Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP)

Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, verkar för att identifiera, förebygga, lindra och bota psykiska besvär hos barn och ungdomar i åldrarna 0-17 år.

Till BUP kommer barn och ungdomar som t ex:

 • känner sig ledsna och nedstämda - har lätt att hamna i konflikter
 • är rädda och ängsliga
 • är oroliga, splittrade och har svårt att koncentrera sig
 • äter för lite eller hetsäter
 • känner sig ensamma och har svårt att prata med någon i sin närhet
 • reagerar starkt i samband med olika kriser
 • har kroppsliga symtom utan funnen kroppslig orsak
 • har  varit utsatta för olika slags övergrepp eller kränkningar
 • har kamratproblem
 • har fobier
 • har tvångstankar
 • har självmordstankar eller försöker ta sitt liv

Listan kan göras lång och det här är bara några exempel. När problemen känns för stora kan det vara bra att diskutera med någon utomstående.

Hur kommer man i kontakt med BUP?

Telefonnummer, telefontider och övriga kontaktuppgifter till barn- och ungdomspsykiatrin 

Ibland kan det räcka med rådgivning per telefon, i andra fall får man en tid för besök hos någon av våra behandlare. Vanligast är att någon av föräldrarna ringer oss men ungdomar kan också söka själva.

Du behöver inte ha någon remiss för att kontakta Barn- och ungdomspsykiatrin.

För ungdomar och unga vuxna mellan 16-25 finns även Ungdomspsykiatriska mottagningen, UPM

Vad kostar det?

Det kostar inte något att besöka BUP.
Ersättning för resor kan ges utifrån Region Jämtland Härjedalens reseersättning.

Tystnadsplikt

Vi är enligt lag skyldiga att skriva journal, men vi har samtidigt tystnadsplikt. Det betyder att inget som någon säger eller skriver till oss förs vidare utan medgivande från dem det gäller. Ett undantag är om vi misstänker att barn misshandlas eller på andra sätt far mycket illa. Då har vi plikt att anmäla det till socialtjänsten - och de berörda informeras då om detta.

Vid akuta besvär:

Telefonnummer, telefontider och övriga kontaktuppgifter till barn- och ungdomspsykiatrin 

Arbetssätt

Barn- och ungdomspsykiatrin arbetar med en helhetssyn på problemen och med olika arbetssätt som till exempel kognitiv och psykodynamisk terapi. Vi arbetar också med familjeterapi, diagnostik och utredning, psykosociala behandlingsmetoder, pedagogiska metoder och miljöterapi. Ofta deltar hela familjen i behandlingen.

På BUP arbetar läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, sekreterare, med flera.