STÖD OCH ANPASSNINGAR I VARDAGEN

Tolktjänster vid funktionsnedsättning

Du kan få hjälp med tolkning om du har en hörselnedsättning, dövhet eller dövblindhet. Du kan också få tolkning om du har svårt att prata, läsa eller skriva. Du kan få tolkning i alla vardagssituationer. Det kan till exempel vara vid besök i vården, vid fritidsaktiviteter, möten och händelser som rör din familj.

Tolktjänster från landsting och regioner

Det finns flera olika typer av tolktjänster som du kan få genom ditt landsting eller din region. Vilken typ av tolk du behöver beror på vilka behov du har. Det kostar inget att använda tolkarna i vardagssituationer. 

Teckenspråkstolkar

Teckenspråkstolkar används av dig som har teckenspråk som första språk. Tolken tolkar mellan dig och den som är hörande. Tolken växlar mellan teckenspråk och talad svenska.

Skrivtolkar

En skrivtolk kan användas av dig som har svenska som första språk och som fick en hörselnedsättning eller dövhet i vuxen ålder. Tolken skriver ner det som sägs och du kan läsa det på en skärm.

Tolkar för dig med dövblindhet

Denna typ av tolk används av dig som har dövblindhet eller som har en mycket stor synnedsättning samtidigt som du har en mycket stor hörselnedsättning. Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad du behöver.  

Taltjänst

Taltjänst är en tolkservice för dig som har svårt att läsa, skriva eller tala. Taltjänst finns bara i vissa landsting och regioner. Där tjänsten finns kan du få följande stöd:

  • Talstöd. Det innebär att taltjänsttolkarna följer med dig och fungerar som ett personligt stöd vid samtal. Tolkarna kan upprepa eller förtydliga det som sägs till exempel vid besök i vården eller vid andra möten. 

  • Telefonstöd. Det innebär att du får hjälp med att ringa ett så kallat trepartssamtal. I samtalet medverkar du, den du talar med och tolken. Taltjänsttolken inleder och förtydligar om det behövs, men finns i övrigt endast med i bakgrunden. 

  • Lässtöd och skrivstöd. Det innebär att du får hjälp med att läsa eller skriva. Det kan till exempel handla om att skriva brev eller skriva anteckningar vid möten.

Hur beställer jag en tolk?

Ta kontakt med tolkcentralen i ditt landsting eller din region för att få den typ av tolktjänst som du behöver. På webbplatsen för tolkcentalerna i Sverige hittar du kontaktuppgifter till alla tolkcentraler i Sverige.

När du beställer en tolk ska du berätta om vad som är uppdraget och vad du vill ha hjälp med. Det gör det lättare för dig att få en tolk med rätt kompetens. Tolken får också möjlighet att förbereda sig.

Jämtland Härjedalen

Tolkcentralen i Jämtland Härjedalen

Kontakta Tolkcentralen för döva om du är i behov av teckenspråks-, dövblindtolk, vuxendöv- eller skrivtolk eller har frågor som rör kommunikation med döva, dövblinda, vuxendöva eller människor med hörselnedsättning.

Akut behov av tolk

Om du behöver tolk i en akut situation, till exempel akut sjukvård, tandvård eller hos polis med mera – ring till Region Jämtland Härjedalens växel på 063-15 30 00 och be dem att söka tolk i Jourlisa.

Andra tjänster för dig som behöver tolkning

Det finns ytterligare två tjänster för dig som behöver tolkning eller stöd när du ska kommunicera: Teletal och Bildtelefoni. Det är Post- och telestyrelsen som ansvarar för de tjänsterna. De är kostnadsfria att använda.

Teletal

Teletal är en tjänst för dig som vill ha stöd under telefonsamtal. På Teletal arbetar samtalstolkar.

Där kan du få följande hjälp:

  • Tolken ger stöd under telefonsamtalet och förklarar svåra ord och begrepp, om du har svårt att höra eller förstå vad som sägs.
  • Tolken förklarar om du behöver veta hur saker och ting hänger ihop. Tolken kan också hjälpa dig att ringa genom telefonväxlar.
  • Tolken kan anteckna det som sägs och du kan sedan få det skickat hem till dig.

Tolkarna tolkar bara samtal på svenska.

Här kan du läsa mer om hur du använder Teletal.

Bildtelefoni

Bildtelefoni är en tjänst som gör det möjligt för dig som talar teckenspråk att kommunicera med en person som talar, och tvärtom. En teckenspråkstolk finns med genom så kallat trepartssamtal. I samtalet finns du, den du ringer till och tolken. Personen som använder teckenspråk ser tolken med bild. Den som använder talad svenska pratar med tolken i telefon.

Tolkarna kan också tolka mellan två personer som finns på samma plats. Även då finns tolken med genom bild och ljud.

Tjänsten har öppet dygnet runt och du behöver inte boka i förväg. Tolkarna tolkar bara samtal på svenska.

Här kan du läsa mer om hur du använder Bildtelefoni.

Till toppen av sidan