FUNKTIONSNEDSÄTTNING HOS BARN

Föräldrastöd och habiliteringsplan

Innehållet gäller Jönköpings län

I första hand är habiliteringen riktad till barnet/ungdomen, men det finns även insatser till föräldrar, närstående och personal runt barnet, exempelvis föräldrastöd. Det omfattar habiliterande insatser utifrån familjesituationen kring barnet med funktionsnedsättning. Ni erbjuds information, stöd, samtal och utbildningar, både individuellt och i grupp.

Habiliteringens stöd till dig som förälder

Syftet med föräldrastöd är att stärka er som familj och främja delaktighet. Ni som familj är medskapande i alla beslut och insatser. 

Det är ofta värdefullt att träffa andra vårdnadshavare och byta erfarenheter. Utifrån ert barns/ungdoms behov får ni en personlig inbjudan till våra utbildningar, men det går även bra att anmäla sig här: 

Alla föräldrar erbjuds

 • samtal med kurator och/eller psykolog om den nya situationen och hur du mår som förälder/vårdnadshavare
 • kartläggning av familjens och barnets eller ungdomens behov av stöd
 • information om rättigheter och hjälp till kontakt med annat samhällsstöd, till exempel med Försäkringskassan och kommunen
 • habiliteringsplanering där vi tillsammans tar fram åtgärder och sätter individuella mål för ditt barn
 • information och samtal med syskon kring deras situation
 • information och samtal kring hur ni som föräldrar kan prata med ert barn och med syskon, om funktionsnedsättningen
 • föräldra- och anhörigutbildningar kring olika diagnoser och teman där ni får information och kunskap om hur ni kan hjälpa ert barn.

Behov av mer stöd

Vid habiliteringsplaneringen får du svara på frågor om ert behov av stöd. Vid alla övriga kontakter med barn- och ungdomshabiliteringen, kan du själv ta upp behovet av mer stöd. Du kommer att erbjudas samtal med kurator eller psykolog så snart som möjligt.

Vilket stöd kan man få?

Habiliteringsinsatserna varierar med behov och möjligheter. Exempel på insatser är:

 • stödjande, krisbearbetande samtal
 • stöd och samtal om stresshantering
 • rådgivning och stödsamtal runt utmaningar i föräldraskapet till ett barn med funktionsnedsättning
 • fortsatt samtal om diagnos, med syftet att fördjupa kunskapen om de specifika svårigheterna hos barnet
 • individuellt stöd och samtal om hur ni informerar släkt och övrigt nätverk.

Om det finns behov av insatser från många olika verksamheter för att få vardagen att fungera, får du hjälp med en samordnad individuell plan (SIP). Alla barn växer upp och behöver stöd för att bli så självständiga som möjligt. Du erbjuds information och kurser kring övergång från ungdom till vuxenliv.

Habiliteringsplan

Alla familjer som har kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen erbjuds en habiliteringsplan, enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Vad är en habiliteringsplan?

Habiliteringsplanen är en överenskommelse mellan er som familj och habiliteringen om hur samarbetet ska ske. Den är ett verktyg för att strukturera upp planerade insatser och den visar vad personalen på habiliteringen och ni själva ska jobba vidare med till nästa gång. De mål som sätts upp och de aktiviteter som planeras, skrivs ned i planen som sedan skickas till er. Äldre barn och ungdomar deltar i planeringen. 

Varför en habiliteringsplan?

Syftet med en habiliteringsplan är:

 • att göra barn eller ungdomar och föräldrar delaktiga i planering och genomförande av habiliteringsinsatserna 
 • tydliga överenskommelser om hur arbetes ska ske tillsammans för att uppnå målen
 • att med jämna mellanrum utvärdera vad som uppnåtts med insatserna.

Barnets och familjens behov är vägledande

Det är era behov som ska vara vägledande. Det som är mest angeläget för er ska tas upp till diskussion, till exempel:

 • hur ni önskar  att vardagen ska se ut
 • vad som är mest angeläget att försöka förändra
 • hur förändringar kan uppnås, och i så fall inom vilken tid?
 • hur kan samarbetet kan ske

Uppföljning

Vid mötet bestämmer vi tillsammans hur habiliteringsplanen ska följas upp samt när en ny plan ska göras.

Inför habiliteringsplanen är det bra att tänka på

 • barnets och familjens situation för närvarande
 • hälsotillstånd och eller medicinska behov
 • mat, sömn, av- och påklädning, hygien
 • rörlighet och eller förflyttning
 • kommunikation och eller språk
 • beteende
 • hjälpmedel
 • bostad och boende
 • förskola eller skola, fritid, kamrater, släkt och vänner
 • vårdbidrag, handikappersättning, avlastning, färdtjänst, bilstöd med mera
 • behov av samtalsstöd
 • övrigt

Personal från barn- och ungdomshabiliteringen som oftast träffar ert barn kommer att vara med vid planeringen. Ni föräldrar och barn eller ungdomar har möjlighet att bjuda in andra personer till mötet, till exempel annan anhörig, personal från förskola eller skola, fritidshem, korttidshem med flera. Det är bra om båda föräldrarna kan närvara. Samtalet beräknas ta 1 – 1½ timme.

Till toppen av sidan