Hälsa på lika villkor – en undersökning om hälsa och levnadsvanor

Är hälsan i Jämtland Härjedalen jämlik? Närmare 70 procent av länets invånare upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd. Men. Det skiljer sig åt mellan kvinnor och män, mellan unga och äldre och mellan olika utbildningsnivåer. Det visar resultatet från den senaste undersökningen av Hälsa på lika villkor 2014. Nu är det dag för en ny undersökning och vi hoppas att du vill vara med och påverka om du har fått det blå kuvertet!

Hälsa på lika villkor är en nationell folkhälsoenkät som Folkhälsomyndigheten ansvarar för och genomför regelbundet. Statistiska centralbyrån, SCB ansvarar för utskick, insamling och registrering av svar.

Region Jämtland Härjedalen har tidigare deltagit med extra urval år 2006, 2010, 2014 och gör det även nu 2018. Det innebär att 9 600 slumpmässigt utvalda länsinvånare kommer att få hem det blå kuvertet med folkhälsoenkäten i brevlådan. Dessa extra enkäter skapar möjligheten att få en bättre bild om hur hälsa, levnadsvanor och den sociala miljön ser ut i olika grupper exempelvis utifrån olika åldersgrupper, kön, utbildningsnivå, ekonomiska förhållanden och kommun. Resultaten från undersökningen kan användas som underlag för olika hälsofrämjande insatser och för att följa upp lokala och regionala mål för folkhälsoarbetet. Har du fått enkäten hem i brevlådan så har du möjligheten att vara med och påverka hur vi i Jämtland Härjedalen kan arbeta för ett län med god och jämlik hälsa.

Har du funderingar på Hälsa på lika villkor? Under Frågor och svar hittar du de vanligaste frågorna med svar till. Om du ändå söker efter ett svar är du välkommen att maila in den till: hanna.viklund@regionjh.se

Publicerad:
2018-03-20