Aktuellt i Kalmar län

Fler patienter utreds i cancervårdens standardiserade vårdförlopp

Innehållet gäller Kalmar län

Antalet utredningar enligt standardiserade vårdförlopp, SVF cancer ökar i hela landet 2021, så även i Region Kalmar län. Det visar årsrapporten som Regionalt cancercentrum i samverkan publicerat.

De standardiserade vårdförloppen är viktiga för att skapa en jämlik vård och för att behandling mot cancersjukdom inleds som tänkt. Syftet är att öka kvaliteten och jämlikheten i cancervården och att korta ledtiderna oavsett var i landet man bor.

- En standardisering är tänkt att ge snabbast möjliga besked både till de som inte får en diagnos och de som behöver behandling. Det är därför glädjande att se att allt fler patienter där det finns välgrundad misstanke om cancer får utredning enligt SVF. I Region Kalmar län har 84 procent av de som fick en cancerdiagnos diagnostiserad under 2021 fått sin utredning i ett standardiserat vårdförlopp, och det är väl över det nationella målet som är 70 procent, säger Jessica Eriksson, cancersamordnare i Region Kalmar län.

Totalt har 3 923 personer i Region Kalmar län utretts enligt standardiserade vårdförlopp under 2021. Det är 500 fler än året innan. Av de utredda personerna startade 31 procent behandling. Andelen som startat behandling inom fastställd ledtid ligger på ungefär samma nivå som året innan, 52 procent jämfört med 51 procent året innan. Riket ligger på 47 procent.

Förbättringar pågår kontinuerligt för att nå målet med att starta behandling inom fastställd ledtid, där varje del i patientens vårdförlopp ses över. Till exempel har de fyra gynekologiska vårdförloppen förbättrat sina ledtider under 2021.

- Här har fokus de senaste åren legat på både inklusion, det vill säga hur stor andel av misstänkta fall av cancer som utreds genom ett SVF, och ledtid och det börjar visa sig i resultaten, säger Jessica Eriksson.

Mer om förbättringsarbetet för standardisering av vårdförlopp inom cancer (SVF cancer)

Standardiserade vårdförlopp inom cancervården ska leda till en mer sammanhållen vårdprocess och bidra till att patienterna blir mer nöjda med sin vård genom bland annat bättre information, mer delaktighet och kortare väntetider. Syftet är att minska regionala skillnader och på så sätt skapa en mer jämlik cancervård. Två avgörande delar i arbetet är tidig upptäckt samt kortare ledtider för diagnos och till behandling. 31 vårdförlopp inom cancervården ingår än så länge i arbetet.

Till toppen av sidan