VÅRDGARANTI OCH FÖRSÄKRING

Vård för asylsökande

Innehållet gäller Jönköpings län

Är du vuxen och söker asyl, eller vistas i Sverige utan tillstånd, ska du få sjukvård och tandvård som inte kan vänta. Är du under 18 år ska du erbjudas hälso- och sjukvård på samma villkor som alla andra barn som är bosatta i den region som du söker vård i.

Fyra unga personer utomhus.

Hur söker jag vård?

Om du är sjuk kan du besöka en vårdcentral eller öppen specialistvård, till exempel en ögonmottagning, i vilken region som helst i Sverige. Då får du träffa antingen en sjuksköterska eller en läkare för att berätta om dina besvär.

Ibland kan det behövas en remiss för att få komma till den öppna specialistvården. En remiss är ett meddelande som läkaren du träffat skickar till den andra mottagningen. I remissen står det till exempel hur du mår och om du har varit sjuk tidigare. Den mottagning som får remissen kallar dig till ett besök.

Du behöver inte ha en remiss för att söka vård på en vårdcentral.

Om du tycker att du behöver få vård omedelbart kan du också besöka en akutmottagning på ett sjukhus. För att besöka en akutmottagning krävs ingen remiss.

Det är vårdpersonalen som bestämmer om du behöver vård som inte kan vänta.

LMA-kort

När du söker vård ska du uppge ditt namn, födelsedatum, adress och telefonnummer om du har ett. Som asylsökande ska du också visa ditt LMA-kort eller kvitto på mottagen ansökan om asyl om du har ett sådant. Barn ska också kunna visa LMA-kort eller kvitto om de har ett sådant.

LMA-kortet får du av Migrationsverket när du söker asyl. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande. Har du inte hunnit få ditt LMA-kort så ska du visa upp ditt kvitto på att du har ansökt om asyl.

Första gången du söker vård får du ett reservnummer. Spara numret. Du kan behöva det om du söker vård igen. Om du har fått ett reservnummer tidigare och inte har kvar det ska du uppge namn och födelsedatum.

Vad kostar vården för vuxna?

Från vilken ålder du betalar för vård och tandvård varierar mellan de olika regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

 • Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.
 • Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.
 • Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.
 • Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.
 • Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.
 • Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, till exempel hostmedicin, kostar fullt pris.
 • Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering är kostnadsfri.
 • Vård vid graviditet och förlossning är kostnadsfri.
 • För asylsökande kostar en behandling hos en tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos Folktandvården eller hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som regionen slutit avtal med.
 • För den som vistas i Sverige utan tillstånd kostar behandling hos tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos tandläkare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.
 • Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan regionerna.

Om du inte först går till en vårdcentral och får en remiss till specialistvården kan patientavgiften bli högre.

Behöver du sjukresor inom regionen där du är kostar det högst 40 kronor. Om du väljer att resa till en annan region betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Det finns en övre gräns för hur mycket du som asylsökande betalar för läkemedel på recept. Om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan. För dig som vistas i Sverige utan tillstånd finns inget motsvarande högkostnadsskydd.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den kostnadsfri.

Kostnadsfri vård för barn och unga

Vård är vanligtvis kostnadsfri för unga under 18, men i många regioner kan du vara äldre än 18 år för att få kostnadsfri vård. All tandvård är kostnadsfri för unga under 18 år.
Kostnadsfri vård gäller till exempel på:

 • ungdomsmottagningar
 • vårdcentraler
 • sjukhus
 • Folktandvården.

Vård på en akutmottagning kan kosta eller vara gratis beroende på vilken region du befinner dig.

Ett barn som har en smittsam sjukdom och behöver behandling får vård utan kostnad.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska kan du ha rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker vården eller tandvården. Det kostar inget. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller tolka via telefon.

Det är vårdpersonal som avgör om det behövs en tolk och de väljer den personen. Har du en tal- eller hörselskada tas också hänsyn till dina behov av tolkning. Det är bättre att anlita vårdens tolkar i stället för att ta med en egen. Om du väljer en egen tolk är inte vården skyldig att betala ersättning för tolkens arbete.

Tystnadsplikt för tolk och vårdpersonal

Sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till någon annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Hälsoundersökning gratis för barn och vuxna

Alla asylsökande vuxna och barn ska få möjlighet att göra en hälsoundersökning utan att behöva betala. Du erbjuds att göra  hälsoundersökningen så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du vistas i landet utan tillstånd ska du få erbjudande om en kostnadsfri hälsoundersökning när du söker vård.

Under hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska och ibland en läkare. Sjuksköterskan frågar om din hälsa, tar prover för att se om du har på någon sjukdom som behöver behandlas och informerar dig om hur vården fungerar. Läkaren gör en kroppsundersökning om det behövs. Detta görs för att du ska kunna få den vård och behandling som behövs.

Till toppen av sidan