرد احتیاج به مداوای طولانی تری داشته باشد. .  

در این صورت ممکن است که فرد این مخارج اضافی شخصاً بپردازد ولی حق دارد که از سوی پزشک هرچه زودتر از این مخارج موجب گرانتر شدن هزینه ی مداوا می شوند، باخبر شود.

هزینه های پایه ای، تشکیل دهنده ی مبنای حمایت مالی ویژه

هزینه ای که به دندانپزشک جهت مداوا پرداخت می شود، همیشه شامل حمایت مالی ویژه نمی شود. چه عواملی و چه مبلغی شامل مداوای فرد می شود، توسط هزینه های پایه ای مشخص می شود. 

هزینه های پایه ای فقط مشخص می کند که چه مداوایی شامل حمایت مالی ویژه می شود و فیمت میانگین و یا پیشنهادی جهت قیمت تعیین شده از سوی دندانپزشکان نمی باشند.

کلیه ی دندانپزشکان و متخصصان بهداشت دهان و دندان حق دارند که قیمت خدمات خود را شخصاً تعیین کنند. این بدین معناست که سیاست قیمت گذاری آزاد در این مورد صدق می کند. در صورتی که فرد به مرکز خدمات دندانپزشکی مراجعه کند که قیمت بیشتری برای خدماتش می گیرد، فقط مبلغی که برابر با هزینه ی پایه ایست، برای استفاده ار حمایت مالی ویژه به حساب می آید. تفاوت بین دو هزینه را خود شخص می باید بپردازد. در صورتی که دندانپزشک و یا متخصص بهداشت دهان و دندان قیمت دیگری بغیراز هزینه های پایه ای برای خدماتش بگبرد، همیشه مبلغ کمتر مبنای حمایت مالی ویژه خواهد بود.

 نرخ مراکز خدمات دندانپزشکی جهت مداوای اورژانس مبلغ بیشتری می گیرند، اما هزینه ی پایه ای شامل مبلغی می شود فرد در ساعات معمول جهت این خدمات می پردازد. 

هزینه های پایه ای هر ساله از نو محاسبه شده و تغییر می کنند.

لیست قیمت ها می باید واضح باشد  

فرد موظف است که پیش ازمراجعه به مرکز خدمات دندانپزشکی از نرخ خدمات مختلف اطلاع حاصل نماید. همیشه می باید در اتاق انتظار لیست قیمت خدمات مختلف وجود داشته باشد. مراکز می باید بطور وضوح نرخ پایه و قیمت خود را جهت مقایسه نشان دهند.  

در صورتی فرد به دفعات و در نوبت های مختلف مداوا شده باشد، حق دارد که ریز پیشنهاد برآورد هزینه ی کلیه ی خدمات و حمایت ملی ویژه شامل کدام یک از این خدمات مشود، کتباً نقاضا کند. در صورتی که دادن چنین لیست دقیق ممکن نباشد، فرد حق دارد بداند که هزینه های تقریبی این خدمات به چه میزانی خواهند بود و برآوردی از این که ارزانتزین و گرانترین خدمات کدامند.    

 جدیدترین تاریخ به روزی: 2011-08-19

سردبیر: اینگمار کارلسون گادآ، 1177.se

ویرایش: باربرو یرپه، دندانپزشک ، اداره ی کل خدمات دندانپزشکی و مزایای دارویی سوئد (Tandvårds- och läkemedelförmånsverket)، سولنا

کارولین مورتنسون، دندانپزشک، اداره ی کل خدمات دندانپزشکی و مزایای دارویی سوئد (Tandvårds- och läkemedelförmånsverket)، سولنا

لارش شودین، دندانپزشک، اداره ی کل خدمات دندانپزشکی و مزایای دارویی سوئد (Tandvårds- och läkemedelförmånsverket)، سولنا

تصویر: لوتّا پرشون، یوتوبری

کلیه ی محتوای متن توسط هیئت تحریریه و هیئت مشاورین   117.se ویرایش و پذیرفته شده است

Fäll ihop
Skriv ut (ca 9 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-15