OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Information om vad som gäller för besök i vården

Innehållet gäller Kronoberg

För att undvika smittspridning av covid-19 i vården samt för att skydda äldre och multisjuka har Region Kronoberg infört vissa förändrade patientflöden i vården. Förändringarna gäller för patienter som har luftvägsinfektion eller förkylningssymtom och behöver vård.

Åtgärderna är en försiktighetsåtgärd för att vi ska kunna ta hand om dig på bästa sätt utan att riskera att smitta varandra eller andra. Det behöver inte betyda att du är smittad av covid-19.

Avstå från icke nödvändiga besök i vården om du är förkyld

Om du har förkylningssymtom, även lindriga, ska du avstå från icke nödvändiga besök i vården. Då behöver du boka om eller boka av din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se eller ringa din mottagning. Det gäller besök i hela vården så som sjukhusen, vårdcentraler, tandvård och psykiatri. Är du osäker på om ditt besök är nödvändigt eller inte, kontakta din mottagning för råd.

Även anhöriga till patienter ska avstå från besök vid förkylningssymtom.

Om du har ledsagare eller annan medföljare måste även denne var fullt frisk. Du bör heller inte ta med fler personer till ditt besök, än vad som är motiverat utifrån vårdbehovet.

Om du har förkylningssymtom får du avboka senare än 24 timmar innan ditt besök utan att behöva betala för uteblivet besök.

Inga obokade besök tillåts

För att minska risken för smittspridning av covid-19 ställs drop-in-tider in på exempelvis vårdcentraler. Du kan kontakta din mottagning för att boka en tid.

Provtagning i Kronoberg

I Kronoberg provtas inte alla som misstänks ha covid-19.

Läs om vad som gäller för provtagning i Kronoberg.

Har du symtom som påminner om förkylning eller influensa ska du stanna hemma för att undvika att smitta andra. Du behöver inte ringa vårdcentralen eller 1177, förutom och du känner dig mycket sjuk.

Söka vård på vårdcentral

Vårdcentralerna och jourläkarcentralen tar inte emot oanmälda besök. Om du är i behov av vård behöver du kontakta vårdcentralen och boka ett besök. Det kan bli aktuellt med ett digitalt videobesök eller bedömning via telefon, i de fall det är möjligt.

Vårdcentralerna separerar också patienter med förkylningssymtom från patienter utan förkylningssymtom. Det betyder att om vårdcentralen bedömer att du behöver komma på ett fysiskt besök och har luftvägssymtom kommer du få gå in genom en separat infektionsingång på vårdcentralen. Du kommer då få information om ingångens placering och kommer att möta personal i skyddskläder. I vissa fall kommer vårdcentralerna att samordna, det betyder att du kan hänvisas till en annan vårdcentral som har separerade flöden.

Besök på barnavårdscentral, BVC

Barn och föräldrar som besöker BVC ska vara friska. Begränsa antal personer som följer med, syskon får inte följa med.

Om ditt barn är under 6 veckor är besöken inom barnhälsovården särskilt viktiga. Om du som förälder har förkylningssymtom kontaktar du BVC för överenskommelse om hur besöket ska ske.

Söka vård på jourläkarcentral

Jourläkarcentralen i Ljungby flyttar tillfälligt från och med den 20 mars till jourläkarcentralen i Växjö. Om du bor i västra delen av länet och behöver uppsöka primärvården på kvällar (17-21) och helger (8-21) ska du ringa till jourläkarcentralen i Växjö på telefonnummer: 0470-58 78 00. Du kommer att få prata med en sjuksköterska och beroende på ditt tillstånd kan du bli erbjuden egenvård, ett videobesök, eller ett fysiskt besök på jourläkarcentralen i Växjö.

Söka vård på Centrallasarettet Växjö och Ljungby Lasarett

Söka vård på akuten

Alla patienter som söker akut till sjukhuset i Ljungby eller Växjö får en första bedömning i ett tält som är placerat vid akutmottagningen. I tältet tas du emot av kunnig personal som gör en första bedömning om du har förkylningssymtom.

Om du har förkylningssymtom och bedöms behöva sjukhusets resurser får du komma in på sjukhuset genom en särskild ingång och träffa personal i skyddskläder. Om du behöver bli inlagd på sjukhuset kommer du att bli provtagen för coronavirus. Då blir du isolerad på ett eget rum tills dess att provsvaren har kommit, eller längre tid om det visar sig att du har covid-19. Det tar vanligtvis cirka ett dygn att få provsvaren.

Bokade besök på sjukhusen

Om du har ett bokat besök på sjukhuset och upplever förkylningssymtom måste du ringa till mottagningen där du har ditt besök. Det gäller till exempel dagvård, röntgen, dialys eller mottagningsbesök. Då får du komma till ett enskilt rum så att du inte riskerar att smitta någon annan patient.

Du som har regelbundna besök på sjukhuset och upplever förkylningssymtom kommer att bli provtagen för covid-19.

Till dig som kommer till sjukhuset med sjukt barn

Det finns ett särskilt tält utanför barnakuten där barn och deras föräldrar tas emot och bedöms av kunnig personal. Har någon av er en infektion kommer ni att få komma in på sjukhuset genom en särskild ingång.

Vid planerade och akuta besök på barn- och ungdomsmottagningarna och barnakuten ska enbart närstående som behövs för barnets vård och omsorg delta.

Syskon till barn som vårdas på avdelning 10, avdelning 11, barndagvården eller lekterapin ska inte vistas i lokalerna med undantag för ammade spädbarn.

Till dig som vill besöka en inneliggande patient

Om du känner dig fullt frisk får du besöka inneliggande patienter på sjukhusen i Kronoberg. Men om du har något förkylningssymtom, även lindriga, ber vi dig att avstå från besök.

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Kontakta då den vårdavdelning där patienten är inlagd. Avdelningarna har telefontider då du kan ringa. Dessa hittar du genom att söka upp avdelningen där patient är inlagd.

Besök på intensivvårdsavdelningarna

Besök på intensivvårdsavdelningarna är kraftigt begränsade och en bedömning görs från fall till fall.

Onkologavdelning 40

Patienter på avdelningen får ha besök från en anhörig i taget. Dörren till avdelningen är låst, ring på entrésignalen så öppnar vi.
Vid frågor eller funderingar kontakta personalen på avdelningen.

Onkologklinikens dagvård, onkologmottagningen och strålbehandlingsenheten

Patienter på onkologklinikens dagvård, onkologmottagningen och strålbehandlingsenheten får ha med sig max en medföljande anhörig. Vid frågor eller funderingar kontakta personalen på enheten.

Besök på BB

Läs om vad som gäller för gravida i Kronoberg. 

Klinisk fysiologienheten Växjö

Undvik att ta med anhörig eller medföljare till undersökningen eller väntrummet.

Söka tandvård

Folktandvården behandlar patienter precis som vanligt förutsatt att du är helt frisk. Besök inte din folktandvårdsklinik om du har förkylnings- eller influensasymtom. Det gäller även vid lindriga symtom. Om du är sjuk och har en bokad tid hos oss ska du boka om eller boka av din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se, eller ringa din klinik.

Är du sjuk och i akut behov av tandvård ska du ringa din klinik. Du kommer då får information om var behandling ges. All behandling av akuta patienter som har förkylningssymtom kommer att ske på en klinik i Växjö.

Du som kan komma själv till ditt besök ska göra det, utan medföljande anhörig. Barn och andra som behöver medföljare få ha med endast en anhörig vid besöket.

Söka vård inom rehabilitering och habilitering

Om du har förkylningssymtom, även lindriga sådana, ska du avstå från icke nödvändiga besök hos rehabilitering och habilitering. Du behöver då boka om eller boka av din tid genom att logga in på e-tjänsterna på 1177.se eller ringa till din mottagning. Digitala videobesök kommer ersätta det fysiska mötet när det är möjligt.

Habilitering

Inplanerade besök med multisjuka äldre, patienter med Duchennes och MMCC ombokas.

Externa insatser, som skolbesök och hembesök genomförs, men inför besök kontrolleras att personer som ska besökas inte har förkylningssymtom. Om någon har förkylningssymtom ställs besöket in.

Rehabiliteringskliniken

Rehabiliteringskliniken har infört besöksförbud i slutenvården.

Rehabverksamheter startar viss gruppverksamhet

Under våren har all gruppverksamhet inom habiliteringen, rehabiliteringskliniken, lasarettsrehab, primärvårdsrehab och primärvårdens hälsoenhet varit inställd. Nu har Region Kronoberg beslutat att viss gruppverksamhet kan starta igen. Vilka verksamheter som kan starta beror på lokala förutsättningar och om det är möjligt att kunna följa de rekommendationer som gäller för avstånd med mera.

Om din verksamhet startar igen kommer du att informeras om detta. 

Söka vård på vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin

Om du har förkylningssymtom men behöver få hjälp av psykiatrin kommer du i första hand få kontakt via video eller telefon. Behöver du komma på ett fysiskt akutbesök kommer du få komma in till psykiatrin via en särskild infektionsingång. Behöver du bli inlagd kommer du att behandlas i ett enkelrum.

Smittfria resor till vården

För att värna om förarnas och resenärernas miljö och minska smittspridningen kommer Serviceresor i första hand att köra sina resenärer ensamma i fordonen. 

Sjukresor prioriteras, men tider kan ändras

För att klara av denna förändring kommer Serviceresor att behöva prioritera i vilken ordning olika typer av resor ska genomföras.
Den prioritering som kommer att tillämpas:

1. Sjukresor
2. Färdtjänstresor
3. Övriga resor

Just nu bedömer Serviceresor Kronoberg att alla resor kommer att kunna genomföras, men en del resor kommer att genomföras på andra tider än resenärens önskemål.

Besöksstopp till sjukhusens restauranger

För att minska risken för smittspridning av covid-19 håller våra restauranger stängt för allmänheten. Inte heller du som anhörig till en patient på sjukhusen får besöka restaurangerna.

Till toppen av sidan