Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Provtagning av barn utifrån medicinska behov

Innehållet gäller Östergötland

9 september: Samtidigt som smittspridningen av covid-19 är mycket låg i Östergötland hör många av sig om provtagning på barn och ungdomar. Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för att provta barn med milda förkylningssymtom.

Ett par veckor in på höstterminen är det många, både barn och vuxna, som drabbas av höstsnuvor. Detta har resulterat i många frågor till hälso- och sjukvården från föräldrar om provtagning på förkylda barn.
 
– Sannolikheten att det rör sig om covid-19 är i dagsläget mycket liten, säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.

Smittspridningen i Region Östergötland är i dagsläget mycket låg. Provtagningsresultaten visar att endast cirka en procent av dem som har provtagits i länet har covid-19.
 
Folkhälsomyndigheten har i en ny vägledning rekommenderat så kallad PCR-provtagning för coronavirus även på förskole- och skolbarn om det finns en ökad regional eller lokal smittspridning. Smittskydd och vårdhygien i Region Östergötland bedömer att smittspridningen i Östergötland är så låg att rutinerna inte behöver ändras i dagsläget.
 
Föräldrar uppmanas att avvakta med att kontakta vården för provtagning av barn med milda förkylningssymtom.
 
– Nu har vi den bekanta situationen att många ”höstsnuvor” börjar cirkulera när sommaren är över. Smittspridningen av covid-19 är dock ytterst låg och därför är allmän provtagning av förskole- eller skolbarn inte nödvändig i dagsläget. Vi har också sett att smittspridning av covid-19 från barn är liten och att barn vanligen får en mycket mild sjukdom säger smittskyddsläkare Britt Åkerlind.
 
Barn med mer påtagliga och långvariga symtom som misstänks ha covid-19 provtas inom både öppen och slutenvård efter att en medicinsk bedömning gjorts.
 
Britt Åkerlind understryker att såväl barn som vuxna, oavsett positivt eller negativt test för covid-19, ska stanna hemma tills de är symtomfria.
 
– Rekommendationer om att stanna hemma vid sjukdom gäller oberoende av vilken infektion det gäller och har visat sig ha god effekt – under våren 2020 cirkulerade betydligt färre infektioner totalt sett, säger Britt Åkerlind.
 

Detta gäller för barn med symtom

Barnet behöver stanna hemma så länge symtomen finns kvar och ytterligare 2 dygn utan symtom. Om barnet därefter har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan hen återgå till skola och annan verksamhet när det gått 7 dagar efter insjuknandet.
 

Detta gäller vid positivt provsvar

Om ditt barn provtagits och visat sig ha covid-19 ska hen stanna hemma enligt samma rutiner som vuxna.
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Du som vårdnadshavare får information om hur ni ska göra för att hindra vidare smittspridning enligt regionala smittspårningsrutiner.
 
I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården, men delar av smittspårningen kan överlämnas till dig som vårdnadshavare.
 
Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter att de första symtomen visade sig.
 
 
 
Till toppen av sidan