Reproduktionsmedicinskt centrum, Kvinnokliniken US


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
 • 1. Boka tid direkt

 • 2. Av/omboka tid direkt

 • Beställa journalkopior

 • Frågeformulär för ensamstående kvinna inför utredning av barnlöshet

 • Frågeformulär för kvinnan inför utredning av barnlöshet

 • Frågeformulär för mannen inför utredning av barnlöshet.

 • Frågeformulär spermiedonation

 • Frågeformulär äggdonation

 • Kontakta mig

 • Bokning av telefontid Reproduktionsmedicin

 • Synpunkter och klagomål

Telefonnummer och Öppettider

010-105 94 85
Telefontid idag:
06–14
Öppet idag:
07:30–16:30

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-tor 06–14
Fre 06–14:30
Öppettider:
Mån-tor 07:30–16:30
Fre 07:30–16
Växeltelefon:
010-103 00 00

ADRESS

Besöksadress
Universitetssjukhuset, Linköping
Län, kommun
Östergötlands län, Linköping
Postadress
Kvinnokliniken i Östergötland
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Vägbeskrivning

Gå till Södra entrén, eller Norra entrén gå sedan mot B, plan 16.

Vårt utbud

Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Vad har beslutats?

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att ensamstående kvinnor ska ges samma möjlighet till assisterad befruktning inom svensk hälso- och sjukvård som gifta par, registrerade partners och sambor. De nya lagändringarna började att gälla den 1 april 2016.

 

Vilka är SKLs rekommendationer?

Ensamstående kvinnor ska behandlas på samma sätt som redan görs för par när det gäller assisterad befruktning, anser SKL, som har uppdaterat sina rekommendationer. Nedre åldersgränsen för att starta utredning på kvinnan är föreslagen att höjas till 25 år.

 

Vad innebär det nya beslutet?

Samma villkor gäller som för par, vilket innebär att läkaren prövar om det med hänsyn till kvinnans medicinska, psykologiska och sociala förhållanden är lämpligt med assisterad befruktning. I prövningen av den ensamstående kvinnans psykologiska och sociala förhållande bör en yrkesutövare med beteendevetenskaplig kompetens delta. Ensamstående kvinnor som genomgår en insemination eller befruktning utanför kroppen blir då barnets enda rättsliga förälder.

 

När kan vi ta emot remisser och påbörja utredning och behandling?

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Östergötland har beslutat  att godkänna och tillämpa Sveriges kommuner och landstings rekommendation om enhetlighet i landstingens och regionernas erbjudande av offentlig finansierad assisterad befruktning.

Vi tar nu emot ensamstående kvinnor som fyllt 25 år men som inte är äldre än 39 år för utredning och behandling. Kvinnor som är boende och skrivna i Östergötland kan anmäla sig för utredning via frågeformuläret som finns under våra e-tjänster.

Kvinnor utanför Östergötland tar i första hand kontakt med Kvinnoklinik eller Gyn mottagning på hemorten.

 

 

Behandlingar

Hos oss finns följande behandlingar

• Ovulationsstimulering

• AIH, insemination med partnerns spermier

• AID, insemination med donerade spermier

• IVF, provrörsbefruktning med eller utan ICSI (mikroinjektion av spermier; korttidsodling 2-3 dagar eller blastocystodling 5-6 dagar)

• Testikelbiopsi, testikelaspiration, sk TESE, TESA (spermierna kan senare användas vid IVF/ICSI behandling)

• IVF/ICSI med donerade spermier

• IVF/ICSI med donerade ägg

 • Nedfrysning av embryon (befruktade ägg )
 • Nedfrysning av spermier
 • Nedfrysning av obefruktade ägg

 • Återföring av färska och frysförvarade embryon

Behandlingsresultat i Sverige

Främjande av reproduktionsförmågan hos unga

Information om Zikavirus

Prislista över egenfinansierade behandlingar 2017

Som regel erbjuds inte  egenfinansierad  behandling, det gäller både med egna och med donerade könsceller.

Par som har frusna embryon kan använda dem för syskonbehandling med egenfinansiering.

Par som önskar syskonbehandling med donerade könsceller kan erbjudas behandling om donator finns tillgänglig.

Prislista_för_egenfinansierade_behandlingar_2017_RMC_KKUS.pdf

Remittentinformation

Nu finns remissunderlagen i PDF-format och formulären kan fyllas i direkt och sedan skrivas ut och skickas till oss med journalhandlingar som tidigare

Observera att det finns ett nytt remissunderlag för ensamstående kvinnor

Här finns vår remittentinformation

Socialstyrelsens kunskapsstöd om assisterad befruktning med donerade könsceller

Spermadonation

Den vanligaste anledningen till att man använder donatorsperma är att mannen helt saknar spermieproduktion och någon annan behandling inte är möjlig. Man kan också behöva använda donerade spermier när mannen har ett mycket dåligt spermaprov och andra behandlingar har misslyckats. Sedan 2005 är det också tillåtet för lesbiska par att få spermadonation. I Sverige föds ungefär 75-100 barn per år efter donatorinsemination utförda vid svenska kliniker i Malmö, Göteborg, Uppsala, Stockholm, Örebro, Umeå och Linköping. Ytterligare ett okänt antal barn föds efter donatorinsemination utförd utomlands.

 

En spermadonator ska vara mellan 23 och 45 år och bör helst ha barn själv. Han ska vara fysiskt och psykiskt frisk. Spermaprovet måste vara bra och spermierna ska tåla nedfrysning och upptining. Det finns risk att infektioner och ärftliga sjukdomar överförs till mottagaren via inseminationen, därför kontrolleras donatorn noggrant för att utesluta att donatorn har sjukdomar som till exempel HIV eller gulsot. Donatorn löper själv inga medicinska risker.

Givaren får 550 kronor i ersättning för varje spermaprov och en reseersättning på 10kr/mil. Varje donator får ge upphov till barn i 6 familjer och eventuella syskon.

Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

Här kan du läsa mer om spermadonation

Äggdonation

Äggdonation behövs för de kvinnor som på olika sätt själva inte kan producera ägg, till exempel kvinnor som har Turners syndrom eller har kommit in i ett för tidigt klimakterium. Kvinnor som har stor risk att föda ett skadat barn på grund av ärftliga sjukdomar kan också behandlas med äggdonation. Det är däremot inte tillåtet att använda äggdonation då orsaken är ett naturligt åldrande hos kvinnan.

En äggdonator ska vara en frisk kvinna som vill hjälpa barnlösa par. Donatorn ska vara mellan 23 och 35 år och helst ha fött egna barn. Närstående donator, som syster eller väninna, kan förekomma i undantagsfall..
Äggdonatorn utreds med bland annat blodprovstagning för att utesluta sjukdomar och infektioner. Det är viktigt att både donator och mottagare blivit informerade om de juridiska regler som gäller och att man känner att beslutet att bli donator fattats efter moget övervägande, så att man inte riskerar att ångra sitt beslut. Samtal med läkare och beteendevetare ingår alltid i utredningen. Varje donator får ge upphov till barn i 6 familjer och eventuella syskon.

Donatorn erhåller en schablonersättning på 5600 kr.

Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet

Här kan du läsa mer om äggdonation

Överenskommelse om fakturering

Överenskommelse om fakturering av behandling utförd på Reproduktionsmedicinskt centrum Linköping. 

Bruttolöneavdrag RMC.pdf

Om oss

RMC på Universitetssjukhuset i Linköping är en del av Kvinnokliniken. Vi är specialiserade på utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet och fertilitetsbevarande åtgärder.

För utredning krävs inte remiss.

Vi utför de behandlingar som regionerna/landstingen i Östergötland, Jönköping och Kalmar län beställer av oss och vi får enligt överenskommelse även erbjuda assisterad befruktning till andra par.


Vi som arbetar här är läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, undersköterskor, psykoterapeut och psykolog,sekreterare och laboratoriepersonal (BMA och biologer).


Vi har 30 års erfarenhet av IVF-behandlingar och resultatet är mer än 3000 nya föräldraskap. Kunskap inom olika medicinska områden, inte minst möjligheten till assisterad befruktning, har öppnat nya vägar att hjälpa par som har svårt att få barn.


Det har skett dramatiska förändringar sedan IVF introducerades. Vi lägger stor vikt vid forskning och utveckling av nya behandlingsmetoder.

Information till patienter

För mer information se ofrivillig barnlöshet i Östergötland på 1177.

För rådgivning ring 010-105 94 85.

Vid avbokning av överenskommen tid vid två tillfällen så erbjuds ingen ytterligare tid alternativt remissen återsänds till remittent

Remisskrav:
JA För samtliga behandlingar.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Reproduktionsmedicinskt centrum, Kvinnokliniken US.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

76 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
76 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

84 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
84 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

82 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
82 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

80 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
80 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

93 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
93 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

87 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2016
Den patientupplevda kvalitén är
87 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information