AKTUELLT I JÖNKÖPINGS LÄN

Läget i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Region Jönköpings län informerar löpande om läget i regionen för att du ska veta vad som gäller. Informationen skickas ut som pressmeddelanden. Ta del av den samlade informationen på rjl.se där vi samlat alla pressmeddelanden. 

Senaste informationen om covid-19
Nyheter och pressmeddelanden, rjl.se
 

Besöksrestriktioner på länets sjukhus

Från och med fredag 13 mars inför Region Jönköpings län besöksrestriktioner vid länets tre sjukhus, på grund av covid-19 - coronaviruset. Det innebär att det inte är tillåtet att besöka patienter som är inlagda på Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Då ska avdelningen där patienten är inlagd kontaktas.

Genom besöksrestriktioner begränsas en eventuell smittspridning och de patienter som är särskilt infektionskänsliga och utsatta skyddas. Tack för att du visar hänsyn.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning av coronavirus är mycket hög i Sverige.

Förlossningsavdelningar och BB (uppdaterat 19 mars)

Sedan tisdag 17 mars gäller också besöksrestriktioner till länets förlossningsavdelningar och BB, bland annat:

Under förlossningen får du som föder endast ha en anhörig med dig på förlossningsavdelningen. Det är viktigt att den anhöriga personen inte har förkylningssymtom. På BB-avdelningen är det endast mamma och barn som får vårdas.

Anhöriga kan istället närvara via videomöten, exempelvis face-time.

Provtagning för covid-19

Region Jönköpings län följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer angående provtagning, det innebär att bara vissa personer testas. 

Syftet med provtagningen är nu främst att identifiera fall av covid-19 där det finns risk för smittspridning inom sjukvården. Misstänkta fall i samhället hos individer med gott allmäntillstånd och utan behov av sjukvård hanteras i första hand genom isolering i hemmet. 

Vissa planerade operationer ställs in (uppdaterat 19 mars)

Vissa planerade operationer inom Region Jönköpings län ställs in till och med 27 mars 2020. Det gäller i första hand operationer där patienten vårdas inneliggande. Alla patienter som berörs får besked från den opererande kliniken.

I beslutet ingår också att planerade operationer av patienter med hög ålder kan genomföras efter särskild riskvärdering.

De dagkirurgiska operationerna genomförs även fortsättningsvis, men med beredskap för snabba omprioriteringar om situationen förändras.

Alla patienter som berörs av en inställd operationstid får direkt besked om det från den opererande kliniken – ibland med kort varsel.

Inga patientavgifter för sena återbud (uppdaterat 23 mars)

 

Från och med den 19 mars tar Region Jönköpings län inte ut patientavgift för sena återbud till vårdbesök. Beslutet har fattats med anledning av att fler sena återbud än vanligt sker då patienter uppmanas att inte uppsöka vård i de fall man känner symtom på något som skulle kunna vara covid -19.

Enligt regelverket för patientavgifter ska återbud lämnas senast 24 timmar före besök på vårdcentral och senast 72 timmar före besök, inläggning eller operation på sjukhus. Nu upphävs tillfälligt alltså dessa tidsgränser, och sena återbud kan göras utan att patientavgift tas ut. Det gäller tills vidare och tills beslut fattas om att återinföra avgiften.  

Till toppen av sidan