اگر از خدمات درمانی راضی نیستید
Om man inte är nöjd med vården – persiska

Skriv ut (ca 4 sidor)

اگر احساس می کنید با شما بخوبی برخورد نشده یا درمان صحیحی دریافت نکرده اید می توانید در مرکزی که خدمات درمانی دریافت کرده اید شکایت کنید. شکایت ممکن است در مورد مشکلات جزئی تا وضعیت های دشوارتر باشد که منجر به صدمات شده باشد. شما همچنین می توانید یک شکایتنامه تنظیم کنید.

Skriv ut

.Läs texten på svenska här

این حق بیماران است که کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی با آنها با احترام رفتار کنند.  بیمار بایستی درمان با کیفیت مطلوب دریافت کند. کارکنان خدمات درمانی همچنین بایستی اطلاعات مورد نیاز  را در اختیار شما بگذارند تا شما بتوانید در امور درمانی خود مشارکت داشته باشید. 

اگر از درمانی که دریافت کرده اید یا برخوردی که با شما شده است ناراضی هستید می توانید شکایت کرده و اظهارنظر کنید.  وقتی شکایت می کنید بهتر است درخواست کنید پاسخ کتبی به شما داده شود تا در آرامش و تأمل پاسخ را بخوانید و از بروز سوء تفاهم جلوگیری شود.

چندین شیوه برای اعتراض و شکایت

اگر از خدمات درمانی خود ناراضی هستید شیوه های مختلفی برای شکایت کردن وجود دارد. شما می توانید

 • مستقیماً به دکتر یا سایر کارکنانی که هنگام مراجعه به خدمات درمانی ملاقات کرده اید، شکایت کنید
 • با کمیتۀ بیماران یا نمایندۀ بیماران در بهداری استان یا ناحیۀ خود تماس بگیرید
 • به ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) شکایت کنید
 • به نمایندۀ منع تبعیض، (DO) شکایت کنید
 • به پلیس شکایت کنید

گاهی اوقات سازمانهای بیماران می توانند به شما برای شکایت کردن کمک کنند. این سازمانها در بسیاری موارد می توانند تشخیص دهند که بهترین مرجع برای شکایت کردن کدام است و حتی در تنظیم شکایت کمک کنند.

شکایت مستقیم به کارکنان خدمات درمانی

شکایت مستقیم به کارکنان خدمات درمانی

خوب است در درجۀ نخست مستقیماً به دکتر یا سایر کارکنان خدمات درمانی که شما را معاینه و درمان کرده اند، شکایت کنید با این شیوه ممکن است اغلب سوء تفاهم ها و نکات مبهم برطرف شوند. شما همچنین همیشه می توانید به رئیس واحدی که ملاقات کرده اید، مثلاً رئیس اداری در یک بخش ارتوپدی مراجعه کنید.

اگر می خواهید به خدمات بهداشتی و درمانی کمونی، مثلاً خدمات درمانی خانگی شکایت کنید، به پرستار پزشکی کمون که به او "MAS" هم گفته می شود، رجوع کنید.

اینکه چه نوع خدمات درمانی توسط بهداری استان، ناحیه و کمون اداره می شود در بخش های مختلف کشور متفاوت است. شما می توانید از کمون، بهداری ناحیه یا بهداری استان سوال کنید که کدام مرجع مسئولیت خدمات درمانی مربوطه را بر عُهده دارد. در اغلب موارد کمون مسئولیت خدمات درمانی خانگی ساده را بر عُهده دارد در حالیکه بهداری استان خدمات درمانی پیشرفتۀ خانگی را اداره می کند.

Fäll ihop

کمیتۀ بیماران شکایت دریافت می کند

کمیتۀ بیماران شکایت دریافت می کند

 یک کمیتۀ بیماران که گاهی اوقات هیئت امناء نامیده می شود، بایستی در همۀ بهداری استانها و ناحیه ها وجود داشته باشد.  به این کمیته می توانید برای دریافت مشاوره و راهنمائی، ارائۀ نظریات، شکایات و دریافت اطلاعات در مورد حق و حقوق خود در خدمات درمانی مراجعه کنید. شما می توانید مثلاً از نحوۀ برخورد، تشخیص پزشکی، تجویز دارو، هزینه ها، مسائل مربوط به محرمانگی و تضمین درمان شکایت کنید.

از کمیتۀ بیماران می توانید مثلاً در موارد زیر کمک بگیرید

 • اطلاعات در مورد چگونگی شکایت کردن
 • برای مسئولین آنچه که در خدمات درمانی بر شما گذشته را شرح دهید
 • تماس با کارکنان خدمات درمانی
 • راهنمائی برای مراجعه به ادارۀ دولتی ذیربط.

کمیتۀ بیماران سوالات و شکایات در موارد زیر را دریافت می کند

 • خدمات دندانپزشکی که توسط بهداری استان و ناحیه اداره می شود
 • خدمات دندانپزشکی خصوصی که طرف قرارداد با بهداری استان و ناحیه باشد
 • خدمات بهداشتی و درمانی که توسط کمون یا مطابق قرارداد با کمون اداره شود
 • مراقبت و نگهداری همگانی مطابق قانون خدمات اجتماعی که به افراد در رابطه با خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می شود.

کمیتۀ بیماران از خدمات بهداشتی و درمانی مستقل است و مراجعه به آن هزینه ای ندارد. 

هم می توان نامه نوشت و هم می توان تلفن کرد

به کمیتۀ بیماران می توان تلفن کرد یا نامه نوشت. کارکنان کمیتۀ بیماران شکایتنامه را دریافت کرده و بررسی می کنند. در این کمیته ها سیاستمدارانی کار می کنند که تصمیم گیرنده هستند. سیاستمداران و کارمندان کمیته هر دو دارای وظیفۀ رازداری هستند. 

کمیتۀ بیماران نبایستی تعیین کند که کارکنان خدمات درمانی مرتکب اشتباه شده اند یا نه. تعیین تقصیر با مسئولین تشکیلاتی واحد مربوطه در خدمات درمانی یا توسط ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) است.

برای تماس با کمیتۀ بیماران خود می توانید از کارکنان خدمات درمانی واحدی که شما را درمان کرده سوال کنید یا در وبسایت بهداری استان یا ناحیۀ خود اطلاعات بیشتری جستجو کنید. 

نمایندۀ بیماران

در برخی از بهداری های استانها و نواحی نمایندگان ویژۀ بیماران وجود دارد که نمایندۀ بیمار یا راهنمای بیمار نیز نامیده می شوند. اگر شما مثلاً احساس می کنید که با شما برخورد نامناسبی شده یا به نوعی از خدمات درمانی ناراضی هستید، می توانید با نمایندۀ بیماران تماس بگیرید.  اگر شما از پاسخ یا شیوۀ برخورد کارکنان خدمات درمانی که مستقیماً به آنها مراجعه کرده بودید راضی نیستید، نمایندۀ بیماران می تواند به شما کمک کرده و شما را برای پیگیری قضیه راهنمائی کند.

Fäll ihop

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO)

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO)

 اگربخاطر درمان دچار صدمه شده باشید می توانید به  ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) شکایت کنید. اگر بنظر شما موارد ایمنی بیمار در رابطه با درمان یا مراقبت نامطلوب بوده نیز می توانید شکایت کنید.  ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) طبق مقررات به مواردی که قدیمی تر از دو سال باشند رسیدگی نمی کند.

از همۀ صدمات درمانی و اتفاقاتی که می توانسته عواقب وخیمی بدنبال داشته باشد می توان شکایت کرد، صرفنظر از اینکه در کمون، بهداری استان یا ناحیه و یا در یک شرکت درمانی خصوصی واقع شده باشند. ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) فقط عملکرد کارکنان درمانی را مورد رسیدگی قرار نمی دهد بلکه همچنین نوع خطا و علت آنرا نیز تحقیق می کند.  ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) بایستی به ارائه کنندۀ خدمات درمانی پیشنهاد بدهد که چه اقدامی لازم است تا همان خطا دیگر اتفاق نیفتد. 

شکایت شما به ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) ممکن است به انتقاد از یک درمانگاه، بیمارستان، مطب دندانپزشکی، یک خانۀ سالمندان یا علیه کارکنان خدمات بهداشتی و درمانی منجر شود.  شکاینتامه و تصمیم ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) هر دو اسناد همگانی بوده و هر که مایل باشد می تواند آنها را بخواند.

اگر ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) تشخیص دهد که یک فرد برای شغل خود نامناسب است یک تحقیقات ویژه در این مورد انجام می دهد. این تحقیقات ممکن است به درخواست ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) مبنی بر ضبط پروانۀ رسمی فرد مزبور ختم شود. ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) این درخواست را به کمیتۀ مسئول خدمات بهداشتی و درمانی (HSAN) ارجاع می کند.. 

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) شکایاتی که ممکن است بزهکارانه باشند را به پلیس ارجاع می کند. مثلاً ممکن است شکایت در این مورد باشد که کارکنان خدمات درمانی به تعرض جنسی یا ضرب و شتم متهم شده باشند.

ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) پرونده های مربوط به مادۀ قانونی ماریا (Lex Maria) را نیز مورد رسیدگی قرار می دهد. این در مواردی است که درمانگر خودش اتفاقاتی را که به صدمات درمانی جدی منجر شده یا می توانسته منجر شود را گزارش می دهد. حتی وضعیت های نامطلوب یا احتمال بروز وضعیت های نامطلوب در زمینۀ مراقبت و نگهداری، مثلاً در یک خانۀ سالمندان نیز بایستی مطابق "مادۀ قانونی ماریا" (Lex Maria) به  ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) گزارش شوند. 

پروانۀ رسمی کار ممکن است ضبط شود

کمیتۀ مسئول خدمات بهداشتی و درمانی (HSAN) اداره ای است که می تواند تعیین کند آیا کارکنان خدمات درمانی می توانند پروانۀ رسمی کار خود را حفظ کنند یا نه. طبق مقررات ادارۀ بازرسی درمان و مراقبت، (IVO) مراتب را به کمیتۀ مسئول خدمات بهداشتی و درمانی (HSAN) گزارش می کند، ولی نمایندۀ حقوقی مردم (JO) و کارگزار حقوقی دولت (JK) نیز می توانند به کمیتۀ مسئول خدمات بهداشتی و درمانی (HSAN) گزارش کنند. 

کمیتۀ مسئول خدمات بهداشتی و درمانی (HSAN) می تواند

 • پروانۀ رسمی کار دکتر یا پرستاری که در کار خود قصور کرده را ضبط کند
 • یک مدت زمان آزمایشی تعیین کند که طی آن دکتر یا پرستار بایستی تا مدت سه سال تحت نظر باشد
 • حق دکتر را برای تجویز دارو محدود یا لغو کند
Fäll ihop

سایر شیوه های شکایت کردن

سایر شیوه های شکایت کردن

نمایندۀ منع تبعیض(DO) علیه تبعیض کار می کند. اگر بنظرتان با شما تبعیض آمیز رفتار شده می توانید به نمایندۀ منع تبعیض (DO) شکایت کنید. شما می توانید از تبعیض مثلاً بعلت جنسیت، هویت جنسیتی، تمایلات جنسی، سن و سال، تعلق قومی، معلولیت یا دین و مذهب شکایت کنید.

شما همیشه می توانید نظرات و شکایات خود را به سیاستمداران خدمات درمانی که مسئولیت خدمات درمانی ارائه شده به شما را بر عُهده دارند، منعکس کنید.

شکایت به پلیس

اگر بنظر شما در خدمات درمانی جُرمی ارتکاب شده، مثلاً آزار و اذیت یا خشونت جنسی را به پلیس شکایت کنید.  از مواردی که منجر به مرگ یکنفر شود نیز می توان شکایت کرد. در سوئد غیرعادی است که چنین شکایتی به اقامۀ دعوی و حکم محکومیت منجر شود چون مستلزم ادلۀ اثبات و مدارک جُرم بسیار محکم است.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Vogel Helena och Gadea Karlsson Ingemar پیا لندگرن 

Granskare:

Skåne Region patientnämnden kommunikatör Aprea Pia هسه کنوتسون