Läkemedel vid höga blodfetter

Skriv ut (ca 5 sidor)

Det finns flera typer av fetter i blodet, såväl nyttiga som skadliga. Alltför höga halter av skadliga blodfetter kan leda till så kallad åderförfettning, vilket ökar risken för olika hjärt-kärlsjukdomar. Syftet med läkemedelsbehandling är att minska risken för allvarliga hjärt-kärlsjukdomar.

Skriv ut

De blodfetter som påverkas av läkemedel är:

  • LDL, som brukar kallas det skadliga kolesterolet, och är det blodfett som framför allt orsakar åderförfettning.
  • HDL, som brukar kallas det nyttiga kolesterolet och är förknippat med en skyddande effekt. Det transporterar bort det skadliga kolesterolet från kärlväggarna.
  • Triglycerider, som också kan bidra till åderförfettning och öka risken för att blodproppar ska bildas.

Läs mer om höga blodfetter.

Vem behöver behandling?

Blodfettsänkande läkemedel gör mer nytta för personer som redan fått någon hjärt-kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp eller stroke, än för dem utan hjärt-kärlsjukdom. Om du exempelvis har haft hjärtinfarkt eller stroke blir du nästan alltid erbjuden läkemedelsbehandling för att minska risken för att det ska hända igen.

Om du har ärftliga blodfettsrubbningar, som innebär att du löper risk att få hjärtinfarkt i ung ålder, är det vanligt att få börja med läkemedel när du är ung.

Det är också vanligt att få behandling om du bedöms ha hög risk för hjärt-kärlsjukdom av andra orsaker, till exempel diabetes, njursjukdom eller högt blodtryck.

Om du inte har några sjukdomar som orsakats av åderförfettning, eller åderförkalkning, gör läkaren en bedömning av vilken sammanlagd risk du har att få en allvarlig hjärt-kärlsjukdom i framtiden och om nyttan med läkemedelsbehandling är tillräckligt stor. Behandling med blodfettsänkande läkemedel bör pågå i många år för att vara meningsfull. Därför är det också viktigt att du själv kan acceptera att ta läkemedel under lång tid för något som du inte har besvär av.

Vilka läkemedel används vid höga blodfetter?

Det finns flera olika läkemedelsgrupper som används för att reglera blodfetterna.

De är

  • statiner
  • resiner
  • fibrater
  • kolesterolupptagshämmare.

Statiner i första hand

Vilket läkemedel läkaren väljer att skriva ut beror på vilken typ av blodfettsrubbning du har och om du har andra sjukdomar. Statiner är den allra vanligaste läkemedelsgruppen för behandling av höga blodfetter, och brukar fungera bra för de flesta. Undersökningar har visat att statiner kan minska risken för till exempel hjärtinfarkt och stroke i högre grad än de andra läkemedelsgrupperna. Det finns även belägg för att statinbehandling kan minska den totala dödligheten något.

Om du inte får tillräcklig effekt av statiner kan du få någon annan typ av blodfettsänkande läkemedel istället, eller så kan du få kombinera en statin med ett annat läkemedel. Detsamma gäller om du får biverkningar av statiner. Att kombinera läkemedel kan vara ett alternativ i stället för att ta en mycket hög dos av en statin. Ett annat alternativ är att byta från en statin till en annan som du kanske tål bättre.

Ibland är inte statiner en lämplig behandling. Det kan vara om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar. Till exempel kan du få fibrater om du har höga halter triglycerider. Resiner brukar användas vid ärftliga former av blodfettsrubbningar.

Du kan behöva behandlas någon eller några månader innan halterna av blodfetter minskar. Du känner inte själv av förändringen, utan effekten av behandlingen kontrolleras genom ett blodprov.Alla läkemedel kan ge oönskade effekter. En del får biverkningar av en läkemedelsbehandling, andra inte. Ibland minskar biverkningarna efter en tid. Om du har besvärliga biverkningar bör du kontakta din läkare. Dosen kan behöva ändras eller så kan du få prova ett annat läkemedel eller kanske en helt annan typ av behandling.

Statiner

Statiner

Statiner sänker det totala kolesterolvärdet genom att minska tillverkningen av kolesterol i levern. Framför allt minskar LDL, men även triglycerider minskar något. HDL ökar något.

Statiner används i första hand vid de flesta typer av blodfettsrubbningar. Läkemedel i gruppen statiner innehåller något av de verksamma ämnena simvastatin, atorvastatin, pravastatin, fluvastatin eller rosuvastatin.

Viktigt

Du ska inte använda statiner om du har en pågående leversjukdom. Du ska inte heller använda statiner om du är gravid eller ammar.

En del läkemedel är olämpliga att kombinera med statiner, till exempel vissa antibiotika och svampmedel och medel som innehåller johannesört. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Du bör även undvika stora mängder grapefruktjuice eftersom grapefrukt kan minska kroppens förmåga att göra sig av med det verksamma ämnet. Du kan då få kraftigare effekt av läkemedlet och ökad risk för biverkningar.

Biverkningar av statiner

Statiner ger ibland lindriga magbesvär, till exempel förstoppning, illamående eller magsmärtor. Läkemedlen kan även påverka levern och därför brukar läkaren ta ett blodprov innan behandlingen börjar, efter en tids behandling och om dosen ökas. Ett fåtal har fått sömnbesvär av statiner.

Statiner kan ge lindriga muskelsmärtor. Det är ofarligt men kan göra att dosen behöver sänkas.

Om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska du berätta det för din läkare, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt, men allvarlig muskelbiverkning, så kallat muskelsönderfall. Risken för denna biverkning är större om du samtidigt använder vissa andra blodfettsänkande läkemedel, till exempel fibrater.

Läkemedel som tillhör gruppen statiner

Läkemedel som innehåller simvastatin:
Simvastatin
Zocord

Läkemedel som innehåller pravastatin:
Pravastatin

Läkemedel som innehåller fluvastatin:
Lescol och Lescol Depot
Fluvastatin

Läkemedel som innehåller atorvastatin:
Atorbir
Atorstad
Atorvastad
Atorvastatin
Lipitor

Läkemedel som innehåller rosuvastatin:
Crestor

Fäll ihop

Resiner

Resiner

Resiner binder gallsyror i tarmen så att gallsyrorna försvinner ur kroppen med avföringen, i stället för att tas upp i blodet. Då används kroppens överskott av kolesterol för att bilda nya gallsyror, och på så sätt minskar kolesterolhalten i blodet. Resiner minskar mängden LDL-kolesterol.

Resiner kan användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används resiner tillsammans med en statin, om inte statinen har gett tillräcklig effekt på egen hand. Om du är ung och har vissa ärftliga former av blodfettsrubbningar kan du också använda resiner.

Läkemedel i gruppen resiner innehåller något av de verksamma ämnena kolestipol, kolestyramin och kolesevelam.

Viktigt

Du kan använda resiner om du ammar. Om du är gravid ska du rådgöra med läkare eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur fostret påverkas.

Resiner kan minska upptaget av en del andra läkemedel i tarmen, till exempel urindrivande läkemedel som innehåller furosemid och antibiotika som tillhör läkemedelsgruppen tetracykliner. Därför ska du alltid berätta för läkaren vilka andra läkemedel du tar.

Biverkningar av resiner

Resiner kan orsaka förstoppning och illamående. Genom att börja med en låg dos och sedan öka dosen långsamt minskas risken för dessa biverkningar.

Andra användningsområden

Kolestyramin, som finns i läkemedlen Questran och Questran Loc, kan också användas vid vissa sjukdomar i levern och gallan.

Läkemedel som tillhör gruppen resiner

Läkemedel som innehåller kolestyramin:
Questran och Questran Loc
Quantalan

Läkemedel som innehåller kolestipol:
Lestid

Läkemedel som innehåller kolesevelam:
Cholestagel

Fäll ihop

Fibrater

Fibrater

Fibrater ökar leverns nedbrytning av vissa blodfetter, så att triglyceriderna sänks kraftigt. Även LDL-kolesterol sänks något. Halten av HDL-kolesterol ökar måttligt.

Fibrater används framför allt om du har mycket höga halter triglycerider. Fibrater kan också användas om du inte kan ta statiner, till exempel på grund av besvärande biverkningar. Ibland används fibrater tillsammans med en statin.

Läkemedel i gruppen fibrater innehåller något av de verksamma ämnena bezafibrat, gemfibrozil och fenofibrat.

Viktigt

Du ska inte använda fibrater om levern eller njurarna fungerar dåligt.

Du bör inte använda fibrater om du är gravid eller ammar eftersom det inte finns tillräckliga kunskaper om hur barnet påverkas.

Biverkningar av fibrater

Fibrater kan ge magbesvär som ont i magen, illamående eller diarré. Om du får dessa besvär bör du kontakta läkare eftersom dosen kan behöva ändras. Fibrater ökar risken att få gallsten.

Om du får muskelvärk som inte går över inom några dagar ska du berätta det för din läkare, särskilt om du också har feber. Ibland kan det vara tecken på en mycket sällsynt, men allvarlig muskelbiverkning, så kallat muskelsönderfall. Risken för denna biverkning är större om du samtidigt använder statiner.

Läkemedel som tillhör gruppen fibrater

Läkemedel som innehåller bezafibrat:
Bezalip och Bezalip Retard

Läkemedel som innehåller gemfibrozil:
Gemfibrozil
Lopid

Läkemedel som innehåller fenofibrat:
Fulcro
Lipanthyl

Fäll ihop

Kolesterolupptagshämmare

Kolesterolupptagshämmare

Kolesterolupptagshämmare gör att mindre kolesterol tas upp i blodet från tarmen. Läkemedlet sänker LDL, speciellt om det används tillsammans med en statin.

Till gruppen hör läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ezetimib. Du kan få ezetimib om du inte tål statiner eller om du har vissa typer av blodfettsrubbningar.

Viktigt

Du ska inte använda kolesterolupptagshämmare om levern fungerar mycket dåligt. Du ska inte heller använda läkemedlet om du är gravid eller ammar.

Biverkningar av kolesterolupptagshämmare

Biverkningar som kan förekomma är främst magsmärtor, diarré, muskelvärk och huvudvärk. Biverkningarna är framför allt vanliga när du samtidigt använder en statin.

Läkemedel som innehåller ezetimib

Ezetrol
Inegy, som även innehåller simvastatin.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-03-12
Redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter M Nilsson, professor, läkare, specialist i allmänmedicin, Skånes Universitetssjukhus, Malmö