Är du rökare fördubblas riskerna för komplikationer i samband med operation, men tobakens ämnen är skadliga oavsett på vilket sätt man får i sig dem. Tuggtobak, snus och tobak som andas in via vattenpipa påverkar din kropp och försämrar dess möjlighet att klara operationen. Du bör därför avstå från alla former av tobak före och efter din operation.

Kroppens vävnader får syrebrist orsakad av framförallt kolmonoxid och nikotin. Kolmonoxid får man i sig när man röker och den blockerar de röda blodkropparnas möjlighet att ta upp syre i kroppen. Nikotin finns i alla sorters tobak och den påverkar blodförsörjningen genom att blodkärlen drar ihop sig och det gör att operationssåret läker sämre.

När läkningen går långsamt ökar risken att få infektioner i såret. Du kan också få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna vilket kan få allvarliga konsekvenser.

Måste du få behandling med antibiotika mot infektionen och sjukhusvård för komplikationerna blir du kvar längre på sjukhuset. Dessutom måste du vara sjukskriven längre.

Region Kalmar län rekommenderar att man ska sluta eller göra ett uppehåll i rökningen minst två månader innan operation och minst lika länge efter operationen. Även ett kortvarigt rökstopp före och efter en operation förbättrar prognoserna för bra sårläkning.

– Den allvarligaste risken är komplikationer i form av efterföljande infektioner och dålig sårläkning. När dessa komplikationer uppkommer innebär det ofta mycket stort lidande samt större omoperationer för patienten, säger Anders Linge verksamhetschef vid en av våra ortopedkliniker i Region Kalmar län.

Immunförsvaret återställs relativt väl efter fyra veckors uppehåll, men det tar minst åtta veckor för kroppen att förbättra hjärt- och lungfunktionen. Många storrökare får också en ökad slemproduktion i lungorna de första veckorna efter rökstoppet. Detta normaliseras först efter åtta veckors uppehåll.

– Genom modern forskning vet vi att just rökning är den farligaste och mest undvikbara riskfaktorn. Du som röker kan halvera dina medicinska risker genom ett rökstopp före och efter just din operation. Då hjälper du operationspersonalen att ge dig ett optimalt operationsresultat, säger Anders Linge.

Snusare bör sluta minst två veckor innan operation och ha uppehåll tills åtta veckor efter operation.

Vårdpersonalen ska informera dig om risker med tobak och guida dig på din väg att bli tobaksfri i samband med operationen. Du kan få hjälp både vid planerade och akuta operationer. På samtliga hälsocentraler finns särskilt utbildade tobaksavvänjare som kan ge dig råd och stöd.

Slutar du med tobak blir du kvitt ett beroende som har styrt ditt liv. Många upplever en känsla av frihet, att livet blir rikare och att de får bättre självförtroende.

Din blodcirkulation och ditt immunförsvar förbättras och hos rökare försvinner hostan och luftvägarna fungerar bättre. Det är vanligt att andningen går lättare och att man får bättre kondition. Ditt luktsinne och smaksinne kommer tillbaka och du får en bättre andedräkt.

Ta chansen att förbli tobaksfri!