Andlig vård i Jönköpings län

Skriv ut (ca 2 sidor)
Skriv ut

Företrädare för olika livsåskådningar och trosuppfattningar erbjuder andlig vård vid sidan om den kroppsliga vården. När man är sjuk eller närstående till någon som är sjuk behöver man ofta tid för att tänka och bearbeta det som händer och som kan vara tungt och svårt. Även personal kan behöva samtal om händelser. 

Kontakten behöver inte ha ett religiöst innehåll, det kan ofta handla om ett behov av att samtala om det som är svårt och jobbigt.

Företrädarna har kunskaper och erfarenhet för att kunna möta människor med olika bakgrund i krissituationer. Företrädarna har tystnadsplikt och man kan vara anonym.

Kristen andlig vård

Kristen andlig vård

Sjukhuskyrkan är öppen för patienter, närstående och personal som önskar samtala. Sjukhuskyrkan firar regelbundet andakter och gudstjänster i andaktsrum och på vårdavdelningar. Alla kontakter bygger på frivillighet och respekt för patientens integritet.

Sjukhuskyrkan samarbetar med företrädare för andra religioner och livstolkningar för att ge varje patient möjlighet att få andlig vård i enlighet med sina egna behov och önskemål.

Sjukhuskyrkan deltar i sjukhusens katastrofberedskap och medverkar i utbildning för personal. Sjukhuskyrkan är också representerad i Region Jönköpings läns etikråd.

Kontakt

Personal på avdelningen hjälper till om man vill ha kontakt med sjukhuskyrkan. Det går också bra att vända sig till regionens kontaktcenter, telefon 010-241 00 00. Sjukhuskyrkans personal har expeditioner på länets tre sjukhus.

Medarbetare

Inom sjukhuskyrkan arbetar präster och diakoner anställda av Svenska kyrkan och pastorer anställda av medlemssamfunden i Sveriges frikyrkosamråd. Personalen har fasta telefontider men kan även kontaktas via sökare/växel. Alla som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt.

Fäll ihop

Muslimsk andlig vård

Muslimsk andlig vård

Det finns en lista med muslimska kontaktpersoner som efter önskemål från patienter och närstående besöker patienter som ligger på sjukhus. Den kommer successivt att utökas med personer från olika delar av länet.

Muslimska patienter som önskar besök av en imam eller annan muslimsk företrädare har möjlighet att få besök av en person av valfritt kön som

  • talar hemspråket
  • tillhör samma kultur och tradition.

Verksamheten är även till för närstående och personal.

Kontakt

Personal på avdelningen hjälper till om man vill ha kontakt med muslimska kontaktpersoner. Det går också bra att vända sig till regionens kontaktcenter, telefon 010-241 00 00 eller till sjukhuskyrkan för att få hjälp.

Fäll ihop

Buddhistisk andlig vård

Buddhistisk andlig vård

I Sverige finns två deltidsanställda koordinatorer för buddhistisk andlig vård, varav en är placerad i Göteborg med ansvar för västra och södra delen av landet. Koordinatorn kan förmedla kontakt med buddhistiska företrädare.

Hon står även till förfogande för information och utbildningsinsatser kring buddhisternas sedvänjor, levnadssätt och regler, som stöd i att utforma bästa möjliga omvårdnad och stöd för en patient. Koordinatorn håller även i utbildning om buddhisternas andliga vård.

Kontakt

Patienten själv, en närstående eller personalen på avdelningen kan ta hjälp av koordinatorn, som förmedlar kontakt med lämplig person. 

Fäll ihop

Meditations- och bönerum

Meditations- och bönerum

Det finns ett meditations- och bönerum på varje sjukhus. Rummen saknar symboler eller utsmyckningar som är kopplade till en specifik trosinriktning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-11
Redaktör:

Helena Pellnor, redaktör 1177.se, Region Jönköpings län

Manusunderlag:

Eivor Blomqvist, Folkhälsa och sjukvård, Region Jönköpings län