Om covid-19 – coronavirus

از ماسک استفاده کنید!

Innehållet gäller Örebro län

ادارهٔ اجرایی منطقهٔ اوریبرو توصیه های محلی در رابطه به استفاده از ماسک محافظتی در داخل محیط های عمومی دارد.

اگر شما در سال 2004 یا پیش از آن تولد شده اید، باید ماسک محافظتی بپوشید.

  • ماسک محافظتی را باید هنگام استفاده از ترانسپورت عمومی صرف نظر از اینکه شما کدام وقت سفر میکنید، بپوشید.
  • ماسک محافظتی را در هنگامیکه شما مجبوراً در محیط های بسته باید حضور داشته باشید، جایی که شمار زیادی از مردم موجود میباشند بطور مثال مغازه ها، دواخانه ها و تلسیسات خدمات عامه، استفاده کنید.
  • در تأسیسات خدمات صحی و مراقبتی، توصیه های مخصوص مبنی بر استفاده از ماسک محافظتی قابل رعایت میباشند.
  • در محل های کار و مکاتب توصیه های ادارهٔ صحت عامه حاکم میباشند.
Till toppen av sidan