قضاوت پزشکی جدید، اظهار نظر دوم
Ny medicinsk bedömning, second opinion – persiska

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

اگر فردی به پزشک مراجعه کند و تشخیص داده شود که بیماری او نیاز به گرفتن تصمیمات پزشکی دشوار دارد، او حق دارد از یک پزشک دیگر یک قضاوت پزشکی جدید دریافت کند که پیشتر اظهار نظر دوم نامیده می شد.

Visa mer

.Läs texten på svenska här

هدف از گرفتن قضاوت پزشکی جدید آنست که فرد مطمئن شود درمان و معالجه ای دریافت می کند به بهترین وجه برای او مناسب است.

چگونه کار می کند

چگونه کار می کند

اگر فردی دچار یک بیماری دارای خطرات جانی و یا یک بیماری یا آسیب بسیار شدید شود از حق دریافت یک قضاوت پزشکی جدید برخوردار است. مثلاَ اگر کسی دچار سرطان یا نوعی بیماری سیستم مغز و اعصاب شود از حق دریافت قضاوت پزشکی جدید برخوردار است. همیشه می توان از پزشک خود پرسید که آیا امکان دریافت قضاوت پزشکی جدید وجود دارد یا نه.

اگر فرد مایل باشد به پزشک یا درمانگاه خاصی در سوئد مراجعه کند، بهداری استانی که فرد در آن ثبت احوال شده باید سعی کند ترتیبی دهد که فرد به آن پزشک یا درمانگاه برود.

اگر تشخیص پزشکی جدید درمان جایگزینی دیگری را پیشنهاد کند فرد بایستی بتواند تحت آن درمان قرار گیرد. شرط این امر آنست که درمان پیشنهادی

  • با علم و تجربیات آزموده شده مطابقت داشته باشد و
  • هزینۀ آن با توجه به نوع بیماری یا آسیب وارده مناسب تشخیص داده شود.

همچنین می توان با "کمیتۀ بیماران" یا "نمایندۀ بیماران" در بهداری استانی که فرد در آن سکونت دارد نیز تماس گرفت و در مورد چگونگی گرفتن اظهار نظر دوم اطلاعات دریافت کرد. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Senast uppdaterad:
2016-11-09
Redaktör:

Vårdguiden 1177 ,Vogel Helena :سردبیر

Granskare:

,حقوقدان اتحادیه، بخش حقوقی ,Åberg Anna :ویرایش
Stockholm, Landsting och Kommuner Sveriges