Röst och tal

Stamning

Innehållet gäller Halland

Stamning innebär en störning i talets rytm där man vet precis vad man ska säga men för ögonblicket är oförmögen att säga det på grund av ofrivillig repetition, förlängning eller avbrott av ett helt ljud. Stamning innebär också att man byter ut ord eller stoppar in extra ljud eller ord.

Stamning uppstår i kommunikation och kan påverka både talare och lyssnare. Den som stammar kan reagera på sina symptom genom att i vissa fall bli tystlåten eller undvika talsituationer. Detta kan medföra att stamningen är helt eller delvis dold för omgivningen.

Stamning medför varierande problem för olika personer och växlar beroende på situation. Stamningen kan skapa rädsla för olika talsituationer och social osäkerhet.

Varför stammar en del personer?

Orsaken till stamning är inte helt kartlagd. Stamning är ett komplext fenomen som påverkar stryningen av talmotoriken. Vad det beror på kan man idag inte säkert säga. Forskningen pågår runt om i världen och de flesta forskare är eniga om att det finns flera faktorer som samverkar när det gäller stamningens uppkomst och utveckling. Forskningen tyder på att stamning har en neurobiologisk grundorsak, man kan också tala om att ha en sårbarhet för att börja stamma, som i sin tur bestäms av bland annat gener, ärftlighet och kön.

Hur vanligt är det med stamning?

Stamning börjar oftast i 2 till 4 årsåldern. Cirka 5 - 7 procent stammar under förskoleåldern. Knappt 1 procent av den vuxna befolkningen stammar. Stamning är vanligare hos män och pojkar.

Går stamning över?

Idag har vi mycket mer kunskap om stamning än tidigare men trots det kan ingen ännu med säkerhet säga hur det enskilda barnets stamning kommer att utvecklas. De ökade kunskaperna kan dock ligga till grund för att göra en prognos.

Forskning visar att ärftlighet och hur länge man har stammat har betydelse för prognosen.

Hur stamningen låter eller mängden stamning vid ett visst tillfälle säger inget om hur stamningen kommer att utvecklas i ett längre perspektiv.

Vad gör logopeden?

Stamning bedöms av en logoped genom samtal och analys av talet. I bedömningen ingår kartläggning av talbeteendet och av stamningens inverkan på livssituationen hos den som stammar.

Inom några veckor från det att en remiss har kommit in till Logopedimottagningen kommer du att bli kallad för ett besök på mottagningen eller kontaktad via telefon. Syftet med behandlingen är att du som stammar ska kunna fungera så bra som möjligt i förskole-, skol- eller arbetssituation och i det sociala livet. 

Föräldrasamverkan är en viktig del i behandlingen av barn. Stamningsbehandling är en lång process som kan kräva tid.

Hjälpmedel

En del ungdomar och vuxna kan ha nytta av ett hjälpmedel som ger en fördröjd återkoppling av talet. Vi kan vid behov förskriva detta hjälpmedel.

Sök hjälp och stöd i Halland

Barn och unga

Om du som förälder eller närstående är orolig för ditt barn som är under sex år kan du kontakta:

Är barnet i skolålder kan du kontakta:

Vuxna

Vuxna som behöver hjälp och stöd kan kontakta:

Till toppen av sidan