Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Tolkcentralen

Tolkcentralen

Om man har svårt att höra finns det olika tjänster som man kan använda. Flera landsting och regioner har en tolkcentral medan andra förmedlar tjänster. De specialutbildade tolkar som finns är:

  • Teckenspråkstolkar för personer som har teckenspråk som första språk.
  • Vuxendövtolkar för personer som mist hörseln i vuxen ålder och som har svenska som första språk.
  • Tolkar för dövblinda eller gravt syn- och hörselskadade personer.

Tolkservicen är kostnadsfri och gör det möjligt för hörande och döva och hörselskadade att kommunicera.

Vart vänder man sig?

För att få den typ av tolktjänst man behöver vänder man sig till sitt landsting eller sin region.

Tjänsten kan beställas genom landstingets tolkcentral i alla vardagssituationer. När man beställer en tolk kan det vara bra att informera om vad som är uppdraget. Det gör det lättare att få en tolk med rätt kompetens.

Fäll ihop

Teletal och Taltjänst

Teletal och Taltjänst

Det finns två kostnadsfria tjänster om man har svårt att uttrycka sig i tal: Teletal och Taltjänst. Teletal är en nationell tjänst medan Taltjänst enbart finns i vissa landsting och regioner. Båda tjänsterna är till för dem med funktionsnedsättning som rör röst-, tal- eller språksvårigheter.

Teletal

Teletal är en tjänst via telefon. På Teletal arbetar samtalstolkar och de tolkar endast det svenska språket. Där kan man få hjälp med följande tjänster:

  • Svåra ord och begrepp tolkas om man har svårt att höra eller förstå vad som sägs.
  • Om man behöver veta hur saker och ting hänger ihop förklarar tolken, som också kan hjälpa till att ringa genom telefonväxlar.
  • Stöd under hela samtalet. Tolken kan anteckna det som sägs och man kan sedan få det hemskickat.

Man ringer med sin vanliga telefon, fast eller mobil telefonnummer 020-22 11 44. En samtalstolk hos Teletal svarar och man förbereder samtalet tillsammans. Tolken ringer upp den man vill ringa till och är med som stöd under samtalet. När samtalet är färdigt kopplas den tredje personen bort och man pratar med tolken om samtalet.

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice där taltjänsttolkar arbetar. Där Taltjänst finns kan man få:

  • Talstöd, som innebär att  taltjänsttolkarna kan följa med och fungera som personligt stöd och repeterar eller förtydligar kommunikationen vid till exempel besök inom sjukvården eller andra möten. 
  • Telefonstöd, som innebär att man får hjälp med att ringa trepartssamtal där taltjänsttolken inleder och vid behov förtydligar och undanröjer missförstånd, men i övrigt finns med i bakgrunden.
  • Läs- och skrivstöd, som innebär att man får hjälp med att läsa eller skriva brev och skrivelser, föra anteckningar vid möten med mera

Det finns också andra telefonitjänster där inte en tolk finns med, till exempel bildtelefoni och texttelefoni.

Fäll ihop

Tolktjänster i Jönköpings län

Jönköpings län

Tolktjänster i Jönköpings län

Skrivtolk

Om du är hörselskadad eller döv, är i vuxen ålder och inte använder dig av teckenspråk har du rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet. Det kan till exempel vara vid besök i hälso- och sjukvården, vid arbetsplatsträffar eller kontakt med myndigheter. Vid skrivtolkning använder tolken dator och skriften kan läsas på en eller flera bildskärmar.

Skrivtolkens tjänster är kostnadsfria. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Språktolk

Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk vid besök i hälso- och sjukvård eller tandvård. Det kostar inget. Tolken kan vara med under besöket eller tolka på telefon.

Du ska tala om för vårdpersonalen i förväg om du behöver tolk. Vårdpersonalen beställer språktolk.

Om du får förhinder och inte kan komma till besöket, ska du kontakta mottagningen så att tolken kan avbeställas. Om språktolk är bokad och du uteblir utan att avboka får du betala 310 kronor i tolkavgift.

Teckenspråkstolk eller dövblindtolk

Om du är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel och bor i Jönköpings län, har du rätt till teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk för tolkning i vardagslivet. Det kan till exempel vara vid besök i hälso- och sjukvården, vid arbetsplatsträffar eller fritidsaktiviteter.

Om du bor i ett annat län, men behöver tolk i Jönköpings län, görs tolkbeställningen alltid i hemlandstinget.

Teckenspråkstolkar, skrivtolkars och dövblindtolkarss tjänster är kostnadsfria. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Beställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Avbeställning av tolk för döva, dövblinda och hörselskadade

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-04-21
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Jönköpings län
Tillägg uppdaterade:
2015-09-25
Redaktör:
Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.
Granskare:
Bengt Olsson, kurator, habiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Region Jönköpings län.