Personuppgifter

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Varje gång du söker vård eller tandvård registrerar Region Jönköpings län uppgifter om dig. Uppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg vård och tandvård. Uppgifterna används också för att följa upp Region Jönköpings läns verksamhet och för att få en bild av befolkningens hälsa och tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom Region Jönköpings län är personuppgiftslagen och patientdatalagen.

Regionstyrelsen är personuppgiftsansvarig och har utsett ett personuppgiftsombud som ska se till att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt.

Visa mer

Personuppgifter som registreras

Personuppgifter som registreras

Region Jönköpings län registrerar bland annat följande personuppgifter:

  • namn, personnummer och adress
  • besök på vårdcentraler, sjukhus och tandvårdskliniker
  • inläggning på sjukhus
  • undersökningar och behandlingar
  • diagnoser
  • resor i samband med vård
  • ekonomiska transaktioner.

Region Jönköpings län lämnar i vissa fall ut personuppgifter till andra vårdgivare, myndigheter eller nationella register. Region Jönköpings län får även in uppgifter från andra, till exempel adressändringar från befolkningsregistret.

Det är bara personal som har en vårdrelation med dig och som behöver det för att sköta sitt arbete som får ta del av dina personuppgifter. All personal har tystnadsplikt enligt sekretesslagen.

Varje gång personal tar del av uppgifter om dig i datasystemen sker en registrering. Det betyder att det i efterhand går att spåra om någon obehörig personal läst om dig.

Personuppgifter kan sparas under lång tid inom Region Jönköpings län, men gallras enligt särskilda regler och lagar.

Fäll ihop

Rätt att få information om personuppgifter

Rätt att få information om personuppgifter

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att en gång om året, kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter Region Jönköpings län har registrerade om dig. Du får veta i vilka datasystem det förekommer personuppgifter om dig och vad som är registrerat. Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad.

Skicka begäran till:

Region Jönköpings län
Personuppgiftsombudet
Box 1024
551 11 Jönköping

Observera att du inte ska använda denna begäran om du vill ha utdrag ur din journal. Läs om din journal och hur du tar del av den: Din journal

Om du upptäcker något fel i dina uppgifter kan du begära att Region Jönköpings län rättar dem. Om du lidit allvarlig skada av en felaktig uppgift eller om Region Jönköpings län på annat sätt hanterat dina uppgifter på ett felaktigt sätt kan du i vissa fall ha rätt till skadestånd.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

Mer information om hur Region Jönköpings län hanterar dina personuppgifter kan du få från personuppgiftsombudet eller från någon av informationssäkerhetshandläggarna. 

Du kan kontakta dem via Region Jönköpings läns kontaktcenter 010-241 00 00 eller regionen@rjl.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-02-28
Skribent och redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177 Vårdguiden, Region Jönköpings län.

Manusunderlag:

Jan Albinsson, informationssäkerhetshandläggare, Region Jönköpings län.