OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Sjukresor i Jämtland Härjedalen

Innehållet gäller Jämtland Härjedalen

Om du bor i Jämtland Härjedalen kan du få bidrag för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Det gäller mellan din folkbokföringsadress och närmaste vårdgivare som Region Jämtland Härjedalen har anvisat. Du får inget bidrag vid resor i samband med förebyggande hälsovård (till exempel hälsoundersökningar och vaccinationer).

Region Jämtland Härjedalen följer noga hur spridningen av coronaviruset och covid-19 utvecklar sig. Utifrån det har vi infört särskilda regler vid sjukresor. Om det behövs kommer vi att vidta fler åtgärder längre fram – och i så fall uppdaterar vi informationen, i första hand via den här sidan.

Lägre bemanning kan ge längre väntetider

På grund av covid-19 har Reseservice och taxibolagen i Jämtland Härjedalen just nu lägre bemanning än normalt. Vi gör vårt bästa för att sjukresorna ska fungera så smidigt som möjligt, trots det – men det kan ändå hända att du får vänta något längre än vanligt när du ringer till oss, och även när du väntar på att bli upphämtad av fordonet för din sjukresa. Vi ber om överseende med detta!

Särskilda regler för sjukresor under covid-19

 • Patienter och anhöriga ombeds ta ett större ansvar för eget resande med bil då detta är det säkraste sättet att resa under tiden för smittspridning.
 • Samordning av taxifordon (sjukresa med taxi) sker enbart då patienterna inte tillhör kända riskgrupper. För patienter inom riskgruppen prioriteras resande i enskild taxi. Det är vårdgivaren som avgör om transporten kan eller inte kan samordnas.
 • Under covid-19 kan väntetiderna för sjukresetaxi bli längre till följd av begränsad tillgång på fordon. Vi vill därför vara restriktiva med sjukresetaxi och så långt som möjligt hänvisa till eget resande med bil.

Om du har symtom på covid-19

 • Om du upplever att du har symtom som tyder på att du kan drabbats av coronavirus ska du i första hand stanna hemma och begränsa dina sociala kontakter. Läs mer här om covid-19 – coronavirus
 • Vid symtom på covid-19 ska taxi eller kollektivtrafik inte användas. Om du sedan tidigare har ett bokat vårdbesök och upplever symtom så ska du i första hand avboka ditt besök enligt riktlinjerna på din kallelse. Är du i behov av vård ringer du till 1177. Där får du besked om du bör besöka vården eller inte.

Om du inte har symtom på covid-19

För dig som inte har några symtom gäller de vanliga reglerna kring sjukresor. Läs mer under rubriken Ordinarie regler för sjukresor i Jämtland Härjedalen längre ner på den här sidan.

Beställning av sjukresa vid symtom på covid-19

Vid eventuell beställning av sjukresa så måste du berätta om du eller någon annan i din familj har symtom som kan kopplas till covid-19. Region Jämtland Härjedalen och Reseservice gör då en särskild bedömning kring av din sjukresa.

Ordinarie regler för sjukresor i Jämtland Härjedalen

Resan kan ske med buss, tåg eller privat bil. Resa med taxi, flyg eller får bara ske om vårdgivaren bedömer att det är medicinskt motiverat.

Det är alltid ditt eget ansvar att kontrollera att tiden vid bokning eller kallelse passar och fundera över hur du ska ta dig till och från sjukbesöket. Se därför till att få en besökstid som passar med allmänna kommunikationer. Region Jämtland Härjedalen ansvarar inte för hur du tar dig till eller från ett planerat sjukbesök.

För billigaste färdsätt (buss, tåg eller egen bil) måste du ha ett vårdintyg som styrker att du besökt vården. Bidraget för sjukresan betalas ut i efterhand. För att få bidrag för dyrare färdsätt (taxi och flyg) krävs att det finns ett medicinskt intyg från vårdpersonal.

Du får inte ersättning för parkeringsavgift, förlorad arbetsinkomst eller kost.

Reseservice hjälper till med bokning av resor. Information om sjukresebidrag får du av Länstrafiken. Telefonnummer hittar du längre ner på den här sidan. Där finns också en sammanfattande tabell om vad som gäller.

Du kan få bidrag för resor till och från:

 • Sjukhusvård, även förlossning.
 • Sjukbesök vid närmaste offentliga vårdinrättning, till exempel läkare, sjukgymnast eller tandläkare inom länet.
 • Utprovning/anpassning av hjälpmedel.
 • Preventivmedels-, abort- eller steriliseringsåtgärd.
 • En besöksresa per vecka för anhörig till barn fram till 18-årsdagen.
 • Besök vid vårdinrättning när besöket ingår som led i behandling av sjukt barn fram till 18-årsdagen. Gäller för anhörig, speciellt intyg krävs.

Hantering av personuppgifter

När du gör en sjukresa behöver vi registrera vissa personuppgifter. Vi följer dataskyddsförordningens regler för insamling, användande, lagring och gallring av uppgifterna.

Buss, tåg och egen bil

Du får bidrag för det billigaste färdsättet (buss, tåg 2:a klass eller egen bil). Bidraget betalas ut i efterhand. Skicka in sjukresebidrags-blanketten och originalbiljetter (buss/tåg) till Länstrafiken. Blanketten får du på mottagningen.

Vid utomlänsresor krävs originalbiljetter och vårdgivarintyg från det aktuella sjukhus som du har besökt, som styrker ditt besök.

Om du själv absolut inte klarar av att boka tågbiljetter kan Reseservice hjälpa dig. De behöver i så fall först ha kopia på kallelsen.

Taxi

Resa med taxi räknas som dyrare färdsätt och kräver medicinskt intyg. Om vårdgivaren bedömer att det finns medicinska orsaker som skapar väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken utfärdar vårdgivaren ett intyg. Långt avstånd, obekväm tidpunkt, kollektivtrafik som inte passar i tid eller dålig ekonomi är inte giltiga skäl.

Om du har färdtjänsttillstånd – och kan styrka det – får du åka taxi utan särskilt intyg.

Taxi beställer du via Reseservice senast två (2) vardagar innan resa vid planerade besök. Om du beställer taxi på annat sätt får du själv stå för merkostnader. Om hälsocentralen är stängd när du blir sjuk ska du kontakta 1177 Vårdguiden på telefon, så får en telefonsjuksköterska bedöma om ditt hälsotillstånd ger dig rätt till taxiresa.

Observera att även om resan till sjukbesöket berättigat dig till taxi så är det inte säkert att du också får hemresan godkänd. Vårdpersonalen avgör om du är berättigad till hemresa med taxi och beställer i sådana fall resan åt dig.

Flyg

Resa med flyg räknas som dyrare färdsätt och måste vara medicinskt kopplat till din behandling. Bedömning och eventuellt intyg för flyg görs hos Reseservice. Vid frågor om sjukresor med flyg, kontakta Reseservice. 

Ambuss

Ambuss är en vårdutrustad buss som går mellan Östersund och Umeå varje helgfri vardag. Bussen har tolv sittplatser som bokas via Reseservice och fyra liggande platser för patienter med vårdbehov. Ambuss är i första hand till för dem som behöver det av medicinska skäl. Men i mån av plats kan alla patienter från Jämtland Härjedalen resa med Ambuss.

Reseservice

Reseservice samplanerar resorna för att kostnaden ska bli så låg som möjligt. För taxiresor till och från Östersunds sjukhus gäller fasta ankomst- och avgångstider.

De fasta ankomsttiderna är:

 • 07:45
 • 09:30
 • 13:00 

De fasta avgångstiderna är:

 • 11:00
 • 14:00
 • 17:00

Under särskilda omständigheter kan resor medges under andra tider men då krävs alltid ett särskilt intyg från vårdpersonal.

Egenavgift

Som patient betalar du alltid 100 kronor per enkel resa, oavsett färdsätt. Det kallas för egenavgift. Barn fram till 18-årsdagen betalar ingen egenavgift.

För färdtjänstberättigade i Berg, Bräcke, Krokom, Härjedalen, Ragunda och Åre kommun är egenavgiften för taxi harmoniserad med färdtjänsttaxan – men dock högst 100 kronor per enkelresa.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet är 1600 kronor per tolvmånadersperiod. Det innebär att när du betalat 1600 kronor för sjukresor är du befriad från avgifter under den tid som återstår av tolv månader räknat från första besöksdatum. Du ansvarar själv för att bevaka din rätt till frikort för sjukresor.

Följeslagare

Om det är medicinskt motiverat och du behöver hjälp av en följeslagare/ vårdare ges bidrag för dennes resa. Följeslagaren/ vårdaren måste vara med under hela besöket. Det är vårdgivaren som bedömer behovet av hjälp och utfärdar i så fall ett intyg som styrker behovet. Barn fram till 18-årsdagen har rätt att ta med sig en anhörig utan intyg.

Permissionsresor

Patienter från Jämtland Härjedalen som vårdas på sjukhus utanför länet längre än 30 dagar kan få bidrag för en permissionsresa var trettionde (30:e) dag under samma vårdperiod. Kontakta i så fall vårdpersonalen så hjälper de dig med ansökan.

Fritt vårdval

Observera att du endast får bidrag från din folkbokföringsadress till närmaste vårdinrättning. Vid vård utanför Jämtland Härjedalen då du själv valt vårdgivare får du inget bidrag.

Akuta sjukresor

Om du blir akut sjuk eller skadad och behöver hjälp ringer du 112.

Turister

Om du är på besök i Jämtland Härjedalen ska du kontakta din hemregion för att få hjälp med hemresan.

Ersättningsnivåer, villkor, med mera

 

Färdsätt Villkor Beställning Bidrag Utbetalning Egenavgift*
Buss/tåg Kallelse till sjukvårdande behandling. Boka själv. (Tåg kan i särskilda fall bokas av Reseservice.) Kostnaden för biljett/tågbiljett i 2:a klass.  Blankett för sjukresebidrag fås på mottagning/reception. Skickas till Reseservice**.  100 kr
AMBUSS Patienter från Jämtland Härjedalen får åka med. Patienter med speciellt medicinskt behov har förtur.  Via Reseservice.      100 kr
Taxi Det krävs intyg på att resan är medicinskt berättigad. Via Reseservice.    

100 kr

Privat bil Kallelse till sjukvårdande behandling.   1,20 kr/km  Blankett för sjukresebidrag fås på mottagning/reception. Skickas till Reseservice**.  100 kr
Flyg Det krävs intyg på att resan är medicinskt berättigad. Antingen via Reseservice eller boka själv. Kostnaden för reguljär biljett. Vid egen bokning ska du skicka in biljett/bokningsbekräftelse och intyg till Reseservice** 100 kr

OBS: Vid utomlänsvård krävs originalbiljetter (buss/tåg) och vårdgivarintyg från aktuellt sjukhus som styrker ditt besök.

* Högkostnadsskydd om 1600 kr per 12-månadersperiod. För att få ersättning krävs originalbiljett.

** Skickas in senast ett år efter besöksdatumet.

Planera din resa

För att se hållplatser och tidtabeller kan du använda Länstrafikens reseplanerare.

Beställning av sjukresor i Jämtland Härjedalen

Information om sjukresor

Ring till Region Jämtland Härjedalens Reseservice på telefon 0771-82 00 83. Välj tonval 1.

Beställning av resor

Ring till Region Jämtland Härjedalens Reseservice på telefon 0771-82 00 83. Välj tonval 1.

Vid frågor kring sjukresor utanför Jämtland Härjedalen ring 0771-82 00 83. Välj tonval 2.

Vid frågor kring patienthotell ring 0771-82 00 83. Välj tonval 3.

Adress för bidragsansökningar

Reseservice
Hamngatan 13
83131 Östersund

Vid frågor om bidragsansökning för sjukresor ring 063-554 13 35.

Till toppen av sidan