RÖST OCH TAL

Tal- och språkstörning hos barn

Innehållet gäller Örebro län

Redan under det första levnadsåret börjar barnet kommunicera på olika sätt och "jollret" kommer igång. Första ordet brukar komma kring ettårsåldern, men redan innan dess kan barnet förstå ord. I fyraårsåldern har det mesta av de grundläggande språkliga färdigheterna, det vill säga tal, språk och kommunikation, fallit på plats.

Allmänt om språk- och talsvårigheter

En del barn får svårigheter med att tillägna sig tal och språk. Svårigheterna kan se ut på många olika sätt och visa sig i olika åldrar. En del kommer inte igång med att prata, en del har svårt att utveckla ordförråd och grammatik, åter andra har svårt att säga vissa ljud eller att förstå talat språk. Vissa av barnen lär sig att utveckla språket, men hos några barn kvarstår delar av svårigheterna upp i skolåldern och även in i vuxenlivet.  Man beräknar att 1-2 % av en årskull barn har en grav språkstörning. Ibland utvecklas språket, men underliggande faktorer som bidragit till språksvårigheterna kvarstår och kan senare i livet uttrycka sig i andra svårigheter. Till exempel förkommer det att barn som haft språkljudssvårigheter i förskoleåldern ibland senare i skolåldern får läs- och skrivsvårigheter.

Svårigheterna kan ha sin förklaring i taldyspraxi, språkstörning eller en försening. Språkliga svårigheter kan också vara ett tecken på andra utvecklingsrelaterade svårigheter som exempelvis autismspektrumtillstånd. Oftast kan man inte förklara varför ett barn har tal- eller språksvårigheter, men det är känt att ärftliga faktorer spelar in.

Stöd av logoped

Hos logoped får barnet sina svårigheter utredda och behandlade. Behandlingen innebär övningar eller stödanpassningar att göra hemma. Logopeden stödjer familjen i genomförandet, viss behandling sker hos logopeden. För barn med stora svårigheter finns det i vissa delar av landet tillgång till språkförskola/språkskola.

Barns språkutveckling

På hemsidan för den europeiska samarbetsorganisationen för logopeder CPLOL kan du läsa om språkutveckling hos barn.

När ska jag söka vård?

Ta kontakt med logoped om du märker:

  • Att ditt barn är senare i talet än sina jämnåriga.
  • Att vuxna och barn inte förstår vad ditt barn säger.
  • Att ditt barn inte förstår vad omgivningen säger
  • Om du själv är orolig för ditt barns språk.

Du kommer i kontakt med logoped via BVC, vårdcentral, den medicinska elevhälsan eller logopedmottagningen på sjukhuset. I vissa delar av landet kan du själv ta kontakt med logoped via ”Egen vårdbegäran”.

Till toppen av sidan