Habilitering Kronoberg

Samhällets stöd och service

Innehållet gäller Kronoberg

Samhället erbjuder stöd och service till de personer som har en funktionsnedsättning. Stödet är anpassat utifrån det stöd- och hjälpbehov som personen har, det innebär att stödet kan variera från person till person.

Samhället erbjuder stöd och service till de personer som har en funktionsnedsättning. Stödet är anpassat utifrån det stöd- och hjälpbehov som personen har, det innebär att stödet kan variera från person till person.

Kommunen

Du som har en omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan ansöka om att få stöd och service enligt en särskild lag, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du kan ansöka om stöd i form av:

 • personlig assistans
 • ledsagare
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse
 • korttidstillsyn
 • boende med särskild service
 • daglig verksamhet.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS

Kommunen ansvarar också för annat stöd som kan underlätta din vardag, till exempel:

 • hjälp i hemmet
 • bostadsanpassning
 • färdtjänst

Socialtjänsten

Socialtjänsten kan stödja familjer och barn på många olika sätt, till exempel:

 • praktiskt stöd som hemtjänst eller kontaktfamilj
 • stöd i din föräldraroll i enskilda samtal eller i grupp
 • familjerådgivning
 • anhörigstöd

God man och förvaltare

Om du har fyllt 18 är du myndig och har samma rättigheter som andra i samhället oavsett din förmåga. Om du behöver hjälp med att till exempel betala räkningar, kontakta myndigheter eller ta hand om det du äger kan du ansöka om att få en god man eller förvaltare.

Kontakta din kommun för mer information angående LSS-insatser, SoL-insatser och god manskap/förvaltarskap.

Alvesta

Lessebo

Ljungby

Markaryd

Tingsryd

Uppvidinge

Växjö

Älmhult

Försäkringskassan

Från Försäkringskassan kan du ansöka om att få:

 • assistansersättning
 • merkostnadsersättning
 • aktivitetsersättning
 • aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
 • sjukersättning
 • bostadstillägg
 • bilstöd
 • högriskskydd
 • arbetshjälpmedel
 • tandvård

Är du förälder till ett barn med funktionsnedsättning kan du ansöka om:

 • omvårdnadsbidrag
 • merkostnadsersättning
 • kontaktdagar

Om Funktionsnedsättningar på Forsakringskassan.se

Under frågor och svar på försäkringskassans sida om vård av barn hittar du information om vad som gäller när du vabbar för barn som omfattas av LSS. Det finns också information om VAB för barn som har fyllt 12 år men inte 16 år, om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern.

Vård av barn på Forsakringskassan.se

Skola och utbildning

Skolan och förskolan ansvarar för att ge alla elever det stöd de behöver för att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Det finns också särskilda skolformer som kan passa för elever med funktionsnedsättning.

Information om stöd och olika skolformer

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen erbjuder flera olika stöd för att underlätta för dig som har en funktionsnedsättning att få en anställning och att komma in i arbetet.

Stöd för dig med funktionsnedsättning på Arbetsförmedlingen.se

Du som vill ta körkort

Rörelsenedsättning

För dig med rörelsenedsättning har en del trafikskolor specialanpassade bilar. Kontakta trafikskolorna på din ort, eller kuratorn på din habiliteringsmottagning för mer information.

Läs- och skrivsvårigheter

Du som har läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stöd. Många trafikskolor har personal som ger extrahjälp till elever med dyslexi, och det finns också många program och appar som hjälp för att träna både teori och praktik.

På Trafikverkets webbplats kan du läsa om vilka möjligheter som finns till anpassade kunskapsprov.

Anpassade kunskapsprov på Trafikverket.se 

Personligt ombud

Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är 18 år eller äldre, och har en psykisk funktionsnedsättning att få det stöd som du behöver och har rätt till.

Du ska ha ett omfattande behov av vård, stöd och service och ha behov av långvariga kontakter med olika myndigheter. Personligt ombud är kostnadsfritt.

Personligt ombud i Kronoberg

Till toppen av sidan