Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Aktuellt

Åtta av tio nöjda med primärvården

Innehållet gäller Östergötland

Åtta av tio östgötar ger ett gott betyg till primärvården. Det visar Nationell patientenkät från Sveriges kommuner och regioner. Region Östergötlands samlade resultat i undersökningen ligger nära riksgenomsnittet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför återkommande nationella patientenkäter som redogör för patienters erfarenheter och upplevelser av vården. Avsikten är att resultaten ska användas för att förbättra och utveckla vården.

– Det är positivt att så många östgötar är nöjda med primärvården. Samtidigt behöver regionens resultat bli ännu bättre, genom mer resurser och nya arbetssätt som utvecklar vården. Långsiktigt är ambitionen att ännu fler östgötar ska vara nöjda med den vård man får, säger Torbjörn Holmqvist (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Genomfördes som planerat

Under pandemin har de flesta enkäterna varit pausade men mätningen rörande primärvård kunde genomföras som planerat under 2021.

I Sverige har totalt knappt 137 000 personer deltagit och delat med sig av sina erfarenheter från besök hos läkare eller sjuksköterska inom primärvården – nästan 10 000 av dessa i Östergötland.

Totalt sett är regionens resultat mycket nära riksgenomsnittet, vilket också kan avläsas av att Östergötland hamnar på plats 9 till 12 av rikets 21 regioner i mätningens olika dimensioner.
Resultaten från 2021 skiljer sig som helhet bara marginellt från motsvarande mätning 2019. Störst andel positiva svar för år 2021 ses inom dimensionerna "Respekt och bemötande" (86 procent) och "Tillgänglighet" (83 procent) som både beskriver vårdens tillgänglighet vad gäller närhet och kontaktvägar, och personalens tillgänglighet för patienter och anhöriga. För dimensionen "Helhetsintryck", som belyser patientens upplevelse av vården sett till helhetsaspekten, upplevd effektivitet och utfall, samt omhändertagande och trygghet, så anger 8 av 10 östgötar (82 procent) ett positivt svar om primärvården.

Ger ytterligare kunskap

– Enkäten är väldigt viktig för våra respektive verksamheter i sitt lokala förbättringsarbete. I enkäterna finns också kommentarer från patienterna som ger oss ytterligare kunskap om vad som kan förbättras – och vad som redan är bra, säger Lena Lundgren, hälso- och sjukvårdsdirektör inom Region Östergötland.

Männen i Östergötland är överlag mer positiva till primärvården än vad kvinnorna är. Störst könsskillnader finns inom dimensionerna "Information och kunskap", "Kontinuitet och koordinering" samt "Helhetsintryck av vården". I den sistnämnda kategorin har, som exempel, 84 procent av männen och 80 procent av kvinnorna gett positiva svar. I jämförelse med riksgenomsnittet är de östgötska männen något mer positiva än genomsnittsmannen, medan förhållandet är det omvända för de östgötska kvinnorna.
Textansvarig: nyhetsredaktionen

Fakta / Nationell patientenkät

Nationell patientenkät samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner. Sedan 2009 deltar landets samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år.

Drygt 200 000 enkäter skickades ut till patienter som besökt en hälso-/vårdcentral under september månad 2021. Enkäten besvarades av knappt 137 000 personer, 15 år eller äldre, som besökt läkare eller sjuksköterska inom primärvården.

I Nationell patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Nationell patientenkät

Fotnot: I texten ovan anges enkätresultat för besök till både läkare och sjuksköterska inom primärvården. I materialet på SKR:s hemsida redovisas enbart besök hos läkare.

Till toppen av sidan