Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid gikt

Gikt är en ledsjukdom som ger plötsliga inflammationer som gör mycket ont. Oftast är det stortåns grundled som blir inflammerad och då finns det läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen. Vid upprepade giktattacker finns det läkemedel som förebygger att besvären återkommer.

Gikt kommer i attacker. Typiskt för alla giktattacker är att inflammationen kommer snabbt, är mycket kraftig och sedan läker ut helt inom en till tre veckor.

Läkemedel kan lindra och förebygga gikt

Giktattackerna är mycket smärtsamma men brukar gå över inom en till tre veckor. Det finns läkemedel som lindrar smärtan och inflammationen.

Du kan få läkemedel som förebygger att besvären återkommer om du får upprepade giktattacker. Eftersom några av de förebyggande läkemedlen kan ge en del biverkningar brukar de inte användas efter enstaka giktattack eller om attackerna kommer mycket sällan.

Lindra enstaka giktattacker

Det finns fyra olika läkemedel att välja på för att lindra smärta och inflammation vid en giktattack. Vilket du får beror på din ålder, om du har andra sjukdomar och vilka andra läkemedel du tar.

De flesta får så kallade NSAID eller cox-hämmare för att lindra smärtan och inflammationen vid en giktattack. Dessa läkemedel har ofta snabb effekt vid gikt.

Ett alternativ är läkemedel som innehåller kolkicin. Kolkicin används framför allt om du inte kan ta NSAID, exempelvis på grund av biverkningar eller allergi.

Giktattacker kan även behandlas med kortison. Det kan ges som en spruta i den inflammerade leden, men också som tabletter. Då krävs högre doser och effekten är inte lika snabb som när man får en spruta i leden.

Om du inte tål någon av dessa läkemedel kan smärta och inflammation vid gikt ibland behandlas med blockad av interleukin-1. Det läkemedlet ges i form av en spruta.

Förebygga återkommande giktattacker

Förebyggande behandling vid gikt är målstyrd. Det betyder att man ger behandling med mål att sänka halten av urinsyra i blodet så man inte kan bilda kristaller i leden. Det uppnår man genom att ge förebyggande läkemedel, kontrollera urinsyran i blodet och öka dosen av läkemedlet tills man nått en målnivå på urat 360 µmol/liter eller därunder. Urat är namnet på ett blodprov som görs för att kontrollera halten av urinsyra i blodet. Därefter fortsätter behandlingen med den doseringen och attackerna försvinner.

Vid upprepade attacker kan du få förebyggande läkemedel som innehåller allopurinol, febuxostat eller probenecid. Dessa läkemedel sänker halten av urinsyra. De lindrar inte smärta och du ska inte ta dem för att lindra en akut attack.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel, NSAID

NSAID, eller cox-hämmare, är namnet på en grupp läkemedel som lindrar smärta och dämpar inflammationer.

NSAID verkar genom att hämma ett ämne i kroppen som kallas cyklooxygenas eller cox. När cox hämmas minskar kroppens bildning av prostaglandiner, som är ämnen som bidrar till inflammationer med symtom som till exempel smärta, svullnad och rodnad. Det leder till att besvären minskar.

Smärtan lindras snabbt, inom några timmar, men det kan dröja ungefär en till tre veckor innan andra symtom som till exempel svullnad och rodnad försvinner.

NSAID används vid akuta giktattacker för att lindra symtomen.

Olika typer av NSAID

Det finns många olika NSAID. Alla fungerar på liknande sätt, men de är olika när det gäller verkan, risk för biverkningar och hur ofta du behöver ta medicinen. Ett och samma läkemedel kan ha olika effekt hos olika personer. Därför kan det ibland löna sig att byta till ett annat preparat om du får biverkningar eller inte är nöjd med effekten. Exempel på NSAID är läkemedel som innehåller de verksamma ämnena ibuprofen och naproxen.

Viktigt

Du ska aldrig kombinera NSAID med andra smärtlindrande läkemedel utan att först ha talat med läkare eller apotekspersonal. Många värkmediciner liknar varandra, och det gör att den totala dosen kan bli för hög. En för hög dos ökar risken för biverkningar och kan till och med vara farlig.

NSAID påverkar njurarna och kan leda till att njurarna fungerar sämre, att vätska samlas i kroppen och att blodtrycket stiger. Därför bör du bara ta NSAID i samråd med läkare om du har någon njursjukdom eller hjärtsjukdom. Detsamma gäller om du har någon leversjukdom.

Du bör inte använda receptfria NSAID på egen hand om du är över 75 år eller om du har eller har haft återkommande magsår. Diskutera lämplig behandling med läkare vid behov.

Du kan få en kraftig reaktion med nässelutslag, rinnsnuva eller andningsbesvär om du är överkänslig mot NSAID. Sådana reaktioner är vanligare bland personer med astma. Rådgör därför med din läkare innan du använder NSAID om du har astma. Du ska aldrig använda denna typ av läkemedel om du fått astma eller allergiska besvär av NSAID.

NSAID minskar blodplättarnas förmåga att klibba fast vid varandra. Det ökar risken för blödningar. Du bör därför oftast inte använda NSAID samtidigt med blodförtunnande läkemedel mot blodproppar, till exempel warfarin.

Graviditet och amning

Gikt är ovanligt vid graviditet. NSAID kan ha skadliga effekter under graviditet och amning. Rådfråga därför alltid läkare om du funderar på att använda denna typ av läkemedel när du är gravid eller ammar.

Biverkningar

Vissa kan få ont i huvudet, hudutslag eller känna sig trötta eller yra.

En del personer som använder NSAID kan få magbesvär, till exempel halsbränna, ont i magen och illamående. Läkemedlen kan även öka risken för magblödning och magsår. Det beror på att NSAID minskar mängden prostaglandiner, som skyddar magslemhinnan från magsäckens sura och frätande innehåll. Risken kan minskas om du samtidigt tar läkemedel som skyddar mot magsår, till exempel läkemedel som innehåller omeprazol.

Risken för biverkningar ökar med åldern.

Många användningsområden

NSAID har många användningsområden förutom gikt. De används till exempel vid andra reumatiska sjukdomar och vid olika typer av smärtor från muskler, senfästen och leder. De kan även användas vid feber, menssmärtor, migrän, njursten och smärta efter operationer.

Exempel på NSAID som används vid gikt

Läkemedel som innehåller ibuprofen:

 • Brufen och Brufen Retard
 • Ibumetin
 • Ibuprofen
 • Ipren

Läkemedel som innehåller naproxen:

 • Naprosyn Entero
 • Naproxen
 • Pronaxen

Läkemedel som innehåller ketoprofen:

 • Orudis och Orudis Retard

Läkemedel som innehåller etericoxib:

 • Arcoxia
 • Coxolin
 • Etericoxib

Läkemedel som innehåller diklofenak:

 • Diklofenak och Diclofenac
 • Dicuno 
 • Ignorin
 • Voltaren.

Kolkicin

Kolkicin dämpar inflammationen i lederna vid gikt. Det är inte känt på vilket sätt läkemedlet fungerar, men en teori är att kolkicin påverkar de vita blodkropparna.

Kolkicin kan användas både vid akuta giktattacker och för att förebygga gikt. Du kan få kolkicin om du inte kan ta NSAID på grund av till exempel magbesvär eller allergi.

Vid akut gikt försvinner besvären efter två till tre dygn.

Viktigt

Kolkicin ska inte användas vid vissa blodsjukdomar, vissa sjukdomar i mag-tarmkanalen, vid hjärtsjukdom eller allvarlig njursjukdom.

Du ska inte öka dosen mer än vad läkaren har ordinerat om smärtan inte lindras tillräckligt.

Biverkningar

En del personer kan till exempel få illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré. Du bör kontakta en läkare om du har svårt att ta läkemedlet på grund av biverkningar.

Exempel på läkemedel som innehåller kolkicin

 • Colchimex
 • Colrefuz
 • Kolkicin Tiofarma.

Allopurinol

Läkemedel som innehåller allopurinol sänker halten urinsyra i blodet och urinen vid gikt genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. När halten urinsyra minskar förhindras att kristaller av urinsyra bildas i leder och vävnader. Dessutom motverkar det bildning av njursten i urinvägarna.

Allopurinol används bara i förebyggande syfte, alltså för att undvika nya giktattacker och ge varaktig lindring. Det är det läkemedel som oftast används förebyggande vid gikt.

Viktigt

Du ska inte börja ta allopurinol under en pågående giktattack. Det används för att undvika nya giktattacker. Vid användning kan besvären förvärras. Du ska däremot inte avbryta en behandling med allopurinol vid en ny giktattack.

Det är viktigt att ta allopurinol regelbundet för att undvika att halten av urinsyra växlar. Det kan framkalla nya giktattacker eller njurstensanfall.

Allopurinol lindrar inte smärta, därför behöver du ofta ta smärtstillande läkemedel om du skulle få en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av allopurinol. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Du ska avbryta behandlingen och kontakta läkare om du får hudutslag.

Biverkningar

En del personer kan få hudutslag eller magbesvär, som till exempel illamående eller kräkningar. Vissa kan få en en form av blodbrist, men det är mycket ovanligt.

Äldre personer får oftare biverkningar än yngre.

Används även vid andra sjukdomar

Förutom vid gikt används allopurinol vid sten i urinvägarna som orsakats av urinsyra. Läkemedlet kan även användas för att förebygga höga urinsyrahalter vid behandling av vissa tumörsjukdomar.

Exempel på läkemedel som innehåller allopurinol

 • Allpurinol
 • Zyloric.

Febuxostat

Om du inte tål allopurinol så kan febuxostat vara ett alternativ. Läkemedel som innehåller febuxostat sänker halten urinsyra i blodet och urinen vid gikt genom att hämma det ämne, ett så kallat enzym, som behövs när kroppen bildar urinsyra. När halten urinsyra minskar förhindras att kristaller av urinsyra bildas i leder och vävnader. Dessutom förhindras bildandet av njursten i urinvägarna.

Febuxostat används bara i förebyggande syfte, alltså för att undvika nya giktattacker och ge lindring, och är ett läkemedel som används ofta vid gikt.

Viktigt

Du ska inte börja ta febuxostat under en pågående giktattack. Det används för att undvika nya giktattacker. Vid användning kan besvären förvärras. Du ska däremot inte avbryta en behandling med febuxostat vid en ny giktattack.

Det är viktigt att ta febuxostat regelbundet för att undvika att halten av urinsyra växlar. Det kan framkalla nya giktattacker eller njurstensanfall.

Febuxostat lindrar inte smärta, därför behöver du ofta ta smärtstillande läkemedel om du skulle få en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av febuxostat. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Behandling med febuxostat kan vara olämplig om du har hjärt-kärlsjukdom. Det får bedömas i samråd med din läkare.

Du ska avbryta behandlingen och kontakta läkare om du får hudutslag.

Biverkningar

En del personer kan få hudutslag eller magbesvär som till exempel illamående eller kräkningar. Vissa kan få en form av blodbrist, men det är mycket ovanligt.

Äldre personer får oftare biverkningar än yngre.

Exempel på läkemedel som innehåller febuxostat

 • Adenuric 
 • Febuxostat

Probenecid

Läkemedel som innehåller probenecid gör att du kissar ut mer urinsyra. Då minskar mängden urinsyra i blodet och risken för att få en ny giktattack minskar.

Probenecid används i förebyggande syfte, alltså för att undvika nya giktattacker. Probenecid används framför allt om du inte kan ta allopurinol eller febuxostat på grund av allergi.

Viktigt

Du ska inte använda probenecid om du har nedsatt njurfunktion.

Det är viktigt att ta läkemedlet regelbundet och att inte avbryta behandlingen utan att först fråga läkare. Risken för nya giktanfall ökar om behandlingen avbryts. Du ska inte avbryta behandlingen om du får en ny giktattack.

Probenecid lindrar inte smärta, därför behöver du ofta ta smärtstillande läkemedel om du skulle få en plötslig giktattack. Men smärtstillande läkemedel, även receptfria, kan påverka effekten av läkemedlet. Därför ska du bara använda smärtstillande läkemedel i samråd med läkare.

Probenecid ökar risken för att njursten bildas av urinsyran som du kissar ut. Därför är det viktigt att dricka mycket vätska när du tar probenecid. Du kan också ta tabletter med natriumbikarbonat för att motverka njursten.

Biverkningar

Vissa personer som använder probenecid kan till exempel må illa.

Läkemedel som innehåller probenecid

Det finns ett läkemedel som innehåller probenecid, Probecid.

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan