Syn

Att få synhjälpmedel

Du kan få hjälpmedel om du har en synnedsättning som gör att du har svårt att klara dig i vardagen. Genom att använda hjälpmedel kan du bli mer aktiv, delaktig och självständig i ditt liv.

En person läser på en skärm med extra stor text.

Det finns olika hjälpmedel beroende på hur stor din synnedsättning är. Ett hjälpmedel kan till exempel förstora en text du vill läsa eller omvandla texten till tal eller punktskrift.

Vem kontaktar jag om jag vill ha ett synhjälpmedel?

Du behöver först bli undersökt av en läkare som är specialist på ögonsjukdomar, om du vill ha ett synhjälpmedel. Oftast är det en läkare på vårdcentralen som skriver en remiss till en ögonläkare. Det kan också vara en optiker som skriver en remiss.

Ögonläkaren undersöker bland annat vad din synnedsättning beror på, hur stor den är och om det finns delar av ditt synfält där du inte ser. Du får också berätta för läkaren hur synnedsättningen påverkar ditt dagliga liv.

Remiss till syncentralen

Efter besöket hos ögonläkaren får du en remiss till regionens syncentral, om du uppfyller de krav som gäller i din region.

På syncentralen finns team som består av optiker, synpedagog och kurator. Det kan också finnas till exempel arbetsterapeuter, sjukgymnaster, psykologer och IT-handledare. Vem du får träffa vid ditt första besök beror på vad du har för besvär.

Om du behöver hjälpmedel för skola eller arbete

Kontakta din skola om du behöver särskilda hjälpmedel i skolan för att kunna följa med och delta i undervisningen.

Kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen om du behöver särskilda hjälpmedel för att kunna utföra ditt arbete, så kallade arbetshjälpmedel.

Jönköpings län

Vart vänder jag mig i Jönköpings län?

Du kan ha rätt till ett synhjälpmedel om du har så svår synnedsättning att du inte klarar att läsa vanlig text, har svårt att orientera dig eller att klara det dagliga livet. Du vänder dig till din vårdcentral eller en ögonläkare för bedömning.

Om bedömningen är att du behöver synhjälpmedel får du en remiss till Syncentralen på Länssjukhuset Ryhov:

Hur bedöms om jag behöver ett synhjälpmedel?

Vilket eller vilka synhjälpmedel som du får utreds och bestäms på syncentralen, tillsammans med dig. Personen som beslutar vilka hjälpmedel du ska få kallas för förskrivare.

Här kan du läsa mer om vilka olika synhjälpmedel som finns.

Förskrivaren följer de regler för hjälpmedel som varje region och kommun har. I vissa regioner används en så kallad behovstrappa eller hjälpmedelsguide. 

Det som oftast prioriteras högst är att du får hjälpmedel för att klara din vardag och för att du ska kunna ta del av samhällsinformation.

Ditt behov av hjälpmedel undersöks

Innan du kan få ett hjälpmedel måste ditt behov utredas. Det kallas att förskrivaren gör en behovsbedömning. Det görs vid första besöket på syncentralen. Du får berätta vad du har svårt att klara av på grund av din synnedsättning och förskrivaren gör en bedömning av vad du behöver. En närstående kan också vara med och berätta om hur synnedsättningen påverkar ditt liv, om du vill.  

Förskrivaren gör ibland också hembesök för att undersöka vilket eller vilka hjälpmedel som skulle fungera hemma hos dig. Då kan förskrivaren också undersöka vad som kan göras för att anpassa din bostad.

Teamet på syncentralen gör sedan en rehabiliteringsplan för dig. Där beskrivs bland annat vilka hjälpmedel du behöver och vad målet är med att använda dem. Där finns också information om hur ni ska följa upp hur hjälpmedlen fungerar. 

Förbered dig inför mötet

Det kan vara bra att förbereda sig inför första mötet på syncentralen. Tänk efter vilka besvär du har och vilka aktiviteter som är svåra att göra. Kan du till exempel läsa din post? Hur fungerar det för dig att laga mat? Hur är det för dig när du är utomhus?

Du kan själv komma med förslag på hjälpmedel som du tror skulle underlätta för dig att klara av din vardag. 

Jönköpings län

Hur bedöms om jag får ett hjälpmedel i Jönköpings län?

Ditt behov avgör om du kan få ett hjälpmedel. Den som förskriver hjälpmedlet bedömer behovet. I Jönköpings län följer alla förskrivare samma regler.

Du kan få ett hjälpmedel förskrivet om

  • det är en del av rehabilitering, vård eller behandling och är medicinskt motiverat.
  • det kräver hälso- och sjukvårdens särskilda kompetens för bedömning, utprovning och anpassning.

Övriga produkter räknas som egenansvarsprodukter och de får du köpa själv och ansvara för.

Hur går utprovningen till?

Efter behovsbedömningen får du prova olika hjälpmedel, för att se vad som passar dig och dina behov bäst.

Ibland finns det vissa hjälpmedel som förskrivaren ska prioritera att skriva ut, utifrån vad du behöver. Det kallas för att det finns ett upphandlat utbud.

Du kan behöva träna på att använda hjälpmedlet

Det hjälpmedel som du får utskrivet ska anpassas för dig om det behövs. Du ska också få tillräcklig kunskap för att klara av att använda det. Det är förskrivarens ansvar.

Du kan få hembesök för att installera hjälpmedel

Ska hjälpmedlet användas hemma hos dig hjälper förskrivaren till med det. Det kan till exempel vara programvara till en dator som behöver installeras.

I vissa fall kommer personal från syncentralen hem och installerar programvaran. Ibland kan du få ta med dig din dator till syncentralen för att få programvaran installerad där.

När du har fått ett hjälpmedel får du oftast ta med det direkt från syncentralen. Det kostar ingenting om hjälpmedlet måste fraktas till dig.

Fritt val av hjälpmedel

I några regioner finns möjlighet till det som kallas fritt val av hjälpmedel. Efter bedömningen av ditt behov får du då en särskild summa pengar, en så kallad rekvisition. För den summan kan du sedan själv köpa ett synhjälpmedel. Sedan ansvarar du för hjälpmedlet på samma sätt som för andra saker som du har köpt och äger.

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel

Du ska få vara delaktig i valet av hjälpmedel, så mycket som det är möjligt.  

Förutom att det kan finnas många typer av synhjälpmedel finns det ofta många varianter och olika varumärken. Tillsammans ska du och förskrivaren komma fram till vad som blir bäst för dig.

Finns det flera olika hjälpmedel inom regionen eller kommunen som kan passa dig ska förskrivaren informera om det. I sådana fall ska du själv få välja vilket hjälpmedel som du vill ha, om förskrivaren tycker att det är rimligt utifrån vad du behöver och vad hjälpmedlet kostar.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i valet av hjälpmedel är det viktigt att du förstår den information som du får av förskrivaren. Förskrivaren ska anpassa sin information till dina individuella behov. Du kan också behöva stöd för att själv kunna uttrycka dig.

Du kan ha rätt till tolk om du inte talar svenska. Du kan också ha också rätt till tolk om du till exempel har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.

Jönköpings län

Fritt val av hjälpmedel tillämpas inte i Jönköpings län

Det är alltid ditt behov som avgör vilket hjälpmedel du får förskrivet. Om du inte blir hjälpt av synhjälpmedlet du fått förskrivet görs en ny bedömning.

Vad händer när jag har fått hjälpmedlet?

När du har fått ditt hjälpmedel så använder du det så länge som du behöver och som det fungerar som det ska.

I samband med att du får synhjälpmedlet får du också information om vem du ska kontakta om hjälpmedlet behöver underhållas och repareras.

Hjälpmedlet ska oftast återlämnas när du inte längre behöver det. Om du flyttar behöver du kontakta förskrivaren för att ta reda på om du kan ta med dig hjälpmedlet.

Jönköpings län

Ett hjälpmedel är ett lån

Ett hjälpmedel är alltid ett lån och som användare ansvarar du för att sköta om det under lånetiden. När det lämnas tillbaka ska det vara väl rengjort och i gott skick.

Om hjälpmedlet går sönder på grund av att det är något fel på det kontaktar du din förskrivare.

Försäkring

Dyrare hjälpmedel kan behöva försäkras. Du bör rådgöra med din förskrivare eller fråga ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen eller allriskförsäkringen omfattar skadade eller stulna hjälpmedel. Ibland behövs en tilläggsförsäkring.

Tillfällig utlandsvistelse

Om du ska resa utomlands och behöver ta med ditt hjälpmedel kan du behöva teckna en särskild reseförsäkring. Rådgör med förskrivare eller försäkringsbolag.

Om behovet förändras
Om ditt behov av hjälpmedel förändras vänder du dig till din förskrivare.

Kan jag köpa ett synhjälpmedel själv?

Du kan kontakta en butik eller leverantör direkt om du skulle vilja köpa hjälpmedel själv utan att ha kontakt med vården. Det kan du göra oavsett vilken region eller kommun du tillhör.

Ibland kan det vara det enda sättet att få det som du vill ha. Hjälpmedlet kanske inte finns i regionens utbud eller så vill du ha ett hjälpmedel som du inte kan få genom syncentralen. Det kan bero på att du inte har de behov som krävs eller att du vill ha ett extra hjälpmedel. Ibland rekommenderar förskrivaren att du ska köpa ett hjälpmedel själv.

Vad kostar det att få ett synhjälpmedel?

Den avgift som du betalar för att få ett hjälpmedel varierar i olika regioner och kommuner. Även avgifter för besök hos förskrivare, utprovning och lån av hjälpmedel varierar beroende på var i landet du bor och vilken typ av hjälpmedel du får förskrivet.

Barn och unga kan få bidrag för glasögon

Barn och unga vuxna får ett bidrag till glasögon eller linser för den synnedsättning de har, det kallas glasögonbidrag. Bidraget gäller till och med att barnet fyller 19 år.

Till den dag då barnet fyller åtta år bestämmer varje region själv bidragets storlek. Därefter är det på minst 800 kronor. Om glasögonen eller linserna kostar mindre än 800 kronor är bidraget lika stort som kostnaden. 

Jönköpings län

Vad kostar det att få synhjälpmedel i Jönköpings län?

Vid alla vårdbesök ska du betala patientavgift. 

Högkostnadsskyddet för sjukvård innebär att du inte behöver betala mer än en viss summa i patientavgifter inom en period på tolv månader. Läs mer: 

Synhjälpmedel får du låna kostnadsfritt från hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län. 

Glasögonbidrag för barn och unga

Är du mellan 0 och 19 år får du ett bidrag för glasögon för din synnedsättning. För att få bidraget vänder du dig till en optiker i Jönköpings län. Synundersökning på barn upp till 8 år görs av ögonläkare eller ortoptist på ögonkliniken. 

Om du inte är nöjd med ditt hjälpmedel

Kontakta den personen som skrev ut ditt hjälpmedel, om du inte är nöjd med det. Hjälpmedlet kan behöva justeras eller så kanske du behöver mer träning för att använda det. Du kan ibland få ett annat hjälpmedel utskrivet. Ibland behöver du göra en ny behovsbedömning efter en tid, för att se om dina behov har förändrats.

Är du inte nöjd med den förskrivare du har träffat, ska du kontakta chefen för syncentralen och fråga om det finns möjlighet att få träffa någon annan.

Du kan också kontakta patientnämnden som finns i varje region, om du anser att du inte har fått rätt hjälpmedel eller inte kommer vidare i kontakten med din förskrivare.

Läs mer: Om du inte är nöjd med vården

Jönköpings län

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd kan du kontakta chefen för syncentralen eller patientnämnden.

Mer på 1177.se

Syn

Ofta behöver du en kombination av olika hjälpmedel om du har en synnedsättning. Här kan du läsa om olika sorters hjälpmedel.

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning och har problem i din bostad kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bidraget syftar till att ge dig möjlighet att fungera i din bostad.

Till toppen av sidan