OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Lämna prov för covid-19

Det finns två olika typer av prov som kan tas vid covid-19. Det ena visar om du har en pågående infektion och det andra visar om du har haft covid-19 och har utvecklat antikroppar.

Kalmar län

Provtagning i Kalmar län

Självtest för covid-19 i Kalmar län

Region Kalmar län erbjuder nu provtagning av covid-19 för som har symtom. Provet visar om du har en pågående infektion. Du bokar plats och tid för självprovtagning via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du tar provet på dig själv efter tydliga instruktioner.

Läs mer och boka här

 

Det prov som visar om du har en pågående infektion kallas för PCR-prov. Det är framförallt PCR-prov som används inom sjukvården. Det prov som visar om du har haft infektionen och utvecklat antikroppar kallas för ett serologiskt prov.

Det är viktigt att veta, att inget av proven ger helt säkra resultat. Det finns alltid en viss del som får ett felaktigt svar. 

När kan jag lämna prov för covid-19?

Ett PCR-prov visar om det finns spår av virus i kroppen. Det tas för att ställa diagnos när man har symtom. Det kan finnas spår av virus kvar under flera veckor men det behöver inte innebära att du fortfarande är smittsam då provet inte kan skilja på aktivt virus och inaktiverat virus.

Om det gått mer än en vecka sedan du blev sjuk och du har varit feberfri och mått bra i minst 48 timmar så är du inte längre smittsam.

Det serologiska provet kan däremot inte tas för snart inpå att du varit sjuk i covid-19, eftersom kroppen då inte har hunnit bilda antikroppar. 

Du behöver vänta i minst 14 dagar efter att du blivit helt frisk innan du lämnar provet, så att antikroppar hunnit utvecklas i nivåer som kan mätas. 

Vem kan lämna prov för covid-19?

Du som har symtom kan lämna ett PCR-prov för att se om du har en pågående infektion med covid-19.

Ibland är det viktigt att du lämnar prov för att sjukvården ska förstå vem som sprider smitta. Läs mer om dina skyldigheter i texten Smittskyddslagen.

Fråga din arbetsgivare om du är aktuell för provtagning om du blir sjuk, om du arbetar inom vård och omsorg eller annan samhällsviktig verksamhet.

Det kan i dessa fall handla om att du snabbare ska kunna återgå till arbetet om provsvaret är negativt.

Prov för antikroppar

Så här prioriteras vilka som får lämna prov för antikroppar: 

  1. Personal inom sjukvård och omsorg.
  2. Personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka
  3. Personer verksamma inom annan samhällsviktig verksamhet.
  4. Övriga personer från 18 års ålder.

Kan jag ta prov själv?

Provtagning för PCR-prov genomförs oftast av vårdpersonal. Det kan hända att du bli ombedd att ta PCR-prov själv hemma, så kallad egenprovtagning. I det fallet får du mer information om hur det går till. 

Det finns inga serologiska prov som du kan ta hemma som rekommenderas av Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om vad du kan göra själv om du har symtom.

Hur går provtagningen till?

Ett PCR-prov tas oftast allra längst bak inne i näsan med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Man kan också ta prov från svalget genom munnen. Ibland får du ta prov både från näsan och svalget. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort. Ibland tas provet från slem som du hostar upp.

Ett serologiskt prov tas genom ett blodprov.

Vårdpersonalen kan ha skyddande utrustning

Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar.

Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Vad gör jag när jag har fått provsvaret?

I ditt provsvar står det hur du ska tolka ditt resultat. Du ska också få veta vem du kan kontakta för mer information. Du är skyldig att följa de instruktioner som du får eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Innebär ett positivt PCR-prov att jag är smittsam?

Ett positivt PCR-prov innebär att du är smittsam om du fortfarande har symtom.

Du smittar troligen inte längre om det har gått mer än en vecka sedan du blev sjuk och du har varit feberfri och mått bra i minst 48 timmar.

Prata med en läkare om du är osäker.

Läs mer om covid-19 och hur länge du kan smitta andra.

Vad innebär ett negativt PCR-prov?

Ett negativt svar på PCR-provet innebär att du sannolikt inte hade en pågående infektion när provet togs.

Du kan återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen du har varit utan symtom i minst 48 timmar. Blir du däremot sämre ska du inte återvända till jobb, skola eller börja träffa andra igen. Du kan då behöva lämna ett nytt prov.

Är jag immun om jag har antikroppar?

Att ha antikroppar mot covid-19 innebär att du är immun mot att bli smittad på nytt under en begränsad tid. Folkhälsomyndigheten bedömer att du är immun i upp till ett halvår. 

Du kan träffa personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka vid covid-19.

Du som själv har en ökad risk att bli svårt sjuk behöver inte fortsätta följa de särskilda råden som gäller då. Du kan följa samma råd som gäller för personer utan ökad risk. Läs mer i texten om covid-19.

Bedömningen att du är immun och inte smittar gäller om du har lämnat ett godkänt prov som visar att du har antikroppar, och om du är symtomfri.

Bedömningen gäller inte för så kallade snabbtest som tas med ett stick i fingret.

Påverka och delta i din vård

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan