Läkemedel utifrån diagnos

Läkemedel vid höga halter av blodfetter

Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. Alltför höga halter av skadliga blodfetter kan leda till så kallad åderförfettning, vilket ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med läkemedelsbehandling är att minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Det här är de blodfetter som påverkas av läkemedel:

 • LDL, som brukar kallas det skadliga kolesterolet och är det blodfett som framför allt orsakar åderförfettning.
 • HDL, som brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.
 • Triglycerider, som också kan bidra till åderförfettning och öka risken för att blodproppar ska bildas.

Läs mer om höga halter av blodfetter.

Vem behöver behandling?

Blodfettsänkande läkemedel gör mest nytta för personer som redan har fått någon hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke. Du blir nästan alltid erbjuden läkemedelsbehandling om du exempelvis har haft hjärtinfarkt eller stroke eftersom läkemedlen minskar risken för att det ska hända igen.

Det är vanligt att få börja med läkemedel redan när du är ung om du har ärftliga blodfettsrubbningar, som innebär att du löper risk att få hjärtinfarkt i ung ålder.

Det är också vanligt att få behandling om du bedöms ha hög risk för hjärt-kärlsjukdom av andra orsaker som till exempel diabetes, njursjukdom eller högt blodtryck.

Om du inte har några sjukdomar som orsakats av åderförfettning gör läkaren en bedömning av vilken sammanlagd risk du har att få en allvarlig hjärt-kärlsjukdom i framtiden och om nyttan med läkemedelsbehandling är tillräckligt stor. Behandling med blodfettsänkande läkemedel bör pågå i många år för att vara meningsfull. Därför är det också viktigt att du själv kan acceptera att ta läkemedel under lång tid för något som du inte har kännbara besvär av.

Vilka läkemedel används vid höga blodfetter?

Det här är de olika läkemedelsgrupper som används för att reglera blodfetterna:

 • Statiner
 • Resiner
 • Fibrater
 • Kolesterolupptagshämmare
 • Enzymhämmare, även kallade PCSK9-hämmare.

Statiner i första hand

Vilket läkemedel läkaren väljer att skriva ut beror på vilken typ av blodfettsrubbning du har och om du har andra sjukdomar. Statiner är den allra vanligaste läkemedelsgruppen för behandling av höga blodfetter, och brukar fungera bra för de flesta. Undersökningar har visat att statiner kan minska risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke i högre grad än de andra traditionella läkemedelsgrupperna. Det finns även belägg för att statinbehandling kan minska den totala dödligheten något.

Om du inte får tillräcklig effekt av statiner kan du få någon annan typ av blodfettsänkande läkemedel istället, eller så kan du få kombinera en statin med ett annat läkemedel. Detsamma gäller om du får biverkningar av statiner. Att kombinera läkemedel kan vara ett alternativ i stället för att ta en mycket hög dos av en statin. Ett annat alternativ är att byta från en statin till en annan som du kanske tål bättre.

Om du inte kan ta statiner

Ibland är inte statiner en lämplig behandling. Det kan vara om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar. Till exempel kan du få fibrater om du har höga halter triglycerider. Resiner brukar användas vid ärftliga former av blodfettsrubbningar.

En ny typ av blodfettssänkande läkemedel är enzymhämmare som även kallas PCSK9-hämmare och kan ge en tydlig sänkning av LDL-kolesterol. Den här behandlingen får du i form av sprutor. Behandlingen är lämplig om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där det inte är tillräckligt att behandla enbart med statiner eller om du inte tål dessa.

Effekten kontrolleras med blodprov

Du kan behöva behandlas någon eller några månader innan halterna av blodfetter minskar. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten av behandlingen kontrolleras genom ett blodprov.

Ibland kan läkemedel ge biverkningar

Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del personer får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Kontakta din läkare om du har besvärliga biverkningar. Du kan behöva få en annan dos, prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Statiner

Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. Framför allt minskar LDL, men även triglycerider minskar något. HDL ökar något.

Statiner används i första hand vid de flesta typer av blodfettsrubbningar. Läkemedel i gruppen statiner innehåller något av de verksamma ämnena simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin eller rosuvastatin.

Viktigt

Du ska inte använda statiner om du har en pågående leversjukdom. Du ska inte heller använda statiner om du är gravid eller ammar.

En del läkemedel är olämpliga att kombinera med statiner, till exempel vissa antibiotika och svampmedel och medel som innehåller johannesört. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Du bör även undvika stora mängder grapefruktjuice eftersom grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet än beräknat och ökad risk för biverkningar.

Biverkningar av statiner

Statiner ger ibland lindriga magbesvär som till exempel förstoppning, illamående eller magsmärtor. Läkemedlen kan även påverka levern och därför brukar läkaren ta ett blodprov innan behandlingen börjar, efter en tids behandling och om dosen ökas. Ett fåtal har fått sömnbesvär av statiner.

Statiner kan ge lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

Berätta för din läkare om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt men allvarlig muskelbiverkning som kallas muskelsönderfall. Risken för den här biverkningen är större om du samtidigt använder vissa andra blodfettsänkande läkemedel, till exempel fibrater.

Exempel på statiner

Läkemedel som innehåller simvastatin:

 • Simidon
 • Simvastatin
 • Zocord.

Läkemedel som innehåller pravastatin:

 • Pravastatin.

Läkemedel som innehåller atorvastatin:

 • Atorbir
 • Atorvastatin
 • Lipistad
 • Lipitor.

Läkemedel som innehåller rosuvastatin:

 • Crestor
 • Rosuvastatin.

Resiner

Resiner binder gallsyror i tarmen så att gallsyrorna försvinner ur kroppen med avföringen, i stället för att tas upp i blodet. Då används kroppens överskott av kolesterol för att bilda nya gallsyror, och på så sätt minskar kolesterolhalten i blodet. Resiner minskar mängden LDL-kolesterol.

Resiner kan användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används resiner tillsammans med en statin, om inte statinen har gett tillräcklig effekt på egen hand. Om du är ung och har vissa ärftliga former av blodfettsrubbningar kan du också använda resiner.

Läkemedel i gruppen resiner innehåller något av de verksamma ämnena kolestipol, kolestyramin och kolesevelam.

Viktigt

Du kan använda resiner om du ammar. Om du är gravid ska du rådgöra med läkare eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur fostret påverkas.

Resiner kan minska upptaget av en del andra läkemedel i tarmen, till exempel urindrivande läkemedel som innehåller furosemid och antibiotika som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Biverkningar av resiner

Resiner kan orsaka förstoppning och illamående. Genom att börja med en låg dos och sedan öka dosen långsamt minskas risken för de här biverkningarna.

Andra användningsområden

Kolestyramin, som finns i läkemedlen Questran och Questran Loc, kan också användas vid vissa sjukdomar i levern och gallan.

Exempel på resiner

Läkemedel som innehåller kolestyramin:

 • Kolestyramin.
 • Questran och Questran Loc.

Läkemedel som innehåller kolestipol:

 • Lestid.

Läkemedel som innehåller kolesevelam:

 • Cholestagel.

Fibrater

Fibrater ökar leverns nedbrytning av vissa blodfetter så att triglyceriderna sänks kraftigt. Även LDL-kolesterol sänks något. Halten av HDL-kolesterol ökar måttligt.

Fibrater används framför allt om du har mycket höga halter av triglycerider. Fibrater kan också användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används fibrater tillsammans med en statin.

Läkemedel i gruppen fibrater innehåller något av de verksamma ämnena bezafibrat, gemfibrozil och fenofibrat.

Viktigt

Du ska inte använda fibrater om levern eller njurarna fungerar dåligt.

Du bör inte använda fibrater om du är gravid eller ammar eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur barnet påverkas.

Biverkningar av fibrater

Fibrater kan ge magbesvär som ont i magen, illamående eller diarré. Om du får de här besvären bör du kontakta läkare eftersom dosen kan behöva ändras. Fibrater ökar risken att få gallsten.

Berätta för din läkare om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt men allvarlig muskelbiverkning  som kallas muskelsönderfall. Risken för den här biverkningen är större om du samtidigt använder vissa andra blodfettsänkande läkemedel, till exempel statiner.

Exempel på fibrater

Läkemedel som innehåller bezafibrat:

 • Bezalip och Bezalip Retard.

Läkemedel som innehåller gemfibrozil:

 • Gemfibrozil
 • Lopid.

Läkemedel som innehåller fenofibrat:

 • Lipanthyl.

Kolesterolupptagshämmare

Kolesterolupptagshämmare gör att mindre kolesterol tas upp i blodet från tarmen. Läkemedlet sänker LDL, speciellt om det används tillsammans med en statin.

Till gruppen hör läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ezetimib. Du kan få ezetimib om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar.

Viktigt

Du ska inte använda kolesterolupptagshämmare om levern fungerar mycket dåligt. Du ska inte heller använda läkemedlet om du är gravid eller ammar.

Biverkningar av kolesterolupptagshämmare

Biverkningar som kan förekomma är främst magsmärtor, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Biverkningarna är framför allt vanliga när du samtidigt använder en statin.

Exempel på läkemedel som innehåller ezetimib

 • Ezetrol
 • Inegy, som även innehåller simvastatin.

PCSK9-hämmare

De här läkemedlen bygger på att så kallade monoklonala antikroppar som även kallas biologiska läkemedel påverkar omsättningen av blodfetter så att LDL-kolesterolet kan sjunka med mer än hälften. Du tar läkemedlet som en spruta varannan vecka eller en gång i månaden. Läkemedel är framför allt avsett att användas om du har någon ärftlig form av blodfettsrubbning eller svår hjärtsjukdom där det inte är tillräckligt att behandla enbart med statiner eller om du inte tål dessa. 

Läs mer om ditt läkemedel

Du kan läsa om ditt läkemedel i den bipacksedel som följer med förpackningen. Du kan även söka upp läkemedlet på fass.se och läsa bipacksedeln där.

Mer på andra webbplatser

Har du frågor om läkemedel?

Du kan ringa Läkemedelsupplysningen helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 17.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Glömd dos eller överdosering

För de flesta läkemedel är en enstaka bortglömd dos inget större problem. Här kan du läsa mer om glömd dos och överdosering.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar som du eller någon närstående har upplevt. Det räcker med att du misstänker att läkemedlet kan vara orsaken. Anmäl här via en e-tjänst.

Till toppen av sidan